Anomálie chrupu

Už veľa krát v praxi sme sa kolegovia poľovníci mohli presvedčiť o to, ako nás lesná zver dokáže niečím prekvapiť. A nie je to len jej správaním, ale tiež farbou srsti ( albíni, strakaté diviaky ), rôznymi tvarmi parožia a pod. No prekvapiť nás môže lesná zver aj svojím chrupom.
 
Aj keď v prípade chrupu to nie je tak časté a často tomu nevenujeme takú pozornosť, akú by sme tomu mohli venovať. V prípade chrupu ide o anomáliu, aj keď sa v literatúre môžeme stretnúť aj s označením abnormalita.
 

Na vysvetlenie podľa Wikipédie:

– anomália je odchýlka od normálnych tvarov
– abnormalita je značná odchýlka od normálu
 
ale v podstate je anomália a abnormalita jedno a to isté a tieto slová sa používajú ako synonymá. V článku si povieme niečo o anomálii ( abnormalite ) chrupu srnčej zveri. U srnčej zveri je vzorec trvalého chrupu.
1
 

2

Kelce – Pomerne vzácnym zjavom sú kelce – či už vytvorené obojstranne alebo jednostranne. Tieto degenerujúce očné zuby sú akousi spomienkou na skoršie vývojové štádium chrupu. Aj keď sa nachádzajú v chrupe, na spracovávaní potravy sa nezúčastňujú. Majú špicatý tvar a podľa zverejnených informácií dorastajú do dĺžky 8 – 15 mm s priemerom 2-3 mm. Vyskytujú sa u oboch pohlaví. Nečas (1975) uvádza, že rast kelcov je dedičný. Podľa Boessnecka (1955) je potrebné ich považovať za určitý prejav atavizmu ( výnimočne sa vyskytujúci nadbytočný orgán ).
 

3

Oligodoncia – V prípade tejto anomálie ide o tzv.málozubosť, ktorá sa prevažne vyskytuje na premolároch ( predstoličkách ) a molároch ( stoličkách ), či už v sánke alebo čeľusti. Príčinou môže byť nevyvinutie zubu (-ov), neexistujúci zubný zárodok, zápal ďasna, mechanické poranenie alebo iné príčiny. V dôsledku chýbajúceho zubu resp.zubov dochádza k vyššiemu zaťaženiu ostatnej časti chrupu, čo môže sťažiť odhad veku jedinca. Nakoľko srnčia zver patrí medzi prežúvavcov je prekvapením, ako s takýmto chrupom môžu v prírode takéto jedince prežívať.
 
4
Polydoncia – Na rozdiel od oligodoncie v tomto prípade ide o tzv.mnohozubosť vo forme zdvojených niektorých z premolárov ( predstoličiek ) v čeľusti rastúcich paralelne so zubami. No ako bolo písané v časopise Myslivost 01/2006 bola u uloveného 6.ročného nepravidelného vidliaka vytvorený ešte 4.molár ( stolička ) v dôsledku čoho došlo k značnej deformácii v zadnej časti chrupu v sánke.
 
 
 
 
 
5Aktinomykóza – V jej prípade ide o onemocnenie srnčej zveri, ktoré nie je možné prehliadnuť a prejavuje sa tvorbou hnisajúcich zdurenín, ktoré spôsobujú špecifické chorobné zmeny nie len na kostiach, ale aj na mäkkých tkanivách. Do organizmu sa infekčné zárodky dostávajú napr. poraneniami ústnej sliznice, ďasien, jazyka, kože a strukov mliečnej žľazy. Prenos pôvodcu na zver je kontaminovanou trávou, ostňami bylín a miestom infikovania býva zubné lôžko. V jeho okolí vzniká produktívny zápal. Inkubačná doba môže dosahovať aj niekoľko mesiacov. Medzi jeden z prvých príznakov patrí vznik opuchov a hnisavých ložísk. V prípade kostnej aktinomykóze nastáva deštrukcia tkaniva a tvoria sa kanáliky. V prípade asymetrického procesu na sánke zver pri pasení nakláňa hlavu na nepostihnutú stranu. V prípade rozsiahlych zmien sa pridružuje sťažené dýchanie. Ďalším znakom postihnutej zveri môže byť rôzny stupeň vychudnutia. Nakoľko pri ulovení takejto zveri je možnosť infikovania človeka, je nutné dodržiavanie maximálnej opatrnosti pri práci s ňou. Hlavne je potrebné vyvarovať sa tomu, aby sa nákaza dostala do styku s poranenou pokožkou ( používať gumové rukavice ). Riešením je opatrné vyrezanie postihnutého miesta a jeho následné spálenie, aby nedošlo po vyschnutí spórov k ich uvoľneniu do okolia. Pri preparácii lebky a sánky postačí dôkladné vyvarenie. Po posúdení veterinárnym lekárom je možné neinfikovanú divinu použiť k ďalšiemu spracovaniu. ( doc. MVDr. Dušan Rajský, PhD. – Katedra ochrany lesa a poľovníctva, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene ). Nakoľko sa liečba aktinomykózy zveri nevykonáva, je potrebné pozorné sledovanie zdravotného stavu zveri a jedince s jej príznakmi v duchu sanitárneho odstrelu prednostne vyradiť z chovu.
 
Okrem vyššie uvedených anomálií chrupu je možné pozorovať aj ďalšie napr. stratu zubov v dôsledku ochorenia a zápalu ďasien, alebo rôzne zakrivenie radov zubov, čo vedie k zmenám oteru zubov. Som presvedčený, že kolegov poľovníkov by zaujímal názor odborníkov na túto problematiku, ale tiež skúsenosti z loveckej praxe ( ak už niekto zver s takýmito anomáliami ulovil ). Nakoľko tento článok nemohol a ani si nekládol za cieľ obsiahnuť celú problematiku anomálií chrupu srnčej zveri, necháva ďalší priestor na diskusiu k problematike kolegom poľovníkom.
 

Autor: Ján Krnáč

V článku použité zdroje:
https://jagderleben.landlive.de/boards/thread/25237/page/1/ 
Zahnanomalien beim Rehwild, Der Anblick, 12/201
http://www.kampolovat.sk/sk/clanky/starostlivost-o-zver/aktinomykoza 
 

Buďte prvý kto pridá komentár

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená.