Informatívna príručka AMO pre poľovníkov

obr.: www.schwarzwaelder-bote.de

V jednom z komentárov k článku na tejto web stránke – Tak už ho máme doma – sa uvádza,

Keď som volal s hospodárom, že by sme mohli dostať inštrukcie ohľadne AMO, tak ma odkázal na internet.

Áno v jednom mal hospodár pravdu a to v tom, že na internete sa o tom píše. Vyžaduje si to však čas a tiež v mnohých prípadoch znalosť cudzích jazykov, aby si mohli preložiť články ( samozrejme však existujú aj prekladače ). Aby ste kolegovia poľovníci ušetrili čas, rozhodol som sa pomôcť tým, že som spracoval túto krátku informatívnu príručku AMO. Všetko, čo je tu napísané, si kladie za cieľ informovať širokú poľovnícku verejnosť o zložitosti tejto novej choroby a starostlivej koordinácii úsilia smerujúceho k jej prevencii a kontrole. Tu uvedené informácie sú pripravené na základe odporúčaní Stálej skupiny expertov na africký mor ošípaných v regióne Baltického mora a východnej Európy.

AMO je choroba ošípaných, ktorá bola pôvodne spojená s ekologickým útočiskom kliešťov v subsaharskej Afrike. Už v Afrike vírus vykazoval trend posunu smerom k cyklu súvisiaceho s ľudskou činnosťou, v ktorom domáce ošípané prevzali úlohu epidemiologického zdroja s občasným zapojením kliešťov.

Šírenie vírusu u domácich ošípaných uľahčuje ľudská činnosť. Pohyby zvierat v dôsledku obchodu, predaja nakazeného mäsa a živých zvierat a chovu ošípaných vo voľnom výbehu sú hlavnými rizikovými faktormi. Nakoniec posledný krok vo vývoji biologického cyklu AMO a jeho geografické rozšírenie súvisí s tvorbou takzvaného „cyklu diviakov – cyklus biotopov“, ktorý sa vyvinul v severnej a východnej Európe. (napr. od roku 2014 v pobaltských štátoch, Poľsku a novšie v Českej republike , po ktorom nasledovalo Maďarsko a Rumunsko ). Tento nový systém hostiteľ-patogén-prostredie sa objavil a teraz neustále rozširuje svoj rozsah v Európe (EFSA, 2017) do značnej miery v dôsledku výnimočnej stability a odolnosti vírusu ASF v životnom prostredí a jatočných telách zvierat. Tento cyklus sa vyznačuje nepretržitou prítomnosťou vírusu v postihnutých populáciách diviakov, čo predstavuje skutočnú výzvu pre sektor chovu ošípaných a pre orgány ochrany prírody, ako aj pre poľovníkov.

AMO je spôsobený vírusom DNA a ovplyvňuje iba druhy patriace do čeľade svine – v Európe sú to domáce ošípané a diviaky.


Obrázok 2) Komplex epidemiologických faktorov a prenosových ciest zapojených do udržiavania trvalého zamorenia určitej oblasti a geografickej expanzie AMO vo východnej Európe (cykly 3 a 4, obr. 1.)

Aj keď je známe, že v Afrike cirkuluje celkom dvadsaťtri genotypov vírusu, v Európe sa v súčasnosti vyskytujú iba dva z nich. Genotyp II sa od roku 2007 značne rozšíril vo východnej Európe, zatiaľ čo genotyp I sa uvádza iba na Sardínii v Taliansku. Nakoľko genetická štruktúra vírusu je pomerne stabilná, zistenie pôvodu vírusu je obmedzené.

Extrémna odolnosť živého pôvodcu ochorenia voči životnému prostrediu je kľúčom k pochopeniu epidemiológie AMO a rozvoju primeraných opatrení a zásahov na jeho kontrolu: v sektore chovu ošípaných aj v prírodných podmienkach, keď cirkuluje v populáciách diviakov.

V ďalšom budú uvedené informácie o potenciály rôznych ložísk pre sekundárne šírenie AMO.

Pohlavné a nosné sekréty – Prítomnosť vírusu v pohlavných a nosných sekrétoch infikovaných zvierat sa dá zistiť ešte pred jeho výskytom v krvi a klinickými príznakmi. Počas 2 – 4 dní sa vírus objavuje v pohlavných a nosných sekrétoch, zatiaľ čo jeho polčas rozpadu nie je známy. V ich prípade sa pravdepodobne podieľajú na šírení infekcie priamym kontaktom.

Krv ( farba ) – V krvi infikovaného zvieraťa je možné detegovať vírus 2 až 5 dní po expozícii. Súčasne nastupujú klinické príznaky. Vírus môže prežiť v krvi 15 týždňov pri izbovej teplote, mesiace pri 40C a neurčito dlho keď je zmrazený. Kontaminácia pôdy, poľovníckych priestorov a nástrojov vrátane nožov, odevov a automobilov používaných na prepravu infikovaných lovených zvierat krvou je dôležitým zdrojom miestneho pretrvávania a ďalšieho šírenia vírusu.
Surové mäso ( divina ) – Vírus j odolný voči hnilobe a preto môže prežiť v mäse a vnútornostiach dlhšie ako 3 mesiace. V sušenom mäse a tuku zostáva infekčným takmer 1 rok a v mrazenom mäse prežije neurčito dlho.

Jatočné telá – Vírus môže prežiť v celých telách zvierat veľmi dlho v závislosti od teploty okolia a môže prezimovať aj pri dočasnej neprítomnosti akéhokoľvek živého hostiteľa a znovu začať nový prenosový cyklus, keď sú rozmrazené jatočné telá navštívené budúcu jar citlivým diviakom. Keď infikovaný diviak uhynie, vírus zostáva v jatočnom tele dlhší čas infekčný. V takomto epidemiologickom rámci je bezpečné odstránenie tiel z prostredia a ich zneškodnenie jedným z najdôležitejších opatrení na kontrolu choroby.
Vnútornosti – sú dôležitým potenciálnym zdrojom vírusu najmä v zime ( spoločné poľovačky ). Nesprávne vyradené droby majú silný potenciál na zvýšenie rizika sekundárnych infekcií a šírenia choroby.

Výkaly a moč – polčas vírusu v nich je riadený teplotou prostredia. V moči sa pohybuje od 15 dní pri 4 ° C do 3 dní pri 21 ° C. Biologický polčas vírusu v stolici sa pohybuje od 8 pri 4 ° C do 5 dní pri 21 ° C. Infikované výkaly a moč zvyšujú vírusovú kontamináciu biotopu čím prispievajú k riziku možného sekundárneho šírenia vírusu prostredníctvom nepriamo kontaminovaných topánok, pneumatík, poľovníckych nástrojov atď. Na kŕmnych staniciach, kde sa objavuje mnoho zvierat, kontaminácia infikovanou stolicou alebo močom pravdepodobne zvýšia mieru sekundárnych infekcií, aj keď boli všetky infekčné jatočné telá bezpečne zlikvidované.

Pôda – Vírus DNA bol zistený aj v pôde po odstránení uhynutého alebo uloveného infikovaného zvieraťa. Prežitie vírusu za týchto podmienok pravdepodobne závisí od teploty okolia a vlastností pôdy.
Čistenie hmyzom – Predpokladá sa, že vírus AMO môže potenciálne prežiť v hmyze ( štádiách dospelých alebo lariev ).

Predmety kontaminované vírusom – Vysoká odolnosť vírusu voči životnému prostrediu znamená, že jeho prenos je možný prostredníctvom akéhokoľvek kontaminovaného predmetu ( neživého objektu schopného prenášať infekčné organizmy, ako sú obuv, odevy, vozidlá, nože, vybavenie atď.).
Potravinový / kuchynský odpad – Z dôvodu vysokej odolnosti vírusu môžu tepelne neošetrené potraviny (klobásy, salámy, šunka atď.), ako aj zvyšky jedla pochádzajúce z infikovaných zvierat (domáce ošípané aj diviaky) náhodne vypustené do biotopov diviakov viesť k epidémii AMO. Odpad z potravín sa považuje za hlavný zdroj vírusu pri šírení AMO na veľké vzdialenosti.

Tráva a čerstvá vegetácia – Infikovaný diviak môže kontaminovať napr.kukuričné polia.

 

Pri infikovanom zvierati sa môžu poľovníci stretnúť s piatimi kategóriami zvierat, ktorých úloha pri šírení choroby je iná.

Náchylný – zdravý jedinec, ktorý nebol nikdy infikovaný vírusom AMO a preto je naň náchylný. Tieto tvoria najväčšiu časť populácie a ich počet sa sezónne mení z dôvodu reprodukcie a úmrtnosti ( lov, predátori, hladovanie a choroby ).

Inkubujúci – infikovaný jedinec nevykazujúci viditeľné klinické príznaky choroby. Vírus šíria zvyčajne 2 dni predtým, ako sa prejavia zjavné príznaky choroby. Počet inkubujúcich zvierat je zvyčajne veľmi malý (očakáva sa <2%) a závisí od fázy vírusovej invázie , sezóny a ďalších faktorov. Jediným spôsobom, ako zistiť, či je lovený diviak v inkubačnej fáze, je odobratie vzoriek a ich testovanie v laboratóriu; pozitívne zvieratá by sa mali bezpečne zničiť.

Nakazený – diviak s klinickými príznakmi. Tieto obvykle vykazujú po dobu 3 až 5 dní pred smrťou, pričom 90-95% chorých uhynie. Klinické príznaky nie sú charakteristické pre konkrétne onemocnenie, pretože ich predstavuje akékoľvek možné abnormálne správanie (neschopný úteku, chvenie zadných nôh, všeobecná telesná ochabnutosť atď.), ktoré jednoducho naznačujú že diviak je chorý. Podiel chorých zvierat v populácii môže byť nedostatočne zastúpený. Deje sa tak preto, že správanie chorých zvierat sa môže odchyľovať od normálneho stavu a zvieratá môžu meniť svoju každodennú rutinu, stratu chuti do jedla a prechod na neprístupné časti svojho územia atď. Iba laboratórny test môže overiť, či je chorý diviak nakazený AMO. Choré zvieratá majú vyššiu pravdepodobnosť kolízie automobilov a pravdepodobne tiež viac náchylné na predátorov. Z tohto dôvodu by sa každý diviak uhynutý pri cestnej nehode v oblastiach postihnutých AMO alebo v rizikových oblastiach mal testovať na AMO.

Séropozitívne – zvieratá, ktoré prežili chorobu a vyvinuli sa v nich protilátky proti vírusu AMO ( približne 0,5 – 2 % ). Protilátky AMO neneutralizujú vírus, ktorý je životaschopný v lymfatických uzlinách a preto sa musia považovať za vírusovo pozitívnych jedincov a bezpečne zničiť.

Mŕtve – Najčastejším spôsobom odhaľovania chorôb v oblastiach bez výskytu AMO je objavenie tiel poľovníkmi alebo inými ľuďmi, ktorí navštevujú biotopy diviakov. Všetci uhynuté diviaky by sa mali z lesa odstrániť a bezpečne zničiť, ako aj otestovať na prítomnosť vírusu AMO alebo iných patogénov. Aj keď v každej populácii diviakov vždy existuje podiel zvierat, ktoré uhynú prirodzene, v prípade AMO by sa počet jatočných tiel zvyčajným spôsobom výrazne zvýšil, čo by signalizovalo napadnutie vírusom alebo častejšie bude epidémia. V Európe sa zjavná frekvencia detekcie jatočných tiel infikovaných AMO v zime a na konci jari začiatkom leta zvyšuje, zatiaľ čo podiel infikovaných mŕtvych zvierat (a jatočných tiel) dosahuje maximum počas júla až augusta. Odrážajú to niektoré vzorce cyklu prenosu choroby a dynamiku populácie, ako aj kumulatívny vplyv klimatických a sezónnych faktorov na rozklad jatočných tiel a pravdepodobnosť ich zistenia ľuďmi.

Infekčné cesty a mechanizmy

1. Priamy horizontálny prenos
Zvyčajné fyzické kontakty diviakov v tej istej skupine a niekedy s jednotlivcami z iných skupín poskytujú dostatočné prostriedky na prenos vírusu medzi infikovaným a vnímavým jedincom, ako sa to stáva pri mnohých iných infekčných chorobách zvierat. Priamy horizontálny prenos zohráva veľmi dôležitú úlohu pri pomerne vysokej hustote diviakov, ako napríklad pri novo zavedenom víruse do populácie bez výskytu chorôb.

2. Miestny nepriamy prenos kontaminovaným prostredím
Biotopy infikovanej populácie diviakov môžu byť silne kontaminované exkréciami chorých zvierat (moč, trus), zvyškami zvierat, ktoré uhynuli na infekciu (celé jatočné telá alebo ich časti šírené úlovkami) a infikovanými materiálmi pochádzajúcimi z lovu pozitívnych zvierat na AMO ( krv, mäso, vnútornosti), ktoré sa likvidujú priamo do biotopov. V závislosti od ročného obdobia môže byť vplyv počasia a iných faktorov mechanizmus prenosu životného prostredia viac-menej efektívny.

V blízkosti miest kŕmenia diviakov by mohla byť dôležitejšia kontaminácia životného prostredia. V zime, s pravidelným doplnkovým kŕmením, diviaky majú sklon znižovať svoje domáce výbehy a pohybovať sa iba okolo 200 – 300 metrov okolo miesta kŕmenia. To spolu so zvyšujúcou sa pravdepodobnosťou stretnutia s inými jedincami, a teda nakazením priamym kontaktom, tiež zvyšuje pravdepodobnosť nepriameho prenosu vírusu.

Infekčné jatočné telá majú schopnosť udržiavať živý vírus v biotope oveľa dlhšie v porovnaní s exkréciami a vnútornosťami (mesiace), najmä v zime, takže hustota populácie diviakov a miera kontaktu sú irelevantné pre dlhodobé udržiavanie prenosového cyklu AMO. , Môžu byť atraktívne aj pre iné zvieratá, najmä v lete, keď jatočné telá prechádzajú prvými fázami rozkladu a poskytujú dobré podmienky pre rozvoj bohatých spoločenstiev bezstavovcov.

3. Nepriamy prenos na veľké vzdialenosti, ktorý sa týka ľudí.
Kontaminované mäso a iné vedľajšie produkty (kože, lebky, kly alebo iné trofeje atď.) môžu ľudia prepravovať na veľké vzdialenosti. Bez ohľadu na to, či vírus pochádza z domácich ošípaných alebo diviakov, tieto mechanizmy poskytujú prostriedky (najčastejšie nezamýšľané a náhodné) na šírenie choroby na veľké vzdialenosti, ktoré výrazne presahujú rozsah mechanizmov prenosu opísaných vyššie. Uvoľňovanie vírusu s kontaminovanými materiálmi ľuďmi je obzvlášť nebezpečné, pretože choroba sa môže objaviť v najmenej očakávanej oblasti veľmi ďaleko od známych ohnísk domácich ošípaných alebo prípadov diviakov. Mnohokrát, vrátane tých v Európe, keď nepriame šírenie vírusu na veľké vzdialenosti iniciovalo nové izolované zhluky infekcie u diviakov (ako aj domácich ošípaných), z ktorých niektoré sa teraz vyvinuli na dlhotrvajúce ohniská . Najnovšími príkladmi úlohy nepriameho prenosu na dlhé vzdialenosti pri geografickom rozšírení choroby môžu byť lokalizované epidémie AMO v Českej republike (okres Zlín), v Poľsku (Varšava) a nedávne napadnutie vírusom do okresu Heves v Maďarsku.


Dynamika AMO a hustota populácie diviakov

Obrázok 3)  Hypotetický príklad 4 fáz dynamiky infekcie v populácii diviakov ilustrovaný počtom týždenne nájdených jatočných tiel.

 

Porozumenie vzťahu medzi vírusom AMO a hustotou populácie diviakov je nesmierne dôležité, pretože veľké úsilie pri kontrole infekcie je založené na znížení hustoty a veľkosti populácie. Na úrovni populácie sa rozoznávajú 4 hlavné fázy dynamiky infekcie :

Zavedenie – počiatočné zavedenie vírusu do populácie diviakov bez výskytu chorôb. Šírenie vírusu môže spôsobiť susedná infikovaná populácia diviakov alebo náhodným (napr. sprostredkovaným človekom) uvoľnením vírusu z kontaminovaných materiálov. Pravdepodobnosť výskytu invázie je úplne nezávislá od veľkosti a hustoty populácie miestnych diviakov.

Invázia – Intuitívne sa akýkoľvek vírus rozšíri, keď bude k dispozícii veľké množstvo vnímavých hostiteľov. Naopak, v neprítomnosti akýchkoľvek vnímavých hostiteľov vírus zanikne; takže počet a hustota dostupných hostiteľov bude určovať výsledok invázie.

Epidémia – táto fáza je opísaná typickou epidemickou krivkou, ktorej sklon a šírka závisí od kvantitatívneho vzťahu medzi vírusom a hostiteľskou populáciou. Pri vysokej hustote hostiteľa je epidemická krivka strmá a úzka, zatiaľ čo pri nižšej hustote hostiteľa je širšia. Počet kontaktov medzi infekčnými a vnímavými zvieratami ovplyvňuje tvar epidemických kriviek.

Počas obdobia epidémie hrá úmrtnosť nezávislá od choroby (DIM) dôležitú úlohu v progresii choroby a môže sa použiť na moduláciu jej výsledku. Pretože najbežnejším zdrojom DIM pri diviakoch je poľovníctvo, je možné modifikovať prirodzený priebeh infekcie jednoduchým znížením počtu a prípadne miery kontaktu medzi vnímavým a infekčným diviakom. Hlavným účinkom poľovníctva je urýchlenie vývoja epidémie do endemickej situácie, ktorá by normálne trvala bez DIM.

Nie všetky infikované zvieratá sú zastrelené a odstránené z poľovného revíru, uhynú a ako infikované mŕtve telá ďalej prispejú k udržiavaniu vírusu v oblasti. Teória aj terénne dôkazy ukazujú, že akýkoľvek zásah počas epidemickej fázy pravdepodobne posilní mechanizmy odolnosti hostiteľskej populácie, ktoré – napokon – uľahčujú pretrvávanie infekcie.

Endemická fáza – Po epidemickom vrchole sa akékoľvek ochorenie stane endemickým alebo vymizne. Endemický vývoj nezávisí iba od hustoty hostiteľa, ale od dostupnosti hostiteľskej „kritickej veľkosti komunity“ (CCS). CCS je definovaná ako minimálna veľkosť populácie (skôr ako hustota!), s ktorou má patogén 50% pravdepodobnosť spontánneho vymiznutia. V prípade AMO je to determinované najmä biológiou diviakov a najmä hlavnými demografickými charakteristikami jeho populácie. Menšie CCS by udržali epidémiu, ak by hostiteľská populácia mala vysoký obrat, krátku životnosť a vysokú mieru reprodukcie (čo je prípad diviakov).

V ideálnom prípade by počas endemickej fázy mohol ad hoc poľovný tlak spolu s okamžitým odstránením jatočných tiel zvýšiť pravdepodobnosť zničenia vírusu. Koordinácia týchto aktivít na veľkých priestorových miestach je však veľmi náročná.

Pre uľahčenie odhalenia diviaka infikovaného vírusom AMO, sledujte kolegovia poľovníci pri vývrhu, či nedošlo k zmenám na niektorých vnútorných orgánoch podľa priloženého obrázku. 


Kolegovia poľovníci verím, že tieto riadky Vám pomôžu zorientovať sa v problematike AMO a naznačia cestu, ktorou musíme prejsť, aby sme prispeli k jeho zastaveniu a zničeniu.


Autor:  Ing. Ján Krnáč

 

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Miša
Miša
4 years ago

Ja som zvedavá, ako sa mohol vírus AMO preniesť na Moravu, keď tam v širokom okolí žiadne AMO nikdy nebolo.