• This topic has 17 odpovedí, 3 hlasy, and was last updated 09.12.2023/13:09 by .
Zobrazuje sa 15 príspevkov - 1 až 15 (z celkového počtu 18 )
 • Autor
  Príspevky
 • #20809 Odpovedať
   @polovnik-svrcinovec

   PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
   Poľovníckej spoločnosti KOLIBISKÁ, sídlo Svrčinovec č. 778, 023 12 Svrčinovec

   Poľovnícka spoločnosť Kolibiská (ďalej len ,,PS“) upravuje svoju vnútornú činnosť týmto Prevádzkovým poriadkom

   I. Základné ustanovenie

   Okrem základných povinnosti uvedených v Stanovách PS Kolibiská je povinnosťou každého člena PS riadiť sa týmto Prevádzkovým poriadkom PS a dodržiavať jeho ustanovenia, ako aj dodržiavať Uznesenia členskej schôdze a rozhodnutia výboru PS.

   II. Pravidlá návštev revíru

   Každý člen PS je povinný pri výkone práva poľovníctva dodržiavať zákon o poľovníctve a riadiť sa týmto prevádzkovým poriadkom, v ktorom sú stanovené pravidlá návštev revíru.
   – Každý člen PS má pri výkone práva poľovníctva právo na návštevu ktorejkoľvek časti poľovného revíru v k.ú. Svrčinovec (ďalej len ,,revíru“) a to podľa svojho uváženia a v čase, ktorý uzná za vhodný.
   – Vzhľadom na rozlohu revíru a s prihliadnutím na počet poľovnícky aktívnych členov našej poľovníckej spoločnosti je týmto prevádzkovým poriadkom stanovený počet návštev revíru za účelom výkonu práva poľovníctva na maximálne štyri návštevy revíru pre jedného člena v jednom kalendárnom týždni. Člen, alebo členom sprevádzaný hosť, ktorému bol pridelený lov jelenej a srnčej trofejovej zveri môže navštevovať revír neobmedzene. Táto možnosť vzniká zápisom jelenej a srnčej trofejovej zveri do povolenky a zaniká dňom jej ulovenia.
   – Kalendárny týždeň pre účely evidencie návštev revíru, podľa tohto prevádzkového poriadku začína vždy v pondelok o 00:00 hod. a končí vždy v nedeľu o 24:00 hod.
   – Každý člen PS si rozloženie návštev revíru za účelom výkonu práva poľovníctva v priebehu týždňa ako aj ich čas určuje podľa vlastného uváženia, respektíve po vzájomnej dohode s inými členmi, je však povinný dodržiavať pravidlo, že ak navštívi revír za účelom výkonu práva poľovníctva v dvoch po sebe idúcich kalendárnych dňoch musí nasledujúci, teda tretí kalendárny deň vynechať.
   – Jednou návštevou revíru pre potreby tohto prevádzkového poriadku sa rozumie:
   Návšteva revíru so zbraňou za účelom výkonu práva poľovníctva, ktorá je riadne zapísaná v knihe návštev revíru, pričom celková dĺžka trvania jednej návštevy revíru je stanovená maximálne na 10 hodín. Pre potreby evidencie počtu jednotlivých návštev revíru sa za návštevu revíru považuje už uskutočnenie samotného zápisu v knihe návštev revíru a to bez ohľadu na skutočnosť, či následne návšteva revíru bola reálne uskutočnená, alebo z akéhokoľvek dôvodu uskutočnená nebola.
   – Každý člen PS je povinný po vystrelení zo zbrane počas výkonu práva poľovníctva o tom v lehote do 10 minút informovať členov poľovníckej stráže PS a to telefonicky, alebo sms správou.

   III. Kontrola dodržiavania doby návštev revíru

   Každý člen PS alebo člen sprevádzajúci poľovníckeho hosťa, ktorý vstupuje do revíru so zbraňou je povinný:
   – Zapísať čitateľne svoju návštevu v knihe návštev revíru v súlade s pravidlami zápisu do knihy návštev revíru. Zápis do knihy návštev revíru je každý povinný vykonať osobne a to maximálne 12 hodín pred plánovanou návštevou revíru.
   – Pred samotným vstupom, alebo vjazdom do revíru so zbraňou za účelom výkonu práva poľovníctva je každý člen ako aj člen sprevádzajúci poľovníckeho hosťa povinný zaslať textovú správu (sms) na pre tento účel zriadené mobilné telefónne číslo. Text tejto správy musí obsahovať minimálne: meno zasielateľa, úsek a lokalitu alebo ich číslo, v ktorom bude poľovať a čas príchodu do revíru.
   (Vzor sms pre príchod : k.pecko, berkov grun alebo 4, príchod 18.00)
   – Ihneď po ukončení poľovačky a pred samotným odchodom alebo výjazdom z revíru je každý člen ako aj člen sprevádzajúci poľovníckeho hosťa povinný zaslať textovú správu (sms) na pre tento účel zriadené mobilné telefónne číslo. Text tejto správy musí obsahovať minimálne: meno zasielateľa, úsek a lokalitu alebo ich číslo, z ktorého odchádza a čas odchodu z revíru.
   (Vzor sms pre odchod: k.pecko, berkov grun alebo 4, odchod 21:00)
   – V prípade, že sa návšteva revíru riadne zapísaná v knihe návštev revíru z akéhokoľvek dôvodu neuskutoční je každý člen aj člen sprevádzajúci poľovníckeho hosťa, ktorý zápis do knihy návštev vykonal povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať zaslaním textovej správy (sms) na pre tento účel zriadené mobilné telefónne číslo. Text tejto správy musí obsahovať: meno zasielateľa, úsek a lokalitu alebo ich číslo, dátum, a informáciu ruším návštevu.
   – (Vzor sms pre zrušenie: k.pecko, berkov grun alebo 4, 12.12. ruším)
   – Mobilné telefónne číslo pre zasielanie hore uvedených textových správ (sms) je:
   0948 914 215
   Zasielanie textových správ (sms) nenahrádza zákonom stanovenú povinnosť zápisu do knihy návštev revíru.

   IV. Lov zveri

   Odstrel zveri sa prideľuje členom PS na základe ich aktivity pri plnení úloh súvisiacich so zveľaďovaním revíru, činnosťou poľovníckej spoločnosti a jej propagáciou. Vo výnimočných prípadoch ako napr. životnom jubileu alebo za mimoriadne zásluhy výbor PS pridelí odstrel raticovej trofejovej zveri aj mimo poradia členov podľa aktivity.
   O pridelení odstrelu podľa schváleného plánu lovu rozhoduje výbor PS na základe vyhodnotenia aktivity členov PS za predchádzajúci rok.
   O pridelení mimoriadneho odstrelu poľovnej zveri, určení úseku a lokality, v ktorej sa má vykonať selektívny lov rozhoduje predseda PS po dohode s poľovníckym hospodárom.
   Predseda PS po dohode s poľovníckym hospodárom môže v čase od 15.9. do 15.10 vyčleniť dve samostatne lokality v rámci revíru, ako rujovisko jelenej zveri. V takto vyhradenom čase môžu danú lokalitu navštevovať výlučne členovia alebo člen sprevádzajúci poľovníckeho hosťa, ktorí majú oprávnenie loviť jeleňa.
   V prípade, že jeden alebo viacerí členovia, ktorým bol pridelený odstrel trofejovej zveri nedokážu zabezpečiť im pridelený odstrel v primeranom čase a je reálny predpoklad, že by kvôli tomu nebol dodržaný schválený plán lovu, poľovnícky hospodár po dohode s výborom PS pridelí odstrel tejto zveri aj ďalším členom PS. V prípade takéhoto postupu sa musí zohľadňovať poradie členov PS podľa ich aktivity.
   Individuálny lov zveri je počas spoločnej poľovačky zakázaný.
   Členovia PS sú povinní predkladať na vizuálnu prehliadku ulovenú zver zo zákona poľovníckemu hospodárovi. Poľovnícky hospodár môže poveriť iného člena PS obhliadkou ulovenej zveri. Čas a miesto predloženia ulovenej zveri určuje poľovnícky hospodár alebo ním poverený člen PS.
   Členovia PS sú povinní oznamovať všetku nájdenú a nahlásenú uhynutú alebo zrazenú poľovnú zver poľovníckemu hospodárovi a riadiť sa jeho pokynmi pri jej zadokumentovaní a likvidácii.
   Člen PS, ktorý ulovil zver je povinný po jej označení následne zabezpečiť jej riadne ošetrenie. V prípade, že zverina podlieha deleniu medzi ostatných členov PS zabezpečí jej rozdelenie podľa pokynov poľovníckeho hospodára alebo predsedu PS.
   Každý strelec je povinný pri postrelení zveri zorganizovať jej dohľadávku a o tejto skutočnosti bezodkladne informovať poľovníckeho hospodára a predsedu alebo iného člena výboru a to telefonicky, alebo sms správou.
   Člen PS si môže pozvať na spoločnú poľovačku hosťa len so súhlasom výboru PS. O pozvaní poľovníckeho hosťa na individuálny lov zveri rozhoduje výbor PS.

   V. Ochrana zveri

   Každý člen PS je povinný v rámci svojich možnosti zabezpečovať riadnu starostlivosť o zver tak, ako je uvedené v Stanovách PS. Osobitne treba dbať na:
   Objektívne sčítanie zveri v pridelenom úseku.
   Každý člen PS je povinný zabezpečiť zimné prikrmovanie v pridelenom úseku.
   VI. Aktivita a jej hodnotenie

   Za aktivitu sa považuje
   Práca členov výboru v prospech PS Kolibiská – 20 hodín = 20 bodov,
   Práca kontrolóra v prospech PS Kolibiská – 5 hodín = 5 bodov,
   Prioritná aktivita – všetky činnosti smerujúce na zabezpečenie plánovaných úloh schválených členskou schôdzou v príslušnom roku. Hodnotí sa 1 bodom za 1 hodinu práce. Vytvorenie polička pre zver sa hodnotí 5 bodmi za výmeru 1000 m2. Za každých 200 m2 prináleží 1 bod. PHM preplatí finančný hospodár na základe predloženého dokladu.
   Neplánované úlohy a iná prospešná činnosť sa hodnotia 0,5 bodom za 1 hodinu práce, resp. pri zabezpečení sponzorského a 2 % z daní pre spoločnosť 0,5 bodom za 10 €. Do aktivity sa zarátava každá evidovaná a oznámená činnosť členov v prospech poľovníctva, ktorá nebola v rozpore so zákonom o poľovníctve a inými predpismi. Pri ochrane výkonu práva poľovníctva sa zohľadňuje iba vykázaná činnosť.
   Každý člen PS si samostatne vedie evidenciu svojej aktivity, ktorú odovzdá najneskôr v termíne konania VČS poverenému členovi výboru PS. Aktivitu možno predkladať v písomnej alebo elektronickej forme.

   Výbor PS na návrh povereného člena výboru spracovaním a vyhodnotením aktivity členov PS, prideľuje odstrel najaktívnejším členom PS, prípadne hosťom.

   VII. Poľovne upotrebiteľné psy

   Preplácanie nákladov spojených s chovom poľovných psov schvaľuje výbor PS na základe schváleného uznesenia. Držitelia poľovných psov, ktorým sú refundované náklady z prostriedkov PS sú povinní ich používať pri akciách organizovaných PS a na individuálnu dohľadávku postrelenej zveri, podľa aktuálnej potreby.

   VIII. Práva a povinnosti člena

   Každý člen PS pri výkone práva poľovníctva cti a zachováva poľovnícke zvyklosti a tradície.

   Každý člen PS má právo aktívne sa zúčastňovať členskej schôdze, na ktorej formou návrhov a hlasovania presadzuje svoj názor.
   Každý člen PS je povinný poznať hranice revíru a poznať poľovnícke zariadenia v ňom.

   Každý člen PS má právo používať poľovnícke zariadenia PS Kolibiská.

   Povinnosťou každého člena je zabezpečovať ochranu majetku PS Kolibiská, lesa, poľnohospodárskych kultúr a majetku vlastníkov poľovných pozemkov v revíri. Pri zistení nelegálnej činnosti v revíri, je člen PS povinný okamžite oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.

   IX. Hmotná zainteresovanosť členov PS

   Pri zániku členstva nemá bývalý člen PS nárok na vrátenie členského vkladu. Nemá nárok na vyplatenie podielu z majetku PS a nemá nárok na vrátenie ním vloženého hmotného majetku.

   X. Sankcie

   Pri porušení prevádzkového poriadku členom PS, výbor PS na svojom zasadnutí rozhodne o uložení sankcie.

   Názvy úsekov a lokalít revíru v k.ú. Svrčinovec

   Úsek Kolibiská – lokalita Úhoriská (1) a lokalita Buky (2)
   Úsek Praženková (3)
   Úsek Berkov grúň (4)
   Úsek Furmanec – lokalita Lazy (5), lokalita Čupeľ (6) a lokalita Pod Hájkou (7)
   Úsek Kyčera – lokalita Mišov potok (8) a lokalita Tokáreň (9)
   Úsek Závršie – lokalita nad maštaľou (10) a lokalita Kapaľonka (11)
   Úsek Potok – lokalita u Bordža (12) a lokalita Pod Planým (13)

   Príloha: Mapa revíru k.ú. Svrčinovec

   #20810 Odpovedať
    @miloszv

    a v čom je problém ?

    #49519 Odpovedať

     Nikdy som si nemyslel, že zverejním túto správu. Stala sa skvelá vec, ktorá zmenila môj svet. Dostal som úver, úspešne som splatil svoje dlhy. život sa teraz cíti dobre. Bol som zadĺžený, súrne som potreboval peniaze. Niekoľko online spoločností, ktoré som kontaktoval, mi nemohlo ponúknuť peniaze, pretože som nemohol zaplatiť poplatok za spracovanie. moja priateľka Emilia ma odporučila na lapofunding960@gmail.com, podal som žiadosť a podpísal som ich zmluvu s právnikom. ak potrebujete čestnú spoločnosť, ktorej môžete dôverovať pri žiadosti o úver, dôrazne vám odporúčam kontaktovať lapofunding960@gmail.com

     #49617 Odpovedať
      @kiri

      Môj dobrý kamarát Ferino mi poslal inzerát na predaj presnej zbrane CZ550 v 7×64. Možno dakto dobre kúpi.

      #49871 Odpovedať
       @kiri

       A my sa tu vzrušujeme nad medveďmi? V podstate – veľmi priateľskými medveďmi – trošku nezbednými loptošmi, čo prevracajú smetiaky ako pripitučkí tínedžeri idúci z diskotéky. Tuto matka kosatka učí loviť svoje mláďa a človek sa primotal k miestu, kam si namieril unikajúci tuleň – a kosatky zlopli, čo bolo väčšie. Asi to inak chutilo, ako ten tuleň, ale inak tá lekcia asi mala zmysel – pre mladú kosatku. Už vie, že z pláže sa dá „oberať“ aj čosi navyše. Kosatka je úplne najnebezpečnejší predátor na celom svete – nič nie je väčšie a silnejšie. Zabila by a roztrhala by aj slona. Rozdrvila by jeho kosti. Bez pardónu loví aj žraloka akejkoľvek veľkosti – najradšej žraloka veľrybieho, dlhoplutvého a bieleho – vraj pre ich veľmi výživnú pečeň. Jej zuby sú ako zuby bágra – nič jej neodolá. Bežne roztrhá veľrybu. Odporúčam wikipediu – je tam jedna milá poznámka – pri zabíjaní sú kosatky veľmi vynaliezavé…film Zachráňte Williho je niečo ako krásna rozprávka. Je to možno možné – ale realita je skôr úplne inde. Kosatka dravá je delfínovec – teda Cicavec.. nie je ryba – a aj jej bežný názov veľryba zabijak – je nesprávny v slove veľryba. Je to cicavec zabijak! Inak – aj slovné spojenie veľryba zabijak je len nesprávny preklad zabijak veľrýb..

       pozrite video z lovu a potom prečítajte toto:

       https://sk.wikipedia.org/wiki/Kosatka_drav%C3%A1

        

       <b><i> </i></b><b><i>A PAK JEĎ K MOŘI … PŘÍJEMNÝ POBYT!</i></b>

       <b><i>Zrovna vlézal do vody, když ho dvě kosatky (pronásledující malého lachtana…) spolkly jako svačinu. Žádná krev, žádný nepořádek, prostě byl pryč! Mávl rukou na svého kamaráda, který ho natáčel a zmizel. Bylo to jeho poslední gesto! Předpokládejme, že by to nikdo nenatočil nebo se na pár sekund nedíval jeho směrem… Co bychom si mysleli? Stalo se to v mžiku. Prostě zmizel…</i></b>

       #49945 Odpovedať
        @kiri

        Fúúú – čo tam po medveďoch – tu útočili skutočné bylinožravce – človeče – boj sa stáda!

        A politik tak isto!

        „Dnes krátko popoludní prišla aj na základňu VZZS v Žiline požiadavka o urgentný let do obce Ďurďové (okres Považská Bystrica), kde mladú ženu pri prechádzke so psom napadlo na poli stádo kráv,“

        https://www.hlavnydennik.sk/2023/02/26/zenu-blizko-povazskej-bystrici-napadlo-stado-krav

         

        #50094 Odpovedať
         @kiri

         Konečne niekto pohol rozumom…

         #50251 Odpovedať
          @kiri

          Vo svete zvieratá chlastajú požieraním kvasiaceho ovocia Marula – a potom sa na nich svet rehoce, hoci ožraté slony sú ako posilnení tínedžeri – napádajú a rozbíjajú na čo prídu…<span>African Animals Getting Drunk Off Ripe Marula Fruit</span>

          Na Slovensku sa nielen chlašče, ale aj droguje – a to by ste nepovedali kto. Ako kedysi ľudový rozprávač strýco Marcin hovoril – dedina Švanbach – teda nem. Labucí potok – a na tabuli im premaľovávali písmeno N na J – teda na Švajnbach – teda Svinský potok. Vraj v tej dedina bolo toľko vína, že „keby ho všetci vypuscili – celá dzedzina je pod vodu…“ – a vraj – ak sa Švan omočí v toľkom víne – ľahko sa z nej stane Švajn……no a tie Švan asi nie sú celkom tak nevinné – aha – žerú mak a tak sú nadrogované, že nevládzu lietať.

          https://www.cas.sk/clanok/2803403/polnohospodar-z-patiniec-je-zufaly-labute-sa-na-mojom-poli-zdrogovali-a-nevedia-odletiet/

           

          #50252 Odpovedať
           @kiri

           Tak sa pobavte, keď sme to nakusli. Toto videjko je úžasné – ten nadrbaný psík medviedikovitý zaiste prebudí spomienky mnohým a všetci tí mu začnú držať palce. Chudáčisko – najlepší je, keď sa vykotí do toho lístia s nohami hore – prvých 22 sekúnd…panebože daj…

           A komu sa také páči – užite si:

           https://www.youtube.com/results?search_query=fruit+drinken+african+

            

            

           #50432 Odpovedať
            @kiri

            <h1>A toto je minister?! Skor MINI sťer !</h1>
            <h1>Budaj spôsobil škodu cez 500-tisíc eur: Podľa Rašiho by mala zasadnúť škodová komisia</h1>
            https://www.topky.sk/cl/10/2543227/Budaj-sposobil-skodu-cez-500-tisic-eur–Podla-Rasiho-by-mala-zasadnut-skodova-komisia
            <div id=“info-container“ class=“style-scope ytd-watch-metadata“><span class=“style-scope yt-formatted-string bold“ dir=“auto“>20. 6. 2023</span> Záznamy z live prenosov TasrTV</div>
            <span class=“yt-core-attributed-string yt-core-attributed-string–white-space-pre-wrap“ role=“text“>Bratislava 20. júna (TASR) – Exminister životného prostredia a nezaradený poslanec za stranu Demokrati Ján Budaj mal spôsobiť štátu škodu vyše 500.000 eur pri projekte informačný systém odpadového hospodárstva. Vyhlásil to nezaradený poslanec a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši. Vyzval preto nového ministra Milana Chrenka, aby zvolal škodovú komisiu. Žiada, aby Budajovi spôsobenú škodu komisia zosobnila. „Ak vznikla škoda pre svojvoľné rozhodnutie ministra napriek akceptácii dodaných prác, mala by mu to škodová komisia zosobniť,“ uviedol Raši. Priblížil, že envirorezort pod Budajovým vedením akceptoval predposledný míľnik projektu informačný systém odpadového hospodárstva, práca bola dodaná, no faktúry sa nezaplatili za viacero míľnikov. Poznamenal, že dodávateľ sa napokon obrátil na súd, ktorý ministerstvu uložil povinnosť zaplatiť faktúry, trovy konania aj penále za omeškanie úhrady. Navyše, si mal dať podľa Rašiho slov envirorezort počas procesu vypracovať aj rozdielovú analýzu, ktorá potvrdila nárok dodávateľa. Tvrdí, že Budaj tak svojou nekompetentnosťou pripravil Slovensko o vyše pol milióna eur.</span>

             

            #50483 Odpovedať
             @kiri

             TOTO zmení vzhľad Slovenska: Postavia 200 veterných turbín s výškou až 230 metrov. Vieme kde a kedy presne.

             Aj takto vysiera ochrana prírody. Toto sú ochranári. Umeliny postavané kde kade, ktoré zabíjajú vtákov a aj zver pod nimi. Zatiaľ jediné takéto opachy sú postavené v Malých Karpatoch na Rozbehoch a tí, čo tam poľujú hovoria o desiatkach kusoch zveri, čo sú pozabíjané ľadom z odletujúcich vrtúľ, keď sa tam okolo pásli.  A veľký výskyt líšok a krivozobých vtákov v okolí, čo chodia zbierať za letu pozabíjaných vtákov, ktoré nijako nevedia odhadnúť ten pohyb listov vrtulí. Teda – výrazne to škodí prírode a voľne žijúcej zveri a vtáctvu – ale peniaze sú výrazne dôležitejšie, ako príroda..posudzovanie vplyvov na prírodu je zásadným spôsobom oklamané a podvedené. Aspoň vidíte, až ako je nevolenými oligarchami zásadne ovplyvňované právne prostredie, sú ovplyvňované štátne posudky a rozhodnutia štátnych orgánov. Je to výrazne organizovaná skupina bielych golierov.

             Tak sa pripravte, kde bude stavebný ruch v centrách vašich revírov – kde bude zver plašená a vyháňaná a kam nebudete môcť vstúpiť. A pravdepodobne sa vám zmenšia revíry. Tu vidíte, ako môžete dodržiavať zákony a niekto úplne iný si robí čo chce. Pýtal sa vás dakto, či toto chcete, či toto dovolíte? Oznámili vám vôbec niečo takéto??? A takto vás postupne dostanú o poľovníctvo. Úplne darmo si tu budeme plačkavo vypisovať o poľovníckych tradíciách, o spoločných poľovačkách a pod…toto sú dôležité veci.

             TOTO zmení vzhľad SLOVENSKA: Postavia 200 VETERNÝCH turbín s výškou až 230 metrov! Vieme, kde a kedy presne

             TOTO zmení vzhľad SLOVENSKA: Postavia 200 VETERNÝCH turbín s výškou až 230 metrov! Vieme, kde a kedy presne

             Veterný park Popudinské Močidľany – Radošovce – investor WSB Invest
             Začiatok výstavby: II. štvrťrok 2024
             Začiatok prevádzky: II. štvrťrok 2025
             5 alebo 7 turbín s výkonom 6 MW

             Veterný park Rohov – WSB Invest
             Začiatok výstavby: II. štvrťrok 2024
             Začiatok prevádzky: II. štvrťrok 2025
             6 alebo 7 turbín s výkonom 6 MW
             <div class=“code-block code-block-42″>
             <div id=“AdTrackArticle-inNativeDesktop“></div>
             </div>
             Veterný park Rúbaň – Green energy holding
             Termín začatia výstavby: po nadobudnutí právoplatnosti stavebných povolení (cca r. 2025)
             Termín ukončenia výstavby: cca 18 mesiacov od začatia výstavby (cca r. 2026)
             7 turbín s výkonom 5 – 7 MW

             Veterný park Dedina Mládeže – Green energy holding
             Termín začatia výstavby: po nadobudnutí právoplatnosti stavebných povolení (cca r. 2025)
             Termín ukončenia výstavby: cca 18 mesiacov od začatia výstavby (cca r. 2026)
             8 turbín s výkonom 5 – 7 MW

             Veterné elektrárne Rohov – SLOWEB, WKS energia
             Začiatok výstavby: september 2025
             Začiatok prevádzky: 4Q/2026
             7 turbín po 6 MW

             Energetický park Strekov – Energiepark
             Termín začatia výstavby: marec 2024
             Termín začatia prevádzky: august 2024
             3 turbíny, 5 – 7 MW

             Veterný park Horná Kráľová – Hájske – Green energy holding
             Termín začatia výstavby: po nadobudnutí právoplatnosti stavebných povolení (cca r. 2025)
             Termín ukončenia výstavby: cca 18 mesiacov od začatia výstavby (cca r. 2026)
             8 turbín s výkonom 5 – 7 MW

             Veterný park Tvrdošovce – WSB Invest
             Začiatok výstavby: II. štvrťrok 2025
             Začiatok prevádzky: IV. štvrťrok 2026
             8 turbín s výkonom 5 – 7 MW

             Veterný park Močenok – Eurowind Energy
             Začiatok výstavby: IV. štvrťrok 2024
             Začiatok prevádzky: I. štvrťrok 2026
             7 alebo 9 turbín s výkonom 5,6 – 6,8 MW

             Veterný park Letničie – Petrova Ves – Green energy holding
             Termín začatia výstavby: po nadobudnutí právoplatnosti stavebných povolení (cca r. 2025)
             Termín ukončenia výstavby: cca 18 mesiacov od začatia výstavby (cca r. 2026)
             6 turbín po 5 – 7 MW

             Veterný park Báb – Eurowind Energy
             Začiatok výstavby: I. štvrťrok 2025
             Začatie prevádzky: I. štvrťrok 2027
             6 alebo 9 turbín s výkonom 5,6 – 6,8 MW

             Energetický park Žihárec a Kráľov Brod – Energiepark
             Termín začatia výstavby: marec 2025
             Termín začatia prevádzky: september 2025
             8 alebo 12 turbín s výkonom 5 – 7 MW

             Veterný park Ľudovítová – Eurowind Energy
             Začiatok výstavby: I. štvrťrok 2025
             Začatie prevádzky: I. štvrťrok 2026
             2 turbíny s výkonom 5,6 – 6,8 MW

             Veterný park Trnovec nad Váhom – Duslo
             Termíny nie sú dané
             6/7 turbín s výkonom 6,2 MW

             Veterný park Drahovce  – SPP
             Začiatok výstavby: 2025
             Začiatok prevádzky: 2026
             7 veterných turbín s celkovým inštalovaným výkonom do 50,4 MW

             #50575 Odpovedať
              @kiri

              Pobavte sa….ako to asi videl srnec – a ako motorkár? Kto bol doma – a kto mu behá po obývačke? A možno ho srnec napomínal…ešteže to nemyslel vážne a nemal parôžky dopredu…

              #50612 Odpovedať
               @kiri

               Šíriace sa informácie je nutné upresniť. V skutočnosti Európska investičná banka, ktorá poskytuje financie na projekty prispievajúce k dosahovanie cieľov EÚ, podporila nemeckú firmu Essity vyrábajúcu toaletný papier zo slamy.

               Zákaz teflonových panvíc a Gore-Tex oblečenia. Či koniec klasického toaletného papiera, namiesto toho slamený.

               Správy o plánoch Európskej únie v uplynulých dňoch vzbudili pozornosť

               Koniec tohto TOALETNÉHO papiera, riadu a oblečenia? TOTO všetko ZAKÁŽU! Vieme podrobnosti

                

               #50664 Odpovedať
                @kiri

                Jedna – dosť logická – správa.

                Slovenskí juniorskí strelci skončili vo štvrtok na ME v brokových zbraniach v Osijeku tesne za stupňami víťazov. Trio Filip Benkovský, Daniel Hruška a Marco Mohyla prehralo v súboji o bronz v tímovej súťaži v trape s Tureckom 1:7

                A že prečo je to tak? Kto sleduje, čo píšem, tak vie – a každému staršiemu poľovníkovi je jasné!!! – základ streľby je streľba brokovnicou! A to sa teraz už necvičí…a s úbytkom malej zveri ( ktorá slúži ako potrava krivozobým chráneným vtákom!) spolu s veľkoplošným obrábaním poľno-pôdy – ani poľovačky na drobnú dávno nie sú tým, čo boli. Teda ani výcvik nie je tak častý, lebo nie je prečo.

                Naproti tomu v Turecku je brokovnica prvá a základná zbraň – a pretože v Turecku takmer nemajú šancu získať guľovnicu – všetko sa strieľa brokovnicou – teda základňa prirodzenej streľby brokom je tisíckrát väčšia. A veľa obyvateľstva sa brokovnicou živí – či poľovačkou brokmi na vtáky, či čokoľvek ostatné jednotnou strelou. A vedia strieľať  presne AJ BEZ OPTIKY ! – čo tu na Slovensku je tragédia – vezmite frajerom optiky – a sú v Řitke – a vezmite im nočné a termá –  a je po MEGA úspešných lovcoch svetového mena ( ale len v ich mysliach..).

                Potom stačí meranie schopností na medzinárodnej scéne – a výsledok je jasný: v základnej loveckej streľbe – v BROKOVNICI dostaneme výprask SEDEM ku jednej…LEN HYPOTETICKÁ (našťastie) otázka – ako by asi dopadol vojenský stret týchto súperov?

                Bez techniky sme v hrobe – a navyše – ako som videl – ešte aj tú techniku má Turecko 20x lepšiu. No úúplná katastrofa.

                Prečo si každý na Slovensku myslí, že streľba cez optiku je to prvé lovectvo?

                A ako je vôbec možné, že v minulosti naši pradedovia brokovnicou dokázali loviť aj v noci?

                Vie to vôbec niekto???

                https://www.hlavnespravy.sk/slovaci-prehrali-suboj-o-bronz-v-timovej-sutazi-v-trape/3266352

                 

                #50805 Odpovedať
                 @kiri

                 A títo ľudia VÁM a NÁM všetkým idú rozprávať, ako sa má žiť?
                 <h1 class=“entry-title“>Huliak hovorí o komplote. MŽP zamestnávalo 700 externistov za státisíce. Tých nikto nikdy nevidel! – Teda mŕtve duše?</h1>
                 <h1 class=“entry-title“>Kto bral ich platy – a na aké účely? Čierne peniaze na voľby?</h1>
                 https://ereport.sk/huliak-odkryva-spinavosti/

                  

                Zobrazuje sa 15 príspevkov - 1 až 15 (z celkového počtu 18 )
                Odpoveď na: Je toto možné?
                Vaše údaje: