www.horar.sk

stránka o poľovníctve, prírode a zbraniach...

Akosi sa nám začína vyjasnievať

logo_clanok_uz_je_jasno


Po tvrdých útokoch na existenciu SLOS Pribina či už zákazom vydávania PL pre jej členov, cez nehanebné útoky - napr. uznesenie Rady SPZ voči Pribine kvôli petícii, pokračujúce hanobiacimi, klamavými článkami v tlačovom orgáne SPZ - Poľovníctve a Rybárstve, otvoreným listom prezidenta SPK, ktorý je stále na prvom mieste na stránke SPZ i SPK, sa pomaly prediera pravda navrch. Ukazuje sa, že sme mali pravdu, že konanie najvyšších predstaviteľov je v príkrom rozpore s nimi hlásanými ideami !

 

Ukazuje sa, že pre nás, obyčajných poľovníkov nachystali pyramídu disciplinárnych orgánov, hneď dva druhy členského /na úrovni výpalného/, morálny kódex a neviem čo ešte. Pre nich je však normálne hrubo porušovať zákon a ešte si svoje ,,aktivity,, nechať zaplatiť zo spoločného.

No a aby nám dali pocítiť, že ich sa zákony ušité nimi na mieru netýkajú, priam ostentatívne si nedajú do súladu vlastné stanovy so zákonom, ba dokonca ich ani nedokážu poriadne predložiť. No a čo? Veď ministerstvo pôdohospodárstva – oddelenie poľovníctva robí všetko možné, aby nekonalo v zmysle zákona. Teda páni úradníci, /tí samí, čo sa podieľali na tvorbe zvrzaného zákona/ jednoducho za peniaze daňových poplatníkov odmietajú pracovať! Ak sa jedná o to, vybaviť si s niekým účty a snažiť sa ho naprosto bezdôvodným konaním pripraviť o revír neľutujúc času, ani štátnych prostriedkov, tak v prípade SPZ a SPK akoby ani neexistovali. to im nevadí, že komora bola konštituovaná nezákonne, že mnohým zaniklo členstvo v dôsledku neskorej platby, že orgány nie sú volené.... nevadí, vraj na SPK nemajú dosah. No je tam prenesený výkon štátnej správy. a navyše, akoby nepoznali povinnosti ministerstva ohľadom poľovníctva. Ani to im nevadí, že SPZ nemalo byť delimitované na MP SR, lebo nebolo registrované na výkon práva poľovníctva, následne že SPZ má stanovy úplne mimo zákon, že SPZ nemá štatutára/vraj ich to nezaujíma... doslova, na vlastné uši.../, že naprosto nezákonne združujú iné právne subjekty, že nezákonne porušujú ich práva a suverenitu, že je vážne podozrenie, že členovia SPZ zrejme nie sú poistení zo zákona proti škodám, atď, atď... V zmysle kompetencií zo stanov SPZ totiž p. Šuba mohol podpísať poistnú zmluvu len pre tých, čo sú súčasťou organizačnej zložky ústredie. Na poistenie všetkých členov totiž nemá kompetenciu. No Alianz tvrdí, že napriek tomu poistné udalosti uhrádza. No z čoho? Ono totiž ústredie SPZ platí poistné za riadnych členov! No zmluvu mohol podpísať prezident len za tých, koho je štatutárom – za ústredie, teda za pár ľudí. Teda Allianz vedome prijíma peniaze na základe takejto zmluvy! Vedome!!! Ministerstvo pôdohospodárstva taktiež o tom vie, no jednotne nekoná! Pracovník MP SR skonštatoval: veď Allianz vykonáva poistné plnenie bez ohľadu na to, v akom právnom stave je zmluva !Toto len tak, na úvod.

Teraz Vám názorne ukážem, aká je predstava prezidenta SPZ, SPK, poslanca NR SR za Smer o poľovníctve o ponímaní jednoty v zmysle záverov snemu SPZ:

Všetci jednotne zaplatia peniaze do kasy SPZ. Potom sa na prezídiu prijmú uznesenia o ich míňaní. Jednotne. Napríklad, že organizačná zložka - ústredie SPZ si prenajíma poľovný revír. Schválené jednotne. A že ten revír je treba zaplatiť z prostriedkov SPZ. Schválené jednotne. A tak členovia SPZ jednotne platia nájom a výdavky za poľovný revír Zádielská dolina. No a prezídium, vrátane všetkých rád a komisií jednotne mlčí o nelegálnosti takéhoto prenájmu. Jednotne nikomu o tom ani slovo. Jednotne sú ticho. Jednotne schválili stanovy SPZ, ktoré sú naprosto v nesúlade so zákonom. No jednota nie je len u nich, zjavne jednotne postupujú aj so zodpovednými úradníkmi, ktorí síce úplne v rozpore so zákonom, ale jednotne zaregistrovali SPZ ako poľovnícku organizáciu. Hoci nespĺňala, a ani nemohla spĺňať kritéria zákona na delimitáciu. Jednotne majú teda problém pánovia z SPZ i z ministerstva a sú jednotní. V mlčaní. No ono z toho vyplýva, že aj milovaná jednotná SPK nemohla byť konštituovaná v zmysle zákona. Bola tvorená totiž organizáciou, ktorá bola podvodne zaregistrovaná ako PO, ako i podvodne má schválené stanovy mimo zákon. Z toho vyplýva, že všetky kroky takejto organizácie sú po právnej stránke nulitné.Jednota je úžasná vec. V ponímaní takýchto nezodpovedných činiteľov však zničujúca. Bezprávna. Nezákonná. Nemorálna. Proste svinstvo.

Predkladám dva materiály, ktoré majú veľkú vypovedaciu hodnotu. Hovoria o ponímaní práva, morálky a cieľoch. O ponímaní vo svoj prospech bez ohľadu na zákony, slušnosť, morálku. Jeden hovorí o nezákonnom prenájme revíru Zádielská dolina. V druhom sú citácie z uznesení prezídia SPZ, svedčiace o tom, že si pánovia dali hradiť revír z prostriedkov SPZ.Tu niekde hľadajme aj odpovede na otázky, prečo bol a je neustále vyvíjaný tlak zo strany SPZ a SPK na SLOS Pribina. Tu hľadajme príčiny. Naša organizácia - postavená na zodpovednosti každého jednotlivca a na demokratických princípoch, niektorým nevonia a ohrozuje ich ponímanie a realizáciu ,,cieľov".

Ako prvý v poradí tu máme dokument: Zmluva o prenájme revíru.

 

clanok_xxx_1

 

clanok_xxx_2

 

clanok_xxx_3

 

clanok_xxx_4

 


Dôležité prvky: kto je nájomca, nájom v zmysle sadzobníka zo zákona plus 95 332 Sk.
v tejto súvislosti si dovolím zacitovať uznesenia prezídia SPZ v tejto záležitosti.

 

Uznesenie č. 12/2009

Prezídium SPZ

1. b e r i e n a v e d o m i e
a) informácie prednesené prezidentom SPZ T. Lebockým
b) písomné žiadosti od S. Ambruža, Š. Ambruža a V. Ambrúžovej o prijatie na vykonávanie výkonu práva poľovníctva v PR

2. s ú h l a s í
s menovaním Ing. Arpáda Kavečankyho, riaditeľa OZ Lesov SR, š.p. Rožňava za poľovného hospodára v poľovnom revíri Zádielska dolina – Bôrka

3. p o v e r u j e
viceprezidenta pre vnútrozväzovú činnosť SPZ
zostaviť v PR Zádielska dolina – Bôrka poľovnú stráž

4. u k l a d á
viceprezidentovi pre vnútrozväzovú činnosť SPZ
a) vypracovať rozpočet na rok 2009 pre PR Zádielska dolina – Bôrka a zaslať K SPZ
b) prerokovať na poľovníckej rade písomnú žiadosť Ambrúžových o prijatí na vykonávanie výkonu práva poľovníctva v PR

Uznesenie č. 72/2009

Prezídium SPZ

1. s c h v a ľ u j e

a) zoznam odborného personálu a poverených členov (čl.3, ods. 1 schváleného Štatútu výkonu práva poľovníctva) PR ZD-Bôrka:
za Lesy SR - Ing. Arpád Kavečanky - poľovný hospodár, Ing. Štefan Manko, Ladislav Laczo
za vlastníkov poľovných pozemkov - Ján Lach, Ernest Icso, Tibor Kováč
ostatní poverení členovia - Štefan Smolnický, Ladislav Fazekaš

b) členovia poľovnej stráže:
Ing. A. Kavečanky, L. Laczo, Ing. Š. Manko, J. Lach, E. Icso

2. u k l a d á

a) výkonnému riaditeľovi kancelárie SPZ
zaslať list tým žiadateľom, ktorým žiadosť o členstvo v poľovnej stráži nebola kladne vybavená vzhľadom na čl. 1, ods. 5 schválených Organizačných pokynov pre výkon práva poľovníctva v PR „Zádielska dolina", č.8, Bôrka

b) viceprezidentovi pre vnútrozväzovú činnosť SPZ vypracovať rozpočet na PR ZD - Bôrka v zmysle platnej nájomnej zmluvy a zaslať členom P SPZ spolu s alternatívami nastavenia rozpočtu hospodárenia

Uznesenie č. 88/2009

Prezídium SPZ

1. s c h v a ľ u j e
dodatok rozpočtu Ústredia SPZ – Poľovný revír Zádielska dolina – Bôrka na rok 2009

2. p o v e r u j e
na dobu určitú výkonom funkcie pomocníka poľovníckeho hospodára
Ing. Štefana Smolnickéhototo komentár nepotrebuje.......

lenže: keďže bola na mieste domnienka, že ústredie SPZ nikdy nemalo právo výkonu poľovníctva, požiadal som o preskúmanie príslušné štátne orgány. a výsledok je tu, zatiaľ neprávomocný:

K R A J S K Ý   L E S N Ý   Ú R A D  K O Š I C E
Popradská č. 78, 040 11 Košice

Číslo spisu: A/2011/00533; A/2012/00026-2
V Košiciach dňa: 29.02.2012

Vec: Podnet J. P., -----------------, na preskúmanie rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Rožňave, č. 2009/00002-04 z 28.01.2009, ktorým bola schválená zmluva o prenájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Zádielska dolina, uzavretá medzi prenajímateľom: Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica a nájomcom: Slovenský poľovnícky zväz – ústredie, mimo odvolacieho konania.

R O Z H O D N U T I E

Krajský lesný úrad Košice, ako vecne príslušný správny orgán v zmysle § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení zákonov č. 215/2002 Z. z. a č. 527/2003 Z. z. /ďalej len „správny poriadok"/, príslušný podľa ustanovenia § 71 ods. 2 písm. b) zákona č. 274/2009 Z. z., ako odvolací orgán v zmysle § 73 písm. c) citovaného zákona, postupujúc v súlade s ustanovením § 80 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. /ďalej len „nový zákon o poľovníctve"/, ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. b/ zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, v znení zákonov č. 275/2007 Z. z., č. 359/2007 Z. z. a č. 360/2007 Z. z. /ďalej len „zákon o lesoch"/, ktorý podľa § 56 ods. 3 cit. zákona vykonával aj štátnu správu poľovníctva v rozsahu ustanovenom zákonom č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, v znení zákona č. 99/1993 Z. z. /ďalej len „zákon o poľovníctve"/, rozhodujúc na základe podnetu J. P., ---------------, na preskúmanie rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Rožňave, č. 2009/00002-04 z 28.01.2009, ktorým bola schválená zmluva o prenájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Zádielska dolina, uzavretá medzi prenajímateľom: Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica a nájomcom: Slovenský poľovnícky zväz – ústredie, mimo odvolacieho konania, po jeho preskúmaní v zmysle § 65 ods. 1 správneho poriadku, rozhodol v súlade s ustanovením § 46 správneho poriadkut a k t o :

Krajský lesný úrad Košice podľa § 65 ods. 2 správneho poriadku rozhodnutie Obvodného lesného úradu v Rožňave č. 2009/00002-4, zo dňa 28.01.2009, o schválení zmluvy č. 13621/08-30 o prenájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Zádielska dolina, zrušuje.

O d ô v o d n e n i e

Obvodný lesný úrad Rožňava listom č. 2011/00339-2, zo dňa 15.12.2011, odstúpil Krajskému lesnému úradu Košice podnet J. P., -------------------------, na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Rožňave, č. 2009/00002-04, zo dňa 28.01.2009, ktorým bola schválená zmluva o prenájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Zádielska dolina, uzavretá medzi prenajímateľom: Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica a nájomcom: Slovenský poľovnícky zväz – ústredie, mimo odvolacieho konania.Podnet bol Obvodnému lesnému úradu Rožňava doručený 12.12.2011, teda pred uplynutím trojročnej zákonnej lehoty v zmysle ustanovenia § 68 ods. 1 správneho poriadku.

V uvedenom podnete je konštatované, že autor podnetu má za to, že v prípade zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva v PR Zádielska dolina, schválenej rozhodnutím OLÚ v Rožňave č. 2009/00002-04, zo dňa 28.01.2009, došlo k hrubému porušeniu zákona.

Ďalej uvádza, že Slovenský poľovnícky zväz – ústredie IČO: 00178144 nie je registrovanou poľovníckou organizáciou v zmysle zákona 274/2009 Z. z. a ani v zmysle vtedy platného zákona 23/1962 Zb. nebolo poľovníckym združením. Ústredie bolo a je organizačnou jednotkou SPZ. Nemôže vystupovať v mene SPZ, ani užívať jeho IČO, nemá právnu subjektivitu a nemôže ani vykonávať právo poľovníctva. Svoje tvrdenie opiera o Stanovy SPZ: § 1 ods. 5, § 9 ods. 2, § 10, § 31 a žiada o prešetrenie veci a zrušenie rozhodnutia o užívaní revíru, pretože zmluva s SPZ - ústredie nebola uzavretá a zaregistrovaná v zmysle platných právnych predpisov a s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o neoprávnené, podvodné užívanie poľovného revíru so všetkými dôsledkami.K podnetu bola doložená odpoveď Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 300-0030/2011 z 26.9.2011, na žiadosť o poskytnutie informácie o právnej subjektivite jednotky evidovanej v štatistickom registri organizácií s právnou formou 731 – organizačná jednotka združenia.

V odpovedi je uvedené, že organizačné jednotky (zložky) evidované v štatistickom registri organizácií s právnou formou 731 – organizačná jednotka združenia, sú jednotky bez právnej subjektivity, zriadené právnickou osobou alebo podnikateľom v zmysle § 27, ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Organizačná jednotka združenia s názvom Slovenský poľovnícky zväz, regionálna organizácia, IČO 004 18706, bola do štatistického registra organizácií zaradená v roku 1976 podľa vtedy platných predpisov. Po nadobudnutí účinnosti zákona č. 540/2001 z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov bola právna forma 731 zrušená a evidenciu nových organizačných zložiek vykonáva Štatistický úrad SR výlučne na žiadosť právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorého je organizačná jednotka súčasťou. Identifikátor týchto organizačných zložiek pozostáva z IČO príslušnej právnickej osoby alebo podnikateľa a z poradového čísla.

Krajský lesný úrad Košice na základe uvedeného podnetu, vzhľadom k okolnostiam v ňom konštatovaným, oznámil listom č. A/2011/00533; A/2012/00026, zo dňa 12.01.2012, účastníkom Zmluvy č. 13621/08-30 o prenájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Zádielska dolina, uznaného rozhodnutím Lesného úradu v Rožňave č. j. 369/1993 – poľov. zo dňa 28.06.1993, uzatvorenej podľa zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, medzi prenajímateľom: Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica a nájomcom: Slovenský poľovnícky zväz – ústredie, že začal preskúmavať rozhodnutie Obvodného lesného úradu v Rožňave, č. 2009/00002-04 z 28.01.2009, mimo odvolacieho konania.

Taktiež s uvedeným oboznámil ostatných účastníkov konania, t. j. vlastníkov, resp. správcov poľovných pozemkov, v poľovnom revíri Zádielska dolina.
V zmysle ustanovenia § 68 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, správny orgán nemôže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí troch rokov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.

Podnet J. P. bol doručený prvostupňovému správnemu orgánu 12.12.2011, teda pred uplynutím trojročnej lehoty (rozhodnutie OLÚ v Rožňave, č. 2009/00002-04, zo dňa 28.01.2009, nadobudlo právoplatnosť 16.02.2009).

V zmysle ustanovenia § 68 ods. 2 citovaného zákona, ak správny orgán oznámil, že začal preskúmavať rozhodnutie mimo odvolacieho konania, na preskúmanie a rozhodnutie o odvolaní sa nevzťahuje lehota podľa odseku 1.

Slovenský poľovnícky zväz – ústredie, vo svojom liste č. 102/2012, zo dňa 02.02.2012, doručenom KLÚ Košice dňa 09.02.2012, uviedli, že dňa 23.01.2012 im bolo doručené oznámenie KLÚ Košice o začatí konania vo veci podnetu J. P., na preskúmania rozhodnutia OLÚ v Rožňave č. 2009/00026 z 28.01.2009, ktorým bola schválená zmluva o prenájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Zádielska dolina, mimo odvolacieho konania. Ďalej uviedli, že z oznámenia vyplýva, že správny orgán začal konať vo vyššie uvedenej veci o mimoriadnom opravnom prostriedku, t. j. o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ktorý výrazne zasahuje do práv nadobudnutých účastníkom konania bez toho, že si vyžiadal jeho stanovisko k podnetu, na základe ktorého začal konať. Z argumentácie uvedenej v oznámení vôbec nevyplýva, prečo správny orgán nevybavil podnet neformálnym spôsobom a v čom podnet obsahuje relevantné argumenty svedčiace o porušení hmotného práva, t. j. zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov v konaní OLÚ Rožňava.

V uvedenom považujú postup KLÚ za neštandardný a žiadajú, aby im KLÚ poslal na účely vyjadrenia podnet, na základe ktorého začal konať. Svoju žiadosť opierajú o rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Sž 31/2002, sp. zn. S 255/2009, v zmysle ktorých dodržanie ústavnej zásady rovnosti účastníkov konania (viď. Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. III.US153/07) vyžaduje, aby bola účastníkovi , ktorý už nadobudol určité práva daná dostatočná a rozumná možnosť uplatniť svoj vplyv na posudzovanú vec okrem iného aj tým, že má možnosť vyjadriť sa ku všetkým podnetom a podkladom konania.

K tomu KLÚ uvádza, že listom č. A/2011/00533; A/2012/00026, zo dňa 12.01.2012, urobil v konaní prvý úkon a to, že oznámil účastníkom konania začatie konania. Postupoval pritom v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 správneho poriadku. V tomto liste zároveň uviedol aj obsah podania, na základe ktorého začal konať. KLÚ ako príslušný správny orgán postupoval v súlade so správnym poriadkom, preskúmal doručený podnet, urobil si úsudok, či je vydané rozhodnutie v súlade so zákonom, a to v rámci preskúmavania rozhodnutia mimo odvolacieho konania samostatne z podkladov rozhodnutia. Na to, či začne konanie o preskúmaní rozhodnutia, nie je viazaný súhlasom, či dokonca povolením účastníka konania. Zároveň upozornil účastníkov konania na ustanovenie § 68 ods. 2 správneho konania, v zmysle ktorého ak správny orgán oznámil, že začal preskúmavať rozhodnutie mimo odvolacieho konania, na preskúmanie a rozhodnutie o odvolaní sa nevzťahuje lehota podľa odseku 1.

Krajský lesný úrad ďalej pokračoval v konaní tak, že listom č. A/2011/00533; A/2012/00026-1, zo dňa 14.02.2012 oboznámil účastníkov konania s celým podaním (zaslaním kópie s prílohami) a vyzval ich, aby sa k podnetu v určenej lehote vyjadrili. Lehotu pre vyjadrenie stanovil do 7 dní od doručenia výzvy.

Na uvedenú výzvu odpovedal len SPZ-ústredie Bratislava listom č. 152/2012 z 20.02.2012. SPZ – ústredie v tomto liste liste uvádza, že je zarážajúce, že správny orgán (KLÚ Košice) už v sprievodnom liste, ktorým im bolo doručené na vyjadrenie podanie, na základe ktorého začal konať o preskúmaní napadnutého rozhodnutia OLÚ Rožňava mimo odvolacieho konania, už prejudikuje určité právne názory. Ide najmä o tvrdenie, že má za dostatočne preukázané, že SPZ-ústredie nespĺňa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. - 4 - o poľovníctve v znení zákona č. 99/1993 Zb. pretože § 10 stanov SPZ rozlišuje v organizačnej štruktúre SPZ medzi poľovníckymi združeniami a ústredím ako osobitnou organizačnou jednotkou SPZ. Pritom majú za to, že predmetné ustanovenie § 4 ods. 1 starého zákona nemá z hľadiska podmienok prípustnosti resp. neprípustnosti § 65 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní rozhodujúci význam.

Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 65 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je mimoriadnym opravným prostriedkom, v ktorom sa musí preukázať nesporné porušenie hmotného práva v konaní správneho orgánu - v posudzovanom prípade v konaní OLÚ Rožňava. Podľa všeobecnej aplikačnej praxe správnych orgánov (OLÚ) i súdnej judikatúry sa v konaní o schválení zmluvy o postúpení výkonu práva poľovníctva (16 ods. 1 starého zákona o poľovníctve) skúma výlučne iba to, či ju uzavreli subjekty na to oprávnené, či má písomnú formu a či bola uzavretá na 10 rokov.

Z hľadiska podania napádajúceho predmetné rozhodnutia OLÚ Rožňava je relevantnou hmotnoprávnou normou § 14 ods. 3 starého zákona o poľovníctve. Podľa tohto ustanovenia výkon práva poľovníctva možno prenajať poľovníckemu združeniu § (4) alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe, pre ktorú platí § 4 primerane. Toto ustanovenie znamená jednak to, že z hľadiska možnosti postúpenia výkonu práva poľovníctva nemožno stotožňovať zákonné vymedzenie pojmu poľovnícke združenie s vymedzením poľovníckeho združenia podľa stanov SPZ. Čo je však dôležitejšie, toto ustanovenie priamo predpokladá, že nájomcom resp. užívateľom poľovného revíru môžu byť aj iné právnické osoby ako poľovnícke združenie, na ktoré sa vzťahuje § 4 primerane. Slovné spojenie "pre ktoré platí § 4 primerane" znamená, že takáto právnická osoba musí združovať občanov s trvalým pobytom na území SR, ktorí sú držiteľmi poľovných lístkov. Držba poľovných lístkov však nie je podmienkou u všetkých členov resp. zamestnancov právnickej osoby, vykonávajúcej právo poľovníctva v prenajatom poľovnom revíre. Táto skutočnosť v praxi nachádza uplatnenie tým, že nájomcami poľovných revírov sú štátne podniky na úseku lesného hospodárstva, ako aj poľnohospodárske podniky rôznych právnych foriem, pričom nie všetci ich zamestnanci a členovia sú držiteľmi poľovných lístkov.

Zároveň je nesporné, že aj v čase nadobudnutia právoplatnosti napadnutého rozhodnutia OLÚ Rožňava bol SPZ právnickou osobou, občianskym združením združujúcim v drvivej prevahe držiteľov poľovných lístkov. Ďalej je nesporné, že aj ústredie SPZ malo aj v tom čase vlastnú právnu subjektivitu a preto mohlo v mene SPZ uzatvárať akékoľvek zmluvy, vrátane zmlúv o nájme výkonu práva poľovníctva.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného majú za to, že správny orgán OLÚ Rožňava pri vydávaní napadnutého rozhodnutia neporušil žiadne ustanovenie hmotného práva a preto žiadajú aby KLÚ Košice podanému podnetu nevyhovel.

Krajský lesný úrad k vyjadreniu SPZ-ústredia uvádza nasledovné: KLÚ listom z 12.01.2012 len oznámil začatie konania a uviedol obsah podnetu J. P.. Nič neprejudikoval. Ďalším úkonom správneho orgánu bola výzva účastníkom konania, aby sa vyjadrili k podnetu na preskúmanie rozhodnutia OLÚ v Rožňave č. 2009/00002-4, ktorý im zaslal v kópii spolu s ďalšími náležitosťami spisu.

KLÚ Košice, na základe preskúmania uvedeného rozhodnutia OLÚ v Rožňave, ako aj podkladov k nemu, dospel k záveru, že rozhodnutie nebolo vydané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona č. 99/1993 Z. z. Pritom vzal do úvahy aj doručené vyjadrenie SPZ-ústredia Bratislava.
Ak SPZ-ústredie tvrdí, že správny orgán skúma výlučne iba to, či zmluvu uzavreli subjekty na to oprávnené, KLÚ postupoval práve v súlade s týmto tvrdením, pričom dospel k záveru, že v zmysle platnej legislatívy SPZ-ústredie Bratislava nie je poľovníckou organizáciou oprávnenou na uzavretie zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva. Tou je poľovnícke združenie ako organizačná zložka SPZ a nie SPZ-ústredie Bratislava.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, v znení zákona č. 99/1993 Z. z., platného v čase vydania rozhodnutia OLÚ v Rožňave č. 2009/00002-4, z 28.01.2009, občania s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí majú platné poľovné lístky, môžu vytvárať poľovnícke združenia alebo iné poľovné spoločnosti (ďalej len „poľovnícke združenia") na to, aby spoločne vykonávali v poľovných revíroch právo poľovníctva. Poľovnícke združenie je právnickou osobou.

V zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 cit. zákona činnosť Slovenského poľovníckeho zväzu a práva a povinnosti jeho členov sa riadia stanovami, ktoré schvaľuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Krajský lesný úrad Košice preveril okolnosti uvádzané v podnete na základe podkladov k spisu OLÚ Rožňava č. 2009/00002, pritom konštatoval, že v zmysle Stanov SPZ (platných v čase vydania rozhodnutia o schválení zmluvy, t. j. po poslednej aktualizácii schválenej na IX. Sneme SPZ, registrovaných MV SR dňa 30.11.2007 pod č. VVS/1-909/90-41-10), § 10 Organizačná štruktúra SPZ, organizačnými jednotkami SPZ sú: a) poľovnícke združenia (ďalej PZ1)), b)okresné alebo regionálne organizácie SPZ, c) záujmové kluby SPZ, d) ústredie SPZ

Podľa ustanovenia § 11 ods. 1 Stanov SPZ, Poľovnícke združenia (PZ SPZ) sú základnou organizačnou jednotkou SPZ s právnou subjektivitou.

V zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 Stanov SPZ, základnou úlohou PZ je plánovitý chov, zušľachťovanie, ochrana a lov zveri v poľovnom revíri, jej hospodárske využitie a ochrana životného prostredia zveri. Pri plnení tejto úlohy PZ:

a) vypracováva plán poľovníckeho hospodárenia na dobu zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva a ročné plány chovu, lovu a starostlivosti o zver a zabezpečuje dôsledné plnenie schválených plánov,

b) stará sa o udržiavanie normovaných kmeňových stavov zveri, o zlepšovanie starostlivosti o zdravotný stav a ochranu genofondu jednotlivých druhov zveri a jej životného prostredia,

c) robí opatrenia na zlepšenie úživnosti poľovného revíru, najmä získavanie krmív na prikrmovanie zveri a na obmedzovanie škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych a lesných kultúrach a škôd spôsobovaných na zveri,

d) zabezpečuje potrebný počet poľovne upotrebiteľných psov,

e) buduje poľovnícke zariadenia (kŕmidlá, posedy, soľníky, sklady krmív, chodníky, poľovnícke chaty a pod.),

f) spolupôsobí s ostatnými orgánmi a organizáciami na aktívnej ochrane prírody a životného prostredia.

Naproti tomu Ústredie SPZ, tvorené vrcholnými orgánmi SPZ, v zmysle Stanov SPZ, § 32 – 37, nie je oprávnené na výkon činností uvádzaných v § 21 stanov (úloha PZ), teda nie je poľovníckym združením.

Podľa ustanovenia § 31 Stanov SPZ Ústredie SPZ tvoria:

1. Vrcholné orgány SPZ, ktorými sú:

a) snem SPZ
b) rada SPZ
c) prezídium SPZ
d) dozorná rada SPZ
e) kynologická rada SPZ

2. Kancelária SPZ.

Žiadny z vyššie uvedených vrcholných orgánov SPZ, ani kancelária SPZ, tvoriacich Ústredie SPZ, nemá v zmysle Stanov SPZ (§ 34 – 37) oprávnenia, ktoré má v zmysle § 21 Úlohy PZ, ods. 1 Stanov SPZ, poľovnícke združenie: „Základnou úlohou PZ je plánovitý chov, zušľachťovanie, ochrana a lov zveri v poľovnom revíri, jej hospodárske využitie a ochrana životného prostredia zveri.". Ústredie SPZ teda nemožno považovať za poľovnícke združenie ani v zmysle Stanov SPZ, ani v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, v znení neskorších predpisov.

Prirovnávanie SPZ-ústredia, uvedené v jeho vyjadrení, k štátnym podnikom na úseku lesného hospodárstva, ako aj poľnohospodárskym podnikom rôznych právnych foriem, nemá oporu v platných právnych predpisoch. Lesy SR š. p., sú správcami majetku vo vlastníctve štátu v zmysle ustanovenia § 50 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorého správu lesného majetku vo vlastníctve štátu môže vykonávať právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je ministerstvo alebo právnická osoba, ktorá má také postavenie podľa osobitných predpisov.

Podľa § 2 písm. q zákona č. 326/2005 o lesoch v znení neskorších predpisov sa rozumie správcom právnická osoba, ktorej jej zakladateľ alebo zriaďovateľ zveril do správy lesný majetok vo vlastníctve štátu; za správcu sa považuje tiež právnická osoba, ktorá má takéto postavenie podľa osobitných predpisov.

SPZ-ústredie teda nemožno prirovnávať k organizácii Lesy SR š. p., pretože nedisponuje oprávneniami správcu vyplývajúcimi s príslušných ustanovení zákona o lesoch.
Taktiež ho nemožno prirovnať k organizácii obhospodarujúcej poľnohospodársku pôdu, pretože tu opäť upravuje postavenie a oprávnenia nájomcu osobitný právny predpis. Podľa ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v zmluve o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku možno dohodnúť, že pozemky sa prenajímajú i na vykonávanie rybárskeho práva alebo dohodnúť, že nájomca môže zastupovať prenajímateľa v konaniach podľa osobitného predpisu za primeranej výšky nájomného. Osobitným predpisom sa rozumie zákon o poľovníctve.V zmysle uvedeného je uzavretie zmluvy č. 13621/08-30 o prenájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Zádielska dolina nájomcom: Slovenský poľovnícky zväz – ústredie, v rozpore so Stanovami SPZ. Taktiež podľa zákona o poľovníctve, SPZ – ústredie nemá charakter poľovníckeho združenia v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, v znení neskorších predpisov.

 

 

clanok_xxx_5

 

 

Jaro Pavlorek
www.pribina.eu

 

 

Komentáre   

 
#1 1lubos 30-03-2012 14:11
Normálne ma napadá riešenie.Čo tak pohnúť lavínu, vystúpiť z SPZ a SPK- ale všetci- naraz- v jeden týždeň.... Čo by sa udialo??... A vstúpiť- všetci- naraz do SLOS Pribina.. Ak by tak urobilo 50% poľovníkov, to by už bola iná sila. Nech to už niekto načne
 
 
#2 1 lubospodes 30-03-2012 21:07
Ak by prišlo na lámanie chleba , tak by možno vystúpili dvaja ,,,Ty.......... a potom ja. Problém spočíva v tom že sa síce vieme spravodlivo rozhnevať, ale nie zorganizovať
 
 
#3 skúška akcieschopnosti revíznej komisie SPZjarik 31-03-2012 15:47
No ,to som zvedavý čo na to kontrolná a revízna komisia SPZ ?! Veď je to nielen nezákonné konanie z pohľadu zákona o poľovníctve ale aj trestný čin defraudácie finančných prostriedkov SPZ, prinajmenšom porušenie finančnej disciplíny !
 
 
#4 ibajza 31-03-2012 17:35
Milý Jarík, vtip je vtom, že kontrolná a revízna komisia SPK, minimálne v tomto prípade zlyhala na celej čiare.
 
 
#5 nie SPK ale SPZjarik 31-03-2012 20:19
Myslím , že do tohto skutočne nemá čo SPK veľa hovoriť (aj keď zrejme hrá mŕtveho chrobáka - veď bol porušený zákon).Porušeni a zákona a stanov SPZ (a asi aj Obč.zákonníka) sa dopustilo ústredie SPZ a preto by sa malo toto prádlo preprať v SPZ , ktoré je len jedným z členov SPK , ale s vlastnými stanovami. Ale ak bol porušený zákon, čo na to prokuratúra !?
 
 
#6 ibajza 31-03-2012 20:41
jasne :-) opravujem, nie SPK, ale SPZ !
 
 
#7 rupic1 02-04-2012 14:33
Niesom pravnik no ak je to porusenie zakona ako tu niektory pisete preco uz ste nepodali trestne oznamenie na policiu, staznost na SPZ alebo na iny statny organ .Kazdy tu ma kopu reci ako by to malo bit, Napise to na net a dost,Takto to nema skoncit.Ak viete a ste si isty ze je to protizakonne treba konat a nie cakat co tu budeme o tom pisat.Tak sa nic nevyriesi. A vystupovat z SPZ??? naco ak uz tu mame aj SPK jedno predsa malo zaniknut, teraz uz nikto nevie ktore.Hlavne ze v SPZ a SPK sedia na 80% ty isty ludia- zeby GORILA
 
 
#8 pre rupicglonar 02-04-2012 14:42
Máš pravdu rupic. Je mi tiež divné, že ešte nikto nepodal trestné oznámenie. S toho čo som sa dočítal v tomto článku,je však nad slnko jasné,že ide o nečistú hru na ústredí SPZ. Chcem apelovať na ľudí s právnickým vzdelaním,aby sa tejto veci ujali a konali.
 
 
#9 dodudik 02-04-2012 14:49
Všetci len repcete a keď príde na lámanie chleba tak budete mať stiahnuté chvosty medzi mohami. Jaro Pavlorek bojuje za nás všetkých a už si svoje aj vytrpel. Obdivujem ho v jeho úsilí a odhodlaní bojovať za dobrú vec. Jaro drž sa.
 
 
#10 Pribinaalexannder9 07-04-2012 18:25
Pribina nedokázala zatial nič len kritizovať a neurobila nič pozitívne pre slovenské poľovníctvo.
 
 
#11 ???jarik 07-04-2012 20:30
To sú aké kritériá ? Veď už to , že chce aby sa nalievalo čisté víno urobila veľa ! Ak by sme to brali jeden po druhom - kto už teda pre slov.poľovníctv o urobil niečo pozitívne ? Hádam len nie Ústredie SPZ , ktoré si (v tom lepšom prípade aj) za naše peniaze prenajalo lukratívny revír ? Alebo sme zase všetci rovní ale iní ešte rovnejší!!! Celé ústredie by malo jednoznačne odstúpiť zo svojich funkcií a ak nie tak by mu to mal zrátať najbližší snem SPZ !
 
 
#12 normálne svedomie nie zákonjankokatka 22-04-2012 23:53
priatelia od lesa, tým že budeme písať trestné oznámenia na svojich "predstavitelov " môže biť výstražné a poučné pre ich ponímanie právomocí a povinností,ale svedomie to nikomu neupraví!!!nepo znám osobne nikoho z vedenia spz ani mi nikto o osobnej skúsenosti s nimi nehovoril ale ak títo ludia konajú podla horeuvedených článkov tak ako konajú,tak buď skúšajú trpezlivosť rádových členov alebo si myslia že sme s iq na úrovni nedosahujúcej normálne ponímanie veci.S pocitom že si budem užívať za peniaze ľudí ktorí do mňa vkladajú dôveru a spokojne sa tváriť že im robím láskavosť ked takto pofidérne spravujem ich členské príspevky žije na tomto malom slovensku isto vela organizácii a to nespomínam štátny aparát s celou jeho byrokratickou zložkou od okresov cez kraje až po Bratislavu.No co naozaj vylieči tieto rany našej spoločnosti nieje trestné oznámenie a následné doťahovanie na súdoch o výklade zákona a práva,ale volba ľudí ktorí majú normálne svedomie človeka čo si váži seba,svoje slovo chlapa, svoju rodinu,prírodu, zákony...a hlavne tie morálne
 
 
#13 a máme aj novinkypapo 27-04-2012 09:44
keďže sa tieto skutočnosti nesmelo preberali aj na okresných snemoch, tak sa i odpovedalo. jedna zo zaujímavých odpovedí bola, že: ... veď ten revír máme už dlho. tak som si to overil, a predstavte si, naozaj. zmluva sa v skutočnosti ,,predlžovala,, . a nájomca: SPZ -ústredie.. takže toto nelegálne, podvodné konanie božstiev trvá už roky. roky sa poľuje mimo zákon. a div sa svetu, ešte nám panstvo aj tým argumentuje! mám podozrenie, že to hraničí s trestnou činnosťou. no ale žijeme v právnom štáte. takže po skúsenostiach si dovolím prognózu: tí, čo majú zo zákona dohliadať, dohliadnu aj tu v duchu ,,dohľadu,, nad delimitáciou, stanov spz, nelegálneho pôsobenia komory. nedivil by som sa. ono to ministerstvo pôdohospodárstv a pôsobí skôr ako vysunuté pracovisko spz. a nielen pôsobí, ale i tak koná. čo tam po nejakom zákone, čo tam po ňom! a už vôbec ich netrápi, že rozvrátili poľovníctvo, že štátna správa pôsobí skôr ako mafiánska organizácia.
 

Komentáre môžu pridávať len prihlásení užívatelia.

.

.

.

Posledné inzeráty

Text CenaBydlisko Dátum
BLASER HIT-POINT PRO-kolimátor-NOVÝ 270.00 €
BB
28-05-2015
Jupol
22
Poľovačka v MR balíček na odstrel trofejovej a holej zvery. 8 500.00 €
Komárno
28-05-2015
Hunting_For_Hunters
33
Guľobroková kozlica - Zbrojovka Brno 450.00 €
A. Hlinku 37/12, Prievidza
27-05-2015
Esmeralda
38
BLASER K 95 Luxus kal 8x57 JRS + 6,5x57 R + SWAROVSKI č.bod 4 700.00 €
NR
27-05-2015
Jupol
72
nopic 3 600.00 €
Levice Kalinciakovo
27-05-2015
gubes
36
nopic 300.00 €
Dubnica nad Váhom
27-05-2015
martin22
28
banner_bazantnica_galbavy
banner_chiruca_1
banner_jedlicka
laser_gen_PNG_3
igor

Nové foto-komentáre

  • DAF270: "Dakujem pekne"
  • Diószegi: "Gratulujem, kráása ! Lovu zdar!!"
  • alexander: "sedembolestná Diana , to je ulovené na slovensku ?"
  • andy: "Krásna trofej, len uprava fota nanič"

Na stránke sú prihlásení

Fázy mesiaca