O čom sa neinformuje v súvislosti so zákazom používania olova v strelive

obr.: pixabay.com

Verejná debata o tom, čo agentúra ECHA ( Európska chemická agentúra ) nazýva „udržateľná vonkajšia streľba“, vyznieva na prvý pohľade dobre, politicky korektne a hlboko demokraticky. Ale pri podrobnejšom pohľade to už tak nevypadá. Po prvé, dôkazy, údaje a zdroje, o ktoré sa opiera krížová výprava EÚ proti olovu, sú prinajlepšom vágne a kontroverzné. Znovu a znovu nám tvrdia, že „návrh nemá za cieľ zastaviť lov, streľbu alebo rybolov, ale skôr chrániť ľudí a životné prostredie“.

V jednom sme zajedno, olovo je jedovaté. No zároveň sa nielen my zodpovední poľovníci ale aj iní, ktorých sa to týka pýtame:

“V akých množstvách? Alebo v akej veľkosti častíc? Naozaj požijú zodpovední poľovníci a iní dostatok olova na to, aby ohrozili svoje zdravie?”

Tu stačí povedať, že doterajšie vedecké štúdie dokazujú, že potrava zveri nie je nijako zvlášť vystavená olovom používanom pri love/rybárstve. Je tiež dokázané, že olovo v strelive nemá významný vplyv na ľudské zdravie. Keď odhliadneme od týchto pochybností a mnohých ďalších, nie je zvláštne, že agentúra ECHA žiada zainteresované strany o informácie o kľúčových otázkach až po príprave samotného návrhu na obmedzenie, a nie pred jeho vypracovaním ? Toto nevyzerá ako skutočná diskusia. Argumenty ECHA sú zmanipulované, chýbajú zdroje, sú to dohady (“odhady”) a chýbajú tvrdé fakty. V skutočnosti sa už rozhodlo a celá táto „šaráda“ slúži len na ďalšie obmedzovanie legálnych držiteľov zbraní. Znie to trochu nezdvorile, ale mohlo by sa zdať, že na tom niečo pravdy bude.

Poďme ale ďalej. Tvrdia mám tiež, že „135 miliónov vtákov“ je každoročne vystavených riziku kontaminácie olovom, hoci sa následne pripúšťa, že nejde o skutočné údaje, ale len o „rozumné predpoklady“. To znamená, že všetko je postavené len na základe hrubých „odhadov“. Pokiaľ ide o alternatívy olova v nábojoch do brokovníc, agentúra ECHA navrhuje oceľ, bizmut a volfrám. Odrazy z oceľových guľôčok by však mohli byť potenciálnym zdrojom vážneho zranenia okrem iných aj pre športovcov a poľovníkov, zatiaľ čo vedecké štúdie ukazujú, že volfrám je toxický pre pôdne mikróby a rastliny a bizmut je ľudský toxín. A nikto v súčasnosti nehovorí o rozumnej alternatíve olovených nábojov do pušiek. Opak je pravdou: agentúra ECHA má na zozname kritických materiálov aj meď a zinok.

Znamená to, že skôr či neskôr EÚ zakáže po olove aj všetky tieto nové materiály ?
Aké budú dôsledky zákazu olova nie len pre poľovníctvo ale aj pre výrobcov streliva ?

Ak má prísť na rad takáto radikálna reforma, ktorá má zmeniť celé odvetvie, presné posúdenie jej dopadu a stanovenie vhodného časového rámca na jej implementáciu sú rozhodujúce, aby sa minimalizoval akýkoľvek potenciálny sociálno-ekonomický dopad. Nadobudnutím účinnosti úplné zákazu používania oloveného streliva bez zmysluplného prechodného obdobia, sociálno-ekonomický dopad pre výrobcov streliva – a súvisiace sektory by bol vážny: až 4 miliardy EUR a viac ako 16 000 pracovných miest. by sa mohli stratiť, pričom súvisiace náklady na sociálne zabezpečenie v Európskom hospodárskom priestore dosahujú celkovú výšku 1,4 miliardy EUR. Dopady by sa prejavili aj na používateľoch streliva, teda aj na nás zodpovedných poľovníkoch. Žiaľ, správa ECHA podcenila tieto aspekty, čo znamená, že ak sa zákaz olovenej munície stane skutočnosťou podľa existujúcich podmienok a harmonogramov v súčasnom návrhu, môžeme očakávať vážne negatívne sociálno-ekonomické dôsledky pre strelivo, výrobcov strelných zbraní, používateľov a európsku spoločnosť ako celok. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnili Európsky inštitút pre poľovné a športové zbrane a Medzinárodné neziskové združenie, ktorého členmi sú poprední európski výrobcovia poľovníckych a športových streleckých zbraní, až polovica priemyslu bude čeliť vážnym problémom a dokonca môže prichádzať k zatváraniu podnikov, ak obmedzenie nadobudne účinnosť bez dlhších prechodných období. Aby sa dodržalo navrhované obmedzenie, v skutočnosti sa od priemyselných subjektov budú vyžadovať roky rozsiahleho výskumu a vývoja. Medzi spoločnosťami je konsenzus, že na úplný prechod portfólia strelných zbraní ovplyvnených obmedzením bude potrebných 10 rokov, aby mohli vybíjať bezolovnaté strelivo, ak sa chceme vyhnúť negatívnym ekonomickým dôsledkom.

Čo sa týka výrobcov streliva, čas nie je jediným faktorom, ktorý je v hre. Ako ukázal prieskum, ktorý uskutočnila Asociácia európskych výrobcov športovej munície, zdá sa, že prístup agentúry ECHA ignoruje, že výkonnosť streliva je určená všetkými jej komponentmi a je navrhnutá pre špecifické balistické vlastnosti a vlastnosti pri náraze. Zmena ktoréhokoľvek komponentu v tejto rovnici nevyhnutne znamená prerobenie celej jednotky. Preto je potrebný dlhší čas na navrhnutie, vývoj a predaj dostatočného množstva munície na uspokojenie súčasného dopytu. Len veľmi málo výrobcov dokáže nahradiť svoje olovené strelivo krátkodobo (0 – 3 roky), väčšina ich dokáže nahradiť len dlhodobo (10 rokov) a niektorí ich nedokážu nahradiť vôbec, najmä ak sa pozrieme na absencia akejkoľvek presnej alternatívy pre kaliber 22.

Napriek vyššie uvedenému boli ostatné komplikujúce rizikové faktory očividne ignorované, vrátane dostupnosti (alebo nedostatku) surovín ako priamych alternatív olova. Týka sa to najmä bizmutu a volfrámu: zatiaľ čo príloha D k správe agentúry ECHA tvrdí, že oba kovy sú „náhradou olova“ pri strelive, v prehľadoch základných údajov o surovinách na rok 2020 Európskej komisie sa uvádza, že dostupnosť oboch je už teraz kritická a môže to vyústiť až k riziku ďalšieho hľadania ich náhrady. Okrem toho cín a oceľ, navrhované ako alternatívy olova v guľkách a brokoch, sa vo veľkej miere dovážajú z krajín mimo európskeho hospodárskeho priestoru, najmä z Číny. To by znamenalo závislosť trhu Európskej únie od krajín mimo nej, pokiaľ ide o dodávky takýchto materiálov.

Agentúra ECHA jasne podhodnotila aj svoje údaje, pokiaľ ide o jednorazové náklady na úpravu a/alebo výmenu strelných zbraní, ktoré nie sú vhodné pre bezolovnaté strelivo. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila  Európska federácia poľovníckych organizácií  je 34 % strelných zbraní nekompatibilných s bezolovnatým strelivom. Jednorazové náklady súvisiace s výmenou týchto strelných zbraní by mohli potenciálne dosiahnuť až 14,5 miliardy EUR, čo je konzervatívny odhad. Okrem toho samotná agentúra ECHA odhaduje, že 3 000 EUR predstavuje priemerný ročný rozpočet na lov, ktorý vynakladajú poľovníci, a teda ekonomická strata pre Európsku úniu v dôsledku zastavenia a zníženia poľovníckej činnosti by predstavovala hodnotu najmenej 5,7 miliardy EUR.

Teraz ešte pár myšlienok o zákaze používania oloveného streliva na mokradiach. Jadrom problému je, čo Európska únia chápe pod mokraďami. Pretože zákaz používa definíciu, ktorá pochádza z Rámsarkého dohovoru, čo je medzinárodná zmluva na ochranu a trvalú udržateľnosť mokradí . Dohovor bol prijatý 2.februára 1971 v iránskom meste Rámsar , ležiacom na brehu Kaspického mora . Slovensko sa stalo zmluvnou stranou Rámsarského dohovoru ako súčasť bývalého Česko-Slovenska 2. júla 1990 (slovenský text dohovoru bol publikovaný v Zbierke zákonov ako Dohovor č. 396/1990 Zb., V čiastke 67, príloha 1) a od svojho osamostatnenia 1. januára. 1993 plní úlohy samostatného členského štátu. Pri svojom pristúpení ku konvencii prihlásilo Česko-Slovensko do rámcového zoznamu štyri lokality zo Slovenska ( Parížske močiare , Senné , Šúr a Číčovské mŕtve rameno ). V máji 1993 Slovensko prihlásilo ďalšie tri rozsiahlejšie mokrade (Latorica, Dunajské luhy, Niva Moravy). V roku 1998 pri príležitosti Svetového dňa mokradí to bolo ďalších päť dlhodobejších pripravovaných miestnych ( Poiplie , Alúvium Rudavy, Mokrade Turca, Mokrade Oravskej kotliny, Riejka Orava ay). Zároveň sa rozšírila rámsarská lokalita Dunajské luhy na územie novovyhlásenej chránenej krajinnej oblasti, do ktorej bola zahrnutá aj rámsarská lokalita Číčovské mŕtve rameno. Celkový počet rámsarských lokalít na Slovensku tak v septembri 1999 dosiahol 11. Pripravené sú návrhy na Prihlásenie ďalších dvoch mokradí – Domica – Baradla (cezhraničné krasové a podzemné hydrologické systémy Slovenského krasu a Aggteleku) a aluvium Tisy ako súčasť multilaterálnej medzinárodnej rámsarskej lokality na hornom toku rieky Tisa (Rumunsko, Ukrajina, Slovensko, Maďarsko)).  Podľa tejto starej štátnej zmluvy sú mokrade definované ako „mokré lúky, slatiny a močiare alebo vodné plochy, ktoré sú prirodzené alebo umelé, trvalé alebo dočasné, stojaté alebo tečúce, sladké, brakické ( brakická voda je zmes sladkej a morskej vody v oblasti prímorského ústia rieky.) alebo slané vody […]“.

 S touto veľmi širokou definíciou je každé nahromadenie kvapiek vody, každá kaluž zrazu mokraď. Dokonca aj niektorí poslanci Európskeho parlamentu tomu odmietli uveriť a pýtali sa Európskej komisie, či sa mláka dažďa s rozlohou jedného metra štvorcového oplatí chrániť. Áno, je to tak, odpoveď Európskej komisie. Keďže okolo každej mokrade by mala platiť ochranná zóna 100 metrov, lov s brokovnicou a oloveným brokom je prakticky nemožný. Pri hypotetickej mláke jedného štvorcového metra by potom mala nárazníková zóna veľkosť okolo troch hektárov. Aj keď nevidíte vodu, nárazníková zóna znamená, že môžete ľahko porušiť zákon, akonáhle budete strieľať olovenou strelou. Zamyslite sa nad svojím územím: ste naozaj niekedy ďalej ako 100 metrov od mláky ? Žiaľ, naše krajiny nemajú pri implementácii tohto nariadenia Európskej únie žiadnu voľnosť. Právo Európskej únie má vždy prednosť pred vnútroštátnym právom. To znamená, že naše štátne ministerstvá pôdohospodárstva už nemôžu robiť žiadne zmäkčovanie ani úpravy. Európska únia rozhodla, že európski poľovníci musia poslúchať. Stručne povedané: stále si môžete kúpiť olovené broky. Iba jeho použitie na lov je takmer nemožné.    

Z nejakého dôvodu bolo olovo bolo prvou voľbou pre strelivo. Je mäkké a ľahko sa deformuje. To je dobré pre hlaveň. Olovo je tiež ťažké. Špecifická hmotnosť olova na kubický centimeter je 11,3 g. Mäkké železo má špecifickú hmotnosť 7,8 g , takže olovené broky strácajú energiu pomalšie ako oceľové broky. Ak ste niekedy strieľali kačicu na 40 alebo dokonca 50 metrov – neskúšajte to s brokmi z mäkkého železa. Keďže rýchlejšie strácajú rýchlosť a tým aj energiu, je pravdepodobnejšie, že ju poraníte. Skúsenosti z Dánska ukázali, že maximálna vzdialenosť streľby s brokmi z mäkkého železa je 30 metrov. Aby ste to dosiahli , mali by ste používať o dve veľkosti väčšie broky pre oceľové broky, aby ste dosiahli rovnaký efekt. Ak teda v súčasnosti používate broky veľkosti 2,7 mm, mali by ste zvoliť pre oceľové broky veľkosť 3,2 mm. Bohužiaľ to znižuje veľkosť zväzku.      

Zákaz bude znamenať pre mnohé staré brokovnice „Koniec lovu!“ Aby sa kompenzovala nízka merná hmotnosť a nižšia energia brokov z mäkkého železa, musia tieto lietať rýchlejšie, to znamená, že v nábojnici musí byť viac prášku. To ďalej znamená vyšší tlak plynu. Brokové náboje, ktoré sú svojim smrtiacim účinkom a dosahom porovnateľné s bežnými olovenými nábojmi, musia mať preto viac prášku a tlak plynu 1 050 barov, čo je výrazne viac ako tlak plynu 740 barov, ktorý v priemere vzniká pri olovenom strelive. Oceľové brokové náboje tohto typu so zosilneným nábojom je preto možné strieľať len z moderných brokovníc. Staršie brokovnice sú nevhodné. Existujú oceľové brokové náboje, ktoré sa nabíjajú tlakom plynu 740 barov a ktoré je možné strieľať aj zo starších brokovníc, ale smrtiaci účinok je však výrazne horší, pričom by ste museli skrátiť vzdialenosť streľby ešte viac, ako je potrebné. Otázne je, či je to ešte vhodné a hlavne zodpovedné pre lov. Jedinou alternatívou k starým brokovniciam sú broky vyrobené z bizmutu (bizmutu). Tie sú balisticky veľmi podobné olovu. Balenie s 25 ranami stojí od 60 do 70 eur.       

Oceľové broky a kaliber 16 a kaliber 20 nejdú dokopy. V prípade kalibru 20 je to jednoducho problém s priestorom. Vďaka menšiemu priemeru je objem puzdra už výrazne menší ako u kalibru 12. Zmestí sa doň menej brokov. Ak teraz zvýšite zaťaženie práškom, aby ste vykompenzovali chýbajúci efekt, priestor pre strelu sa ešte viac zmenší. 

Tieto druhy nezrovnalostí odhaľujú množstvo slabých stránok správy agentúry ECHA: ak navrhovaný zákaz nadobudne účinnosť bez primeraných nápravných opatrení, cena, ktorú zaplatí nielen poľovnícka (ako sa predtým preukázala) a športová streľba, ale aj európsky priemysel a spoločnosť bude vysoká.

Neexistujú žiadne jasné odpovede – iba „domnienky“. Alebo je vo vzduchu jasný, no skrytý cieľ: dosiahnuť úplný zákaz športovej streľby a lovu ? Nevieme, môžeme len „hádať “.

Autor: Ing. Ján Krnáč

 

Dodatok autora:

Podľa FACE je v Európe ca. 7 milión poľovníkov. Ak zoberieme údaj z dôvodovej správy, že podľa odhadu ECHA sa ročne na streľbu spotrebuje 100.000 ton olova, potom nám vychádza hodnota 100 000 t / 7 000 000 poľovníkov = 0,0143 t / 1 poľovníka za rok čo je 14,3 kg / 1 poľovníka za rok , alebo ešte lepšie 14300 g / 1 poľovníka za rok

Ak zoberiem do úvahy počet dní v roku t.j. 365 dní, potom vychádza 14300 g / 1 poľovníka za rok / 365 dni = 39,178 g / 1 poľovníka na deň.

Uvažujem s olovenou strelou 11,7 g, potom vychádza 39,178 g / 1 poľovníka na deň / 11,7 g = 3,348 výstrelov / 1 poľovníka za deň.

Vychádza nám, že každý poľovník v Európe by musel denne vystreliť priemerne 3 krát.

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
10 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments
Bednarič Ľ.
Bednarič Ľ.
2 years ...

Reguláciu a prípadný selektívny odstrel premnoženej zveri bude musieť každý štát realizovať v rozumnej miere a prijateľným spôsobom aj v budúcnosti. Aký spôsob, alebo aký druh streliva bude zvolený je na autorite odborníkov.

kiri
2 years ...

Dovoľujem si poznamenať, že to slovo “odborníkov” je už tak sprofanované, že až strach. Ako prvé – z oblasti prírody si dovoľujem usmerniť vaše zraky napr. na udalosť Thomas Austin. Tiež sa “odborne” vyjadroval, že králici v Austrálii škodiť nebudú a bude na čo poľovať. Ako to dopadlo – sa celý svet presvedčil. Viď video. https://www.youtube.com/watch?v=121LifO_T3g&ab_channel=PandoraTV
Ako druhé by som sa chcel opýtať, ktorýže “odborníci” – myslím menovite – a na základe čoho??? budú rozhodovať o použití streliva? Poprosil by som aspoň troch najznámejších odborníkov na strelivo – či vo vláde, či na životnom prostredí, alebo hádam na pôdohospodárstve? A tiež odôvodniť ich konkrétny lobbing a tiež množstvo peňazí, ktoré za to dostali. Ďakujem.

kiri
2 years ...

A tu je presne to, o čom som hovoril:
https://www.hlavnydennik.sk/2022/01/03/ministerstvo-zivotneho-prostredia-je-v-absolutnom-podruci-tretieho-sektora-a-mimovladok

Ak by sme neboli v chorej a zločineckej spoločnosti, možno by sa dali tvrdenia kolegu Bednariča nejako akceptovať. Ale v tejto spoločnosti je dôvera v “orgány” rozprávka. Dôverovať týmto orgánom je naivita a škodlivé nielen poľovníctvu, ale životu celkovo.

kiri
2 years ...

Vážení priatelia poľovníci, naozaj si myslíte, že existujú nejakí “odborníci” vo vládnych štruktúrach ( myslím vládu, parlament ale aj jednotlivé ministerstvá), ktoré by boli schopné – či mali záujem – o nejaké ozaj REÁLNE,či odborné zhodnotenie tejto témy? Ďalej – kde na Slovensku máme výskumný ústav, ktorý sa dlhodobo zaoberá takýmto reálnym výskumom? A ak je – prečo sa doteraz neobjavili výsledky investícii štátnych peňazí do takýchto výskumných úloh? A kto ich oponoval a kedy? Kde sú zverejňované výsledky dlhodobých pokusov s vysvetlením, prečo sa procesy dejú tak a tak? Máte pocit, že tu na tom naozaj niekomu záleží – alebo sme len zúčastnení geopolitickej vojny mocných, kde sa k donucovaniu používajú VŠETKY prostriedky – lebo obyčajný poľovník s absolvovaným základným kurzom tomu aj tak nerozumie a je možné ním manipulovať. Aj tak – o čo tu ide – sú prachy. A ukradnúť koľko ide – a hneď. My sa tu tvárime, o čo vznešené tu ide a zatiaľ nám rovno pred očami kradnú – napr. štát svojmu PAPALÁŠ KÁMOŠOVI vypláca 45OO E za jednu sviňu – už ste takú pozlátenú sviňu videli??? Za šesť svíň 27 026 E. Aspoň vidíte, ako zle sa žije, keď firme aj toto stojí za škandál!
Tak si nemyslite, že tu niekoho zaujíma olovo – veru nie – iba PENIAZE!
https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/byvala-firma-statneho-tajomnika-ziskala-rekordnu-dotaciu-nakup-osipanej

kiri
2 years ...

No ako páni?
Ešte stále veríte tým úžasne čistým dookola omieľaným frázam – ktoré sú len chytákom na BLBÝCH a dôverčivých, ktorí stále veria akože oficiálnym drístom o čistote poľovníctva, o tradíciách a ostatných krásne počúvateľných veciach – pričom svet reálneho poľovníctva ide úúúplne inakade – a s úsmevčekom si ostatní povzdychnú o “šikovných” podnikateľoch. Ale to slúži len na odvádzanie pozornosti držiteľov základných poľovných lístkov, ktorí ostatnému dianiu nerozumejú, nestíhajú a nesledujú.Polievka sa varí a káva sa mieša – v zákulisí. A tam žiadna slušnosť NIE JE! No veď počítajte.
A rád by som, keby zástanca “spravodlivosti” v tejto diskusii sa k presne tomuto vyjadril:
Nedávna téma tajomníka Kyseľa ešte nevychladla a máme tu ďalšiu kauzu ministerstva pôdohospodárstva. Predvolebnou témou OĽaNO bolo netransparentné prideľovanie poľovných revírov. Čo sa deje však dnes pod nominantom ministra Vlčana zo strany OĽaNO, nemá obdoby.

Generálny riaditeľ Lesov SR Tibor Köszegy poľovný revír Višničky, ktorý patril Kvietikovcom, bez akejkoľvek súťaže pridelil opäť Kvietikovcom. Tým porušil smernice lesov o efektívnom verejnom obstarávaní.

OĽaNO, ktoré sa hlásilo k transparentnosti, tak opäť rozhodlo svojvoľne. V minulosti sa robili verejné súťaže, do ktorých sa mohli prihlásiť rôzni záujemcovia. No dnes sa nič také nekoná, čo sa už stáva štandardom nominantov OĽaNO.
https://www.slovanskenoviny.sk/video-dalsi-skandal-vo-vlcanovom-rezorte-revir-pridelili-bez-sutaze-kvietikovcom/

kiri
2 years ...

Zase a opäť si musíme pripomenúť priam prorocké slova tu kolegu z prvej reakcie: Aký spôsob, alebo aký druh streliva bude zvolený je na autorite odborníkov.
No a zase – AKÝCH ŽE to odborníkov? NA zlodejinu – iba ak !
A týchto máme rešpektovať? ZA to, ako nás všetkých okrádajú? A to nehovorím ja – to hovorí ten, čo do toho vidí – poslanec NR SR.
Takže ešte raz – o akých “ODBORNÍKOCH” to kolega hovorí?
Ani kradnúť nevedia – aj pri tom ich prichytili:
..ešte otázka – aj vy už máte napodnikané? Lebo TOTO je typické slovenské podnikanie – okradnúť vlastných občanov!

https://www.hlavnespravy.sk/kauza-najdrahsich-svin-v-historii-krajiny-ma-pokracovanie-agrorezort-vyplatil-tisice-eur-aj-dalsiemu-kandidatovi-olano/2823498

kiri
2 years ...

Priatelia, drísty Európskej únie sú nebetyčné a ich rozhodnutia sú dôkazom demencie a otrokárstva. Ako staroveký Rím pred zánikom. Homosexualita, pedofília, rozkrádanie a tunelovanie. A tieto existencie rozhodujú o našich životoch – neživotoch, vojnách – či o zákazoch. Na tému výpotkov úradníkov EÚ ( od koho asi dostávajú príkazy na vypracovanie takýchto hlúpostí?!) by sa rýchlo dala založiť vlastná téma. Zatiaľ však dávam na posúdenie hlúposť non plus extra, o ktorej asi ani len netušíte. Ešte počas práce na MPVŽ som musel každý deň študovať, čo zase za debilinu vydumali. A občas sa tým teda bavím – hľadám tie perly. A tu je jedna – podáva si ich michalapetr bodka cz – kritik veľmi dobrej úrovne, poznáte ho aj z YTB. Prečítajte si 2 odstavce na záver a ak sa vám nebude páčiť, čítajte, čo tomu predchádza. A možno vás to zláka dohľadávať si aj iné veci, uvedené v tomto vysvetlení (napr. Green Deal, a dôsledok jedovatej politiky EU voči Rusku – dodávateľovi energie. Je to totálna hlúposť, alebo cieľom je úplné položenie EU a zadĺženie u súkromných nosatých bánk? Tak, ako položenie hospodárstva SR zavretím firiem a zničením financovania štátu z daní zo zisku – a tiež zadĺžením ešte vašich pravnúčat tiež u tých istých nosatých bánk? Problémy v našom Poľovníctve budú asi tie existenčne najmenšie, čo budeme mať):
Starší si pamätajú, čo to bolo, keď za socializmu zhorel sklad toaletného papiera v Harmanci – takmer sa začala revolúcia oveľa skôr !!!

MAP 1075 EU Toaletní papír nebude!
V Bruselu už definitivně zblbli, a neví co za nesmysl, by ještě vymysleli!

Brusel si od bankéřů na úrok půjčí 9 250 miliard korun (370 miliard eur), aby měl na dotace pro GREEN DEAL. Na jednoho Evropana si tak vypůjčí 21 tisíc korun. Tyto peníze hodlá Brusel splácet prodejem povolenek CO2 překupníkům. Vy je budete překupníkům platit v ceně každého zboží, které si v budoucnosti koupíte! Zejména ale za plyn, elektřinu, uhlí a PHM.
Protože opatření GREEN DEAL způsobí takovou drahotu, že 10-20% všech obyvatel Evropy bude muset dostávat příspěvek na bydlení, topení a elektřinu, aby přežili, ve výši asi 1000 KČ měsíčně – budou muset všechny vlády Evropy vyplatit jenom na těchto sociálních dávkách 9 500 miliard až 19 000 miliard korun! (Podle přiznání EU 50 až 125 milionů Evropanů, už teď, před spuštěním GREEN DEAL, nemůže vytápět své domovy) Každý Evropan, tak bude muset na tyto sociální dávky odvést nejméně dalších 21 000 korun daní (v poplatcích CO2). Tyto výdaje na sociální dávky způsobené GREEN DEAL, ale nebude platit Brusel, ale národní státy. Těchto 9 500 miliard korun není Bruselem žádným způsobem započteno v rozvaze, jak financovat GREEN DEAL a výplata těchto sociálních dávek (9500 miliard), splátky bruselského úvěru na GREEN DEAL (9250 miliard), úroky z úvěru bankéřům, zisky překupníků povolenek CO2, platy úředníků, kteří budou sociální dávky i dotace rozdělovat, výživné pro členy neziskovek a novináře, kteří budou GREEN DEAL vychvalovat, a náklady policistů, soudců, státních zástupců. kteří budou vyšetřovat obvyklých 10% rozkradených dotací – to vše způsobí naprostý kolaps ekonomiky všech evropských států!

Zjednodušeně: EU nemá peníze na uskutečnění investic GREEN DEAL (9,25 bilionu korun), a tak si je musí půjčit v bance! Jak má tedy EU mít peníze na výplatu sociálních dávek za drahotu způsobenou GREEN DEAL (9,5 až 19 bilionů korun), když menší částku neměla, ani na to aby GREEN DEAL spustila, a musela si ji půjčit od bankéřů! Větší tupost úředních mozků v Bruselu si ani nelze představit! (Pro kontrolu výpočtu – Evropanů je 440 milionů, délka operace Green Deal 20 let.) (Každý Evropan tak na daních bude muset zaplatit nejméně 42 000 korun navíc, aby se splatil úvěr a zaplatila půjčka. Pro tradiční rodinu – muž, žena, dítě, dítě to znamená zatížení 168 000 korun! Daně se budou platit v cenách všeho konečného zboží a služeb, takže se jim nevyhnete!)
Jediní, kdo GREEN DEAL vydělají budou bankéři, překupníci, Putin a Číňané! Putin už teď díky dynamickým cenám plynu zavedeným EU v létě 2021 v Kremelském účetnictví hromadí miliardy EUR. Jenom za rok 2021 se závislost Německa na dovozu ruského plynu zvýšila ze 40% na 53%. Neexistují přitom, krom Polska žádné velké přístavy, kam by mohl být dovážen US-plyn, nehledě na to, že USA dávají přednost exportu plynu do Asie, kde je prodejní cena plynu překupníkům vyšší, ale nákupní cena plynu pro zákazníky nižší, než je tomu v EU, díky dynamickým cenám Bruselu a povolenkám CO2 Bruselu! Brusel z ekonomické výhody EU – levného plynu z Ruska, udělal katastrofální nevýhodu EU – superdrahé energie!
Asi legračně už musí působit oznámení řady německých papíren, že asi ukončí výrobu papíru v Evropě, protože při těchto bruselských cenách energií, se prostě papír vyrábět a prodávat nedá! V Bruselu asi nikdo nerozumí logistice toaletního papíru – obrovský objem – a tak nechápe, že vozit toaletní papír z Číny by znamenalo, ucpat Suezský průplav loděmi.

Já sice chápu, že každý boháč a úředník z Bruselu už používá starý vynález elit “bidet” a nepotřebuje si špinit ruce toaletním papírem, nicméně Rudé právo a Neues Deutschland se už netisknou, a tak nevím, čím si my obyčejní lidé máme utírat zadky – asi Bruselskými nařízeními a vyhláškami. Ostatně právě proto soudím, že Bruxelae musí být zničeno dřív, než Ono zničí nás.

Ján Krnáč
Ján Krnáč
2 years ...

Posielam link na nové správy ohľadne dôsledkov zákazu olova. Zaujímavé čítanie.

https://www.all4shooters.com/en/hunting/ammunition/eu-echa-and-restrictions-on-lead-public-consultation-is-still-open-until-may-2-2022/

Ján Krnáč
Ján Krnáč
2 years ...

Prinášam zaujímavú preloženú správu zo stránky https://www.all4shooters.com/:

Zákaz olova v munícii: Žiadne fair play zo strany EÚ! FACE žiada agentúru ECHA, aby znovu otvorila konzultácie týkajúce sa postupu obmedzovania
Európsky ombudsman uznal prípad nesprávneho úradného postupu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) v súvislosti s jeho neschopnosťou poskytnúť kľúčové dokumenty včas. To znevýhodnilo fázu verejných konzultácií, ktorá sa týkala prebiehajúceho postupu obmedzovania olova v munícii, a hrozí, že sa naruší výsledný právny rámec nespoľahlivými údajmi. V čom je problém?
„Prístup oneskorený, prístup odmietnutý“ – Fair play mimo REACH?
Agentúra ECHA a komisia EÚ vedú politickú krížovú výpravu proti olovu v munícii. Na stránke all4shooters.com sme o tejto politickej hre pravidelne informovali. Ale čo sa vlastne stalo? FACE rekonštruuje príbeh: „V rámci prípravy dokumentácie o hodnotení rizík pre ľudské zdravie poskytol EFSA agentúre ECHA (Európska chemická agentúra) vstupné údaje o príjme mäsa z diviny a olova v mäse zveriny. Agentúra ECHA potom použila tieto informácie na výpočet zdravotných vplyvov na poľovníkov a ich rodiny (približne 13,8 milióna jednotlivcov) vo svojej viac ako 1000-stranovej správe, ktorá mala doteraz podstatný vplyv na tvorbu mienky agentúry ECHA.

V tom bode sa však niečo pokazilo : „V rámci postupu obmedzovania podľa nariadenia REACH FACE vzniesla niekoľko otázok o údajoch, ktoré agentúra ECHA použila, keďže sa výrazne líšili od publikovaných vedeckých poznatkov o koncentráciách olova v mäse zveriny v Európe. Prístup k takýmto údajom by mal mať zvyčajne ktokoľvek na základe žiadosti pred verejnou konzultáciou. Dňa 23. februára 2021 FACE požiadala EFSA o prístup k dokumentom, ktoré predložila agentúre ECHA. Od začiatku žiadosti o prístup FACE však došlo k mnohým oneskoreniam, ako aj k pokusom o odôvodnenie a predĺženiu lehôt. Po ukončení verejnej konzultácie agentúry ECHA o posúdení rizika sa 13. októbra 2021 FACE sprístupnil požadovaný dokument.“

Oneskorenia „zbavili FACE jej práva preskúmať údaje o koncentráciách olova v mäse zveri v správe agentúry ECHA o obmedzeniach podľa prílohy XV a možnosti dôkladne zdôvodniť pripomienky vznesené počas verejnej konzultácie.“

A nejde o detaily: „Pri pohľade na údaje boli rozdiely medzi priemernou koncentráciou olova z EFSA a predchádzajúcim výskumom okamžite jasné s prístupom k údajom. Napríklad, keď sa zo súborov údajov úradu EFSA odstráni hŕstka extrémnych hodnôt, úrovne olova v mäse zveri zozbieranej muníciou do pušiek sú pod maximálnou povolenou úrovňou (ML) stanovenou nariadením Európskej komisie EC1881/2006 pre mäso z domestikovaných zvierat. Vplyvy olova na zdravie sa musia v práci agentúry ECHA presne oznamovať, aby mohla prijímať dobre informované rozhodnutia.“

Po tom, čo FACE predložila sťažnosť Európskemu ombudsmanovi, tento teraz zastáva názor, že keďže EFSA trvalo takmer osem mesiacov, kým prijal rozhodnutie o sprístupnení, a keďže „prístup je oneskorený, prístup je odmietnutý“, išlo o nesprávny úradný postup. „To zabránilo FACE, ktorá zastupuje 7 miliónov európskych poľovníkov, aby sa mohla primerane zúčastniť na verejných konzultáciách agentúry ECHA. Keďže procesná chyba je kritická, FACE požiadala o opätovné otvorenie verejnej konzultácie, na ktorej by všetky zainteresované strany mohli predložiť dôkazy súvisiace s hodnotením rizík pre ľudské zdravie agentúry ECHA.

Krnáč

Ján Krnáč
Ján Krnáč
1 year ...

Nová správa zo zahraničnej tlače ( preložená ) :
Nárazníková zóna 100 metrov platná od 15. februára v praxi neznamená, že lov olovenými brokmi je v blízkosti kaluží po dažďovej prehánke zakázaný. Na žiadosť portugalského poslanca EP Álvara Amara zdieľal Eurokomisár Thierry Breton, že definícia pojmu „mokrade“ je jasná! Povinnosťou strelca je zabezpečiť, aby skontroloval, či sa nachádza do 100 metrov od mokrade! Podľa komisára Bretona však zasnežená poľnohospodárska pôda nespĺňala definíciu mokradí. Pokiaľ nie je oblasť pod snehom považovaná za mokraď. Na žiadosť Álvara Amara Európska komisia zvažuje poskytnúť členským štátom konkrétne usmernenia pre ich vlastné ustanovenia v prípade zložitých právnych rámcov. V zásade však Komisia domnieva sa, že vnútroštátne orgány majú najlepšie predpoklady na to, aby zohľadnili špecifiká rôznych lokalít a vydali usmernenia svojim orgánom presadzovania práva k definícii mokradí. Okrem toho Thierry Breton ponúka, že požiada Európsku chemickú agentúru, aby členským štátom ponúkla školenie na túto tému!
Isté je, že táto výrazne rozšírená oblasť ovplyvňuje aj lov inváznych druhov ako sú mývaly, kanadské husi, egyptské husi a psíky medvedíkovité. Podľa právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov je povinnosťou loviť tieto neozoy v súlade s dobrými životnými podmienkami zvierat s cieľom chrániť biodiverzitu. A Nemecký poľovnícky zväz sa obáva, že tento zákon EÚ, ktorý vstúpil do platnosti 15. februára, je len začiatkom úplného zákazu streliva do brokovníc. Mnohí poľovníci sa potom zrejme rozlúčia s poľovačkou. Pre jedného, ​​pretože veľkú časť ich brokovníc možno použiť len ako skriňovú zbraň a na druhej strane preto, že by v dôsledku toho boli potrebné príliš veľké investície.