Vplyv bočného vetra na streľbu

Motoristi poznajú situáciu, kedy pri výjazde do otvorenej krajiny náraz bočného vetra má snahu vychýliť vozidlo z určeného smeru a preto musí prísť zo strany vodiča korekcia pomocou volantu. Bočný vietor dokáže pekne skomplikovať aj takú fázu, kedy strela opustí ústie hlavne a letí vzduchom. Mnohí a nie len začínajúci poľovníci mali a majú s tým nepríjemné skúsenosti.

Strela disponuje po opustení ústia hlavne určitou počiatočnou rýchlosťou a kinetickou energiou, ale vplyvom pôsobenia síl dochádza k zmene jej rýchlosti a smeru letu. Medzi tieto sily patrí zemská príťažlivosť ( g ) a odpor vzduchu ( Rw ). Z atmosférických podmienok, ktoré majú na let strely najväčší vplyv je to práve bočný vietor. Veľkosť vplyvu je závislá na sile a smere vetra. Z priloženého obrázku môžeme vidieť, že zložku smeru vetra si môžeme rozložiť na zložku rovnobežnú ( vrv ) a zložku kolmú ( vkv ) na smer pohybu strely.

clanok_vplyv_bocneho_vetra_1

 

Rovnobežná zložka ( pozdĺžny a protivietor ) majú relatívne malý vplyv, len protivietor spôsobuje väčší odpor a zásah sa posunie nižšie. Naopak bočný vietor spôsobí vychýlenie strely do strany. Ale ako zistiť aký vplyv má bočný vietor na strelu v praxi ? Z prvého pohľadu sa to zdá komplikované, ale riešenie je naopak v podstate veľmi jednoduché. Stačí použiť jednoduchý vzorec, ktorý pochádza z r.1860 a ide o tzv. Didionovu rovnicu.

clanok_vplyv_bocneho_vetra_2

Na doplnenie vo je úsťová rýchlosť strely a vx je rýchlosť v určenej vzdialenosti napr. 100 m a.i.

Niektorí čitatelia môžu byť prekvapení, že vo vzorci nevystupuje súčiniteľ odporu vzduchu a populárna BC hodnota. Vplyv týchto zložiek je už zahrnutý v balistických tabuľkách jednotlivých kalibrov. Určité problémy môžu nastať pri podzvukových strelách na krátke vzdialenosti, kedy hodnota ( To – Ti ) sa blíži nule. Pre prax je potrebné vedieť, že hodnoty vypočítané podľa Didionovej rovnice platia pre rýchlosť vetra 1 m/s a preto pre výpočet hodnoty vychýlenia strely do strany napr.pre rýchlosť vetra 3 m/s stačí hodnotu Sb vynásobiť hodnotou 3. Hodnoty vychýlenia strely do strany pre rýchlosť vetra 1 m/s si môže každý poľovník dopredu vypočítať doma. Ale ako je možné určiť v teréne rýchlosť vetra ? Poľovník si predsa nebude brať do terénu nejaké zložité prístroje a samozrejme zver nebude čakať, kým k nej príde a zmeria si rýchlosť vetra. Tu si môžeme vypomôcť niektorými hodnotami z Beaufortovej stupnice sily vetra

clanok_vplyv_bocneho_vetra_3

Vzhľadom na to, že strela po opustení ústia vykonáva zložitý priestorový pohyb, má bočný vietor značne nepriaznivý vplyv na presnosť streľby a preto si strelec musí vybrať také miesto, aby bol čo najlepšie chránený pred vetrom. Otázkou zostáva ešte, že smer a sila vetra sa môže v rôznych vzdialenostiach od strelca líšiť. Je preto na každom strelcovi, aby na základe dlhodobého pozorovania dokázal interpretovať získané vedomosti pre čo najpresnejší odhad sily vetra. Možno by stačilo umiestniť na vybrané miesta kúsky farebnej látky, viditeľné napr. z posedu alebo iného vhodného miesta, a na ich základe by vedel odhadnúť silu vetra v danej lokalite. V prípade bočného vetra, ktorý pôsobí na strelu pod uhlom v rozsahu 450 – 900 dosahuje jeho kolmá zložka ešte minimálne hodnotu 70 % a viac rýchlosti vetra.

Pre lepšie pochopenie vplyvu bočného vetra na streľbu uvádzame vypočítané grafy závislosti bočnej výchylky od vzdialenosti streľby ( uvažuje sa s rýchlosťou vetra 1 m/s ) pre niektoré náhodne vybrané kalibre a strely napr. 6,5 x 57R, 7 x 64, 308 W, 8 x 57JS, 9,3 x 74R a 223 Remington. Podobne si môže každý z čitateľov vypočítať hodnoty pre svoj kaliber. Vstupné hodnoty rýchlostí ( m/s ) uvedené v nasledujúcej tabuľke, boli prevzaté z balistickej tabuľky uvedenej v knihe Doc.Ing.P.Hell CSc a kol. : Poľovnícky náučný slovník ( str.221 až 224 ), Príroda 1988.

clanok_vplyv_bocneho_vetra_4

clanok_vplyv_bocneho_vetra_5

clanok_vplyv_bocneho_vetra_6

clanok_vplyv_bocneho_vetra_7

clanok_vplyv_bocneho_vetra_8

Z priložených grafov je zrejmé, že závislosť nie je lineárna. Pre určitú vzdialenosť streľby napr. 250 m vo väčšie prípadov dosahuje hodnota bočnej výchylky 4-násobok hodnoty bočnej výchylky pre polovičnú vzdialenosť streľby. Je dôležité aby pri miernom vetre strelec správne odhadol rýchlosť vetra v druhej polovici dráhy strely. Netreba však zabúdať na jednu dobre známu skutočnosť, že výrobcovia munície majú tendenciu vykresľovať svoje produkty v lepšom svetle než v akom v skutočnosti sú.

Autor: Ján Krnáč

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments