Sú chovateľské prehliadky v súlade s GDPR ?

foto: horar.sk

Nemal by s tým poľovník ( strelec ) písomne súhlasiť ?

Nastáva kolegovia poľovníci obdobie, kedy sa budú konať chovateľské prehliadky a kedy bude poľovnícka verejnosť hodnotiť výsledky svojej práce za uplynulú poľovnú sezónu. Opäť sa budú tak ako každý rok ozývať hlasy, ktoré kritizujú hodnotiteľské komisie za ich prácu pri bodovaní trofejí a niektorí z našich kolegov budú namietať, prečo dostala nejakú medailu tá a nie ich trofej a nedajbože prečo ich trofej bola označená ako chovná. Toto som rozoberal v predchádzajúcom článku – Bodovanie trofejí – nájdete ho na tejto web stránke a na ktorý chcem nadviazať.

Dnes sa chcem dotknúť inej veci v súvislosti s vystavením trofejí na chovateľskej prehliadke. Každá trofej je opatrená štítkom, na ktorom je uvedené okrem iných údajov aj meno a priezvisko poľovníka alebo vlastníka trofeje. A tu podľa môjho pohľadu nastáva závažný ( možno aj právny resp. legislatívny ) problém. Niekto sa môže spýtať –

Aký, veď doteraz to nikomu nevadilo ?

Áno máte pravdu, ale dnes žijeme v inej dobe. A práve preto musíme v súvislosti s uvedením toho, čo je na predmetnom štítku uvedené, hovoriť o niečom takom, ako sú osobné údaje.

Čo všetko je osobný údaj ?

Sú to všetky údaje, ktoré umožňujú identifikáciu fyzických osôb, či už priamo ( meno a priezvisko, rodné číslo ) alebo nepriamo ( napr. IP adresa ). A práve v súvislosti aj s údajmi uverejnenými na predmetnom štítku, je meno a priezvisko najčastejšie používaným osobným údajom. Ide tu o také informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby – jednotlivca konkrétne poľovníka ( strelca, vlastník trofeje ). Ak je jednotlivec identifikovateľný z informácií, ktoré sa ho týkajú ( v prípade údajov na predmetnom štítku tomu tak je ), predstavujú tieto informácie osobné údaje.

Účastníci podujatia ( kolegovia poľovníci ) v našom prípade chovateľskej prehliadky ako aj ich známi resp. niektorí prítomní z radov širokej verejnosti, ktorí sa prídu pozrieť na prehliadku, ich však podľa mena dokážu identifikovať. Pre organizátora chovateľskej prehliadky sú tieto osoby, uvedené na štítku, identifikovateľné aj keď nie identifikované, nakoľko existuje primeraná pravdepodobnosť, že samotní účastníci podujatia ako aj iné osoby prítomné na chovateľskej prehliadke ich spoznajú, čím dochádza k identifikácii dotknutých osôb.

Nesmieme zabudnúť tiež na to, že uvedením mena a priezviska na predmetnom štítku dochádza k zverejneniu a tiež vystaveniu osobných údajov, nakoľko na chovateľské prehliadky má prístup široká poľovnícka aj nepoľovnícka verejnosť. Okrem toho zverejnenie osobných údajov nesmie naručiť vážnosť ( stav toho, kto je vážený pre svoje korektné správanie, pre zodpovedný prístup k niečomu, hlboký záujem o niečo a pod. ), dôstojnosť ( je morálny vzťah človeka k sebe samému a spoločnosti k jednotlivcovi ) a bezpečnosť dotknutej osoby. A tu sa dostávame na tenký ľad. Tým, že pri trofeji, ktorá bola ohodnotená navyše ako chovná, je na štítku uvedený jeden z osobných údajov poľovníka ( strelca, vlastník trofeje ), ako už bolo uvedené vyššie môže byť tento priamo identifikovateľný širokou poľovníckou aj nepoľovníckou verejnosťou. Vystavujeme ho, a možno aj jeho rodinu, tak možnosti, prepáčte že použijem tento výraz

„ verejného pranierovania „

so všetkými dôsledkami, ktoré s tým súvisia a pramenia z dnešnej doby.

Ak už je tu snaha uvádzať na predmetnom štítku meno a priezvisko, nemal by s tým poľovník ( strelec, vlastník trofeje ) písomne súhlasiť ?

Áno súhlasím s tým, že musíme postihovať tých poľovníkov ( strelcov ), ktorí nekonajú zodpovedne a ich nesprávnymi chovateľskými zásahmi dochádza k znižovaniu kvality genofondu našej trofejovej zveri, ale dá sa to aj inými spôsobmi ( jeden takýto spôsob je uvedený aj v spomínanom článku – Bodovanie trofejí – ktorý nájdete na tejto web stránke ).


Autor:  Ing. Ján Krnáč

 

3 Comments

 1. Ďakujem p. Krnáč za dobrý postreh. U nás na okrese to riešia tak, že meno je len vo vydanej brožúrke k prehliadke trofejí a na trofeji je len číslo. Brožúrku si môžu záujemcovia zakúpiť pri vchode do miestnosti vystavenia trofejí. Podľa čísla trofeje sa dá potom v brožúrke strelec priradiť ku konkrétnej trofeji. Neviem či je to v súlade s GDPR… Brožúrku si môže zakúpiť každý záujemca.

  Čo mňa viac mrzí je to, že niektoré trofeje označené ako „nesprávny odstrel“ a aj podľa reakcií okolo-stojacich a intenzívne diskutujúcich kolegov bolo vidieť, že nie všetci sa stotožňovali s hodnotiteľskou komisiou v tom, že ide o „nesprávny odstrel“ Hlavne u danielej zveri je v hodnotení správneho odstrelu značný prvok subjektívneho hodnotenia. Hodnotiteľská komisia má v ruke už vyčistenú trofej s možnosťou pozrieť sa hlavne na tvar a obrúsenie zubov, či iné znaky na lebke a pomocou nich určiť vekovú triedu uloveného zvieraťa. V praxi je nemožné sa živému zvieraťu pozrieť na zuby. To či je daný jedinec výradový môže lovec určiť len podľa iných znakov (postava, parožie, správanie sa, farba srsti, atď. )

  Nebudem tu rozoberať mäsiarov, ani notorických zberačov trofejí, ale chcem sa na problém pozrieť očami poľovníka, ktorí zver uloví vo viere, že naozaj je to výradový kus. Urobil všetko pre správny odstrel, nelovil zbrklo a ani na prvej vychádzke. Svoju trofej následne odovzdá na chovateľskú prehliadku a hups, komisia mu oznámi, že je to nesprávny odstrel. No a nielenže mu to oznámi, ale na niektorých okresných prehliadkach (tak ako sa píše v článku) tam vycapia aj jeho meno. Viete si predstaviť škodoradostné úškľabky mäsiarov a zberačov trofejí (lebo oni pravdepodobne svoje trofeje ani nepriznali) ? Nie každý sa vie s takouto potupou vysporiadať a mnohí (hlavne poctiví poľovníci) potom radšej na lov rezignujú. Básnik by možno napísal: „Takto prichádza slovenské poľovníctvo o skutočných poľovníkov“.

  Možno by stálo za to systém chovateľských prehliadok prehodnotiť, neubližujme zbytočne poľovníkovi, ktorý zviera uloví podľa svojich najlepších úmyslov. O tom či to bol nesprávny odstrel, by mala komisia v prvom rade pohovoriť so strelcom. Zistiť za akých okolností bolo zviera ulovené a až následne by sa malo prikročiť k upozorneniu strelca a aj to len v uzavretom kruhu komisia – strelec.

  Trofeje vyhodnotené ako nesprávny odstrel, by mali byť vystavené tak, aby sa nedali spárovať s menom strelca. Pri každej takejto trofeji, by malo byť podrobné zdôvodnenie, prečo komisia dospela k rozhodnutiu o nesprávnom odstrele. Nestačí len suché konštatovanie – „nesprávny odstrel“

  O tom, že hodnotiteľské komisie už napáchali svojimi rozhodnutiami veľa krívd a mnoho krát ublížili sa dá jednoducho dočítať na mnohých miestach na internete, sú vydané viaceré judikáty, kde sa lovec obrátil na súd kvôli nesprávnemu posúdeniu komisiou a vyhral ho, dokonca aj tu v diskusii je viac príspevkov na takúto tému.

  Vlado.

 2. O hodnotení trofejí a hlavne dančej zveri by som vedel povedať svoje…vždy záleží kto je kamarát a kto nie 🙂

 3. Súhlasím s pripomienkami p. Krnáča, ako i príspevkom Vlada. SPK a teda aj hodnotiteľské komisie vychádzajú z § 17 ods. 4 vyhlášky 344/2009 Z. z. – trofej musí byť označená štítkom trofeje, ktorého presný vzor sa nachádza vo vyhláške ako príloha č. 9 vyhlášky (pričom uvedená príloha je zrušená ) a malo by tam byť uvedené meno, priezvisko a bydlisko majiteľa trofeje (strelca) – viď Spravodajca SPK 1/2019 na stránke SPK.
  Toto ustanovenie nie je v súlade s GDPR a týka sa to aj katalógu trofejí. Uvedené údaje by mali byť prístupné len pre členov hodnotiteľskej komisie, ktorí by mali mať podpísané prehlásenie o mlčanlivosti. Určite by som nepodpisoval „súhlas“ so zverejnením osobných údajov. Asi by bolo vhodné obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov SR s požiadavkou na vysvetlenie, alebo priamo oznámiť uvedený problém ako „bezpečnostný incident“.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená.