Zobrazuje sa 7 príspevkov - 1 až 7 (z celkového počtu 7 )
 • Autor
  Príspevky
 • #20809 Odpovedať
   @polovnik-svrcinovec

   PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
   Poľovníckej spoločnosti KOLIBISKÁ, sídlo Svrčinovec č. 778, 023 12 Svrčinovec

   Poľovnícka spoločnosť Kolibiská (ďalej len ,,PS“) upravuje svoju vnútornú činnosť týmto Prevádzkovým poriadkom

   I. Základné ustanovenie

   Okrem základných povinnosti uvedených v Stanovách PS Kolibiská je povinnosťou každého člena PS riadiť sa týmto Prevádzkovým poriadkom PS a dodržiavať jeho ustanovenia, ako aj dodržiavať Uznesenia členskej schôdze a rozhodnutia výboru PS.

   II. Pravidlá návštev revíru

   Každý člen PS je povinný pri výkone práva poľovníctva dodržiavať zákon o poľovníctve a riadiť sa týmto prevádzkovým poriadkom, v ktorom sú stanovené pravidlá návštev revíru.
   – Každý člen PS má pri výkone práva poľovníctva právo na návštevu ktorejkoľvek časti poľovného revíru v k.ú. Svrčinovec (ďalej len ,,revíru“) a to podľa svojho uváženia a v čase, ktorý uzná za vhodný.
   – Vzhľadom na rozlohu revíru a s prihliadnutím na počet poľovnícky aktívnych členov našej poľovníckej spoločnosti je týmto prevádzkovým poriadkom stanovený počet návštev revíru za účelom výkonu práva poľovníctva na maximálne štyri návštevy revíru pre jedného člena v jednom kalendárnom týždni. Člen, alebo členom sprevádzaný hosť, ktorému bol pridelený lov jelenej a srnčej trofejovej zveri môže navštevovať revír neobmedzene. Táto možnosť vzniká zápisom jelenej a srnčej trofejovej zveri do povolenky a zaniká dňom jej ulovenia.
   – Kalendárny týždeň pre účely evidencie návštev revíru, podľa tohto prevádzkového poriadku začína vždy v pondelok o 00:00 hod. a končí vždy v nedeľu o 24:00 hod.
   – Každý člen PS si rozloženie návštev revíru za účelom výkonu práva poľovníctva v priebehu týždňa ako aj ich čas určuje podľa vlastného uváženia, respektíve po vzájomnej dohode s inými členmi, je však povinný dodržiavať pravidlo, že ak navštívi revír za účelom výkonu práva poľovníctva v dvoch po sebe idúcich kalendárnych dňoch musí nasledujúci, teda tretí kalendárny deň vynechať.
   – Jednou návštevou revíru pre potreby tohto prevádzkového poriadku sa rozumie:
   Návšteva revíru so zbraňou za účelom výkonu práva poľovníctva, ktorá je riadne zapísaná v knihe návštev revíru, pričom celková dĺžka trvania jednej návštevy revíru je stanovená maximálne na 10 hodín. Pre potreby evidencie počtu jednotlivých návštev revíru sa za návštevu revíru považuje už uskutočnenie samotného zápisu v knihe návštev revíru a to bez ohľadu na skutočnosť, či následne návšteva revíru bola reálne uskutočnená, alebo z akéhokoľvek dôvodu uskutočnená nebola.
   – Každý člen PS je povinný po vystrelení zo zbrane počas výkonu práva poľovníctva o tom v lehote do 10 minút informovať členov poľovníckej stráže PS a to telefonicky, alebo sms správou.

   III. Kontrola dodržiavania doby návštev revíru

   Každý člen PS alebo člen sprevádzajúci poľovníckeho hosťa, ktorý vstupuje do revíru so zbraňou je povinný:
   – Zapísať čitateľne svoju návštevu v knihe návštev revíru v súlade s pravidlami zápisu do knihy návštev revíru. Zápis do knihy návštev revíru je každý povinný vykonať osobne a to maximálne 12 hodín pred plánovanou návštevou revíru.
   – Pred samotným vstupom, alebo vjazdom do revíru so zbraňou za účelom výkonu práva poľovníctva je každý člen ako aj člen sprevádzajúci poľovníckeho hosťa povinný zaslať textovú správu (sms) na pre tento účel zriadené mobilné telefónne číslo. Text tejto správy musí obsahovať minimálne: meno zasielateľa, úsek a lokalitu alebo ich číslo, v ktorom bude poľovať a čas príchodu do revíru.
   (Vzor sms pre príchod : k.pecko, berkov grun alebo 4, príchod 18.00)
   – Ihneď po ukončení poľovačky a pred samotným odchodom alebo výjazdom z revíru je každý člen ako aj člen sprevádzajúci poľovníckeho hosťa povinný zaslať textovú správu (sms) na pre tento účel zriadené mobilné telefónne číslo. Text tejto správy musí obsahovať minimálne: meno zasielateľa, úsek a lokalitu alebo ich číslo, z ktorého odchádza a čas odchodu z revíru.
   (Vzor sms pre odchod: k.pecko, berkov grun alebo 4, odchod 21:00)
   – V prípade, že sa návšteva revíru riadne zapísaná v knihe návštev revíru z akéhokoľvek dôvodu neuskutoční je každý člen aj člen sprevádzajúci poľovníckeho hosťa, ktorý zápis do knihy návštev vykonal povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať zaslaním textovej správy (sms) na pre tento účel zriadené mobilné telefónne číslo. Text tejto správy musí obsahovať: meno zasielateľa, úsek a lokalitu alebo ich číslo, dátum, a informáciu ruším návštevu.
   – (Vzor sms pre zrušenie: k.pecko, berkov grun alebo 4, 12.12. ruším)
   – Mobilné telefónne číslo pre zasielanie hore uvedených textových správ (sms) je:
   0948 914 215
   Zasielanie textových správ (sms) nenahrádza zákonom stanovenú povinnosť zápisu do knihy návštev revíru.

   IV. Lov zveri

   Odstrel zveri sa prideľuje členom PS na základe ich aktivity pri plnení úloh súvisiacich so zveľaďovaním revíru, činnosťou poľovníckej spoločnosti a jej propagáciou. Vo výnimočných prípadoch ako napr. životnom jubileu alebo za mimoriadne zásluhy výbor PS pridelí odstrel raticovej trofejovej zveri aj mimo poradia členov podľa aktivity.
   O pridelení odstrelu podľa schváleného plánu lovu rozhoduje výbor PS na základe vyhodnotenia aktivity členov PS za predchádzajúci rok.
   O pridelení mimoriadneho odstrelu poľovnej zveri, určení úseku a lokality, v ktorej sa má vykonať selektívny lov rozhoduje predseda PS po dohode s poľovníckym hospodárom.
   Predseda PS po dohode s poľovníckym hospodárom môže v čase od 15.9. do 15.10 vyčleniť dve samostatne lokality v rámci revíru, ako rujovisko jelenej zveri. V takto vyhradenom čase môžu danú lokalitu navštevovať výlučne členovia alebo člen sprevádzajúci poľovníckeho hosťa, ktorí majú oprávnenie loviť jeleňa.
   V prípade, že jeden alebo viacerí členovia, ktorým bol pridelený odstrel trofejovej zveri nedokážu zabezpečiť im pridelený odstrel v primeranom čase a je reálny predpoklad, že by kvôli tomu nebol dodržaný schválený plán lovu, poľovnícky hospodár po dohode s výborom PS pridelí odstrel tejto zveri aj ďalším členom PS. V prípade takéhoto postupu sa musí zohľadňovať poradie členov PS podľa ich aktivity.
   Individuálny lov zveri je počas spoločnej poľovačky zakázaný.
   Členovia PS sú povinní predkladať na vizuálnu prehliadku ulovenú zver zo zákona poľovníckemu hospodárovi. Poľovnícky hospodár môže poveriť iného člena PS obhliadkou ulovenej zveri. Čas a miesto predloženia ulovenej zveri určuje poľovnícky hospodár alebo ním poverený člen PS.
   Členovia PS sú povinní oznamovať všetku nájdenú a nahlásenú uhynutú alebo zrazenú poľovnú zver poľovníckemu hospodárovi a riadiť sa jeho pokynmi pri jej zadokumentovaní a likvidácii.
   Člen PS, ktorý ulovil zver je povinný po jej označení následne zabezpečiť jej riadne ošetrenie. V prípade, že zverina podlieha deleniu medzi ostatných členov PS zabezpečí jej rozdelenie podľa pokynov poľovníckeho hospodára alebo predsedu PS.
   Každý strelec je povinný pri postrelení zveri zorganizovať jej dohľadávku a o tejto skutočnosti bezodkladne informovať poľovníckeho hospodára a predsedu alebo iného člena výboru a to telefonicky, alebo sms správou.
   Člen PS si môže pozvať na spoločnú poľovačku hosťa len so súhlasom výboru PS. O pozvaní poľovníckeho hosťa na individuálny lov zveri rozhoduje výbor PS.

   V. Ochrana zveri

   Každý člen PS je povinný v rámci svojich možnosti zabezpečovať riadnu starostlivosť o zver tak, ako je uvedené v Stanovách PS. Osobitne treba dbať na:
   Objektívne sčítanie zveri v pridelenom úseku.
   Každý člen PS je povinný zabezpečiť zimné prikrmovanie v pridelenom úseku.
   VI. Aktivita a jej hodnotenie

   Za aktivitu sa považuje
   Práca členov výboru v prospech PS Kolibiská – 20 hodín = 20 bodov,
   Práca kontrolóra v prospech PS Kolibiská – 5 hodín = 5 bodov,
   Prioritná aktivita – všetky činnosti smerujúce na zabezpečenie plánovaných úloh schválených členskou schôdzou v príslušnom roku. Hodnotí sa 1 bodom za 1 hodinu práce. Vytvorenie polička pre zver sa hodnotí 5 bodmi za výmeru 1000 m2. Za každých 200 m2 prináleží 1 bod. PHM preplatí finančný hospodár na základe predloženého dokladu.
   Neplánované úlohy a iná prospešná činnosť sa hodnotia 0,5 bodom za 1 hodinu práce, resp. pri zabezpečení sponzorského a 2 % z daní pre spoločnosť 0,5 bodom za 10 €. Do aktivity sa zarátava každá evidovaná a oznámená činnosť členov v prospech poľovníctva, ktorá nebola v rozpore so zákonom o poľovníctve a inými predpismi. Pri ochrane výkonu práva poľovníctva sa zohľadňuje iba vykázaná činnosť.
   Každý člen PS si samostatne vedie evidenciu svojej aktivity, ktorú odovzdá najneskôr v termíne konania VČS poverenému členovi výboru PS. Aktivitu možno predkladať v písomnej alebo elektronickej forme.

   Výbor PS na návrh povereného člena výboru spracovaním a vyhodnotením aktivity členov PS, prideľuje odstrel najaktívnejším členom PS, prípadne hosťom.

   VII. Poľovne upotrebiteľné psy

   Preplácanie nákladov spojených s chovom poľovných psov schvaľuje výbor PS na základe schváleného uznesenia. Držitelia poľovných psov, ktorým sú refundované náklady z prostriedkov PS sú povinní ich používať pri akciách organizovaných PS a na individuálnu dohľadávku postrelenej zveri, podľa aktuálnej potreby.

   VIII. Práva a povinnosti člena

   Každý člen PS pri výkone práva poľovníctva cti a zachováva poľovnícke zvyklosti a tradície.

   Každý člen PS má právo aktívne sa zúčastňovať členskej schôdze, na ktorej formou návrhov a hlasovania presadzuje svoj názor.
   Každý člen PS je povinný poznať hranice revíru a poznať poľovnícke zariadenia v ňom.

   Každý člen PS má právo používať poľovnícke zariadenia PS Kolibiská.

   Povinnosťou každého člena je zabezpečovať ochranu majetku PS Kolibiská, lesa, poľnohospodárskych kultúr a majetku vlastníkov poľovných pozemkov v revíri. Pri zistení nelegálnej činnosti v revíri, je člen PS povinný okamžite oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.

   IX. Hmotná zainteresovanosť členov PS

   Pri zániku členstva nemá bývalý člen PS nárok na vrátenie členského vkladu. Nemá nárok na vyplatenie podielu z majetku PS a nemá nárok na vrátenie ním vloženého hmotného majetku.

   X. Sankcie

   Pri porušení prevádzkového poriadku členom PS, výbor PS na svojom zasadnutí rozhodne o uložení sankcie.

   Názvy úsekov a lokalít revíru v k.ú. Svrčinovec

   Úsek Kolibiská – lokalita Úhoriská (1) a lokalita Buky (2)
   Úsek Praženková (3)
   Úsek Berkov grúň (4)
   Úsek Furmanec – lokalita Lazy (5), lokalita Čupeľ (6) a lokalita Pod Hájkou (7)
   Úsek Kyčera – lokalita Mišov potok (8) a lokalita Tokáreň (9)
   Úsek Závršie – lokalita nad maštaľou (10) a lokalita Kapaľonka (11)
   Úsek Potok – lokalita u Bordža (12) a lokalita Pod Planým (13)

   Príloha: Mapa revíru k.ú. Svrčinovec

   #20810 Odpovedať
    @miloszv

    a v čom je problém ?

    #49519 Odpovedať

     Nikdy som si nemyslel, že zverejním túto správu. Stala sa skvelá vec, ktorá zmenila môj svet. Dostal som úver, úspešne som splatil svoje dlhy. život sa teraz cíti dobre. Bol som zadĺžený, súrne som potreboval peniaze. Niekoľko online spoločností, ktoré som kontaktoval, mi nemohlo ponúknuť peniaze, pretože som nemohol zaplatiť poplatok za spracovanie. moja priateľka Emilia ma odporučila na lapofunding960@gmail.com, podal som žiadosť a podpísal som ich zmluvu s právnikom. ak potrebujete čestnú spoločnosť, ktorej môžete dôverovať pri žiadosti o úver, dôrazne vám odporúčam kontaktovať lapofunding960@gmail.com

     #49617 Odpovedať
      @kiri

      Môj dobrý kamarát Ferino mi poslal inzerát na predaj presnej zbrane CZ550 v 7×64. Možno dakto dobre kúpi.

      #49871 Odpovedať
       @kiri

       A my sa tu vzrušujeme nad medveďmi? V podstate – veľmi priateľskými medveďmi – trošku nezbednými loptošmi, čo prevracajú smetiaky ako pripitučkí tínedžeri idúci z diskotéky. Tuto matka kosatka učí loviť svoje mláďa a človek sa primotal k miestu, kam si namieril unikajúci tuleň – a kosatky zlopli, čo bolo väčšie. Asi to inak chutilo, ako ten tuleň, ale inak tá lekcia asi mala zmysel – pre mladú kosatku. Už vie, že z pláže sa dá „oberať“ aj čosi navyše. Kosatka je úplne najnebezpečnejší predátor na celom svete – nič nie je väčšie a silnejšie. Zabila by a roztrhala by aj slona. Rozdrvila by jeho kosti. Bez pardónu loví aj žraloka akejkoľvek veľkosti – najradšej žraloka veľrybieho, dlhoplutvého a bieleho – vraj pre ich veľmi výživnú pečeň. Jej zuby sú ako zuby bágra – nič jej neodolá. Bežne roztrhá veľrybu. Odporúčam wikipediu – je tam jedna milá poznámka – pri zabíjaní sú kosatky veľmi vynaliezavé…film Zachráňte Williho je niečo ako krásna rozprávka. Je to možno možné – ale realita je skôr úplne inde. Kosatka dravá je delfínovec – teda Cicavec.. nie je ryba – a aj jej bežný názov veľryba zabijak – je nesprávny v slove veľryba. Je to cicavec zabijak! Inak – aj slovné spojenie veľryba zabijak je len nesprávny preklad zabijak veľrýb..

       pozrite video z lovu a potom prečítajte toto:

       https://sk.wikipedia.org/wiki/Kosatka_drav%C3%A1

        

       <b><i> </i></b><b><i>A PAK JEĎ K MOŘI … PŘÍJEMNÝ POBYT!</i></b>

       <b><i>Zrovna vlézal do vody, když ho dvě kosatky (pronásledující malého lachtana…) spolkly jako svačinu. Žádná krev, žádný nepořádek, prostě byl pryč! Mávl rukou na svého kamaráda, který ho natáčel a zmizel. Bylo to jeho poslední gesto! Předpokládejme, že by to nikdo nenatočil nebo se na pár sekund nedíval jeho směrem… Co bychom si mysleli? Stalo se to v mžiku. Prostě zmizel…</i></b>

       #49945 Odpovedať
        @kiri

        Fúúú – čo tam po medveďoch – tu útočili skutočné bylinožravce – človeče – boj sa stáda!

        A politik tak isto!

        „Dnes krátko popoludní prišla aj na základňu VZZS v Žiline požiadavka o urgentný let do obce Ďurďové (okres Považská Bystrica), kde mladú ženu pri prechádzke so psom napadlo na poli stádo kráv,“

        https://www.hlavnydennik.sk/2023/02/26/zenu-blizko-povazskej-bystrici-napadlo-stado-krav

         

        #50094 Odpovedať
         @kiri

         Konečne niekto pohol rozumom…

        Zobrazuje sa 7 príspevkov - 1 až 7 (z celkového počtu 7 )
        Reply To: Je toto možné?
        Vaše údaje: