Úsťová brzda teória a prax

V prípade úsťovej brzdy ide o zariadenie, ktoré sa montuje na ústie strelnej zbrane. Jej konštrukcia zabezpečuje zmenu smeru unikajúcich plynov z hlavne, čím dochádza k čiastočnej kompenzácii spätného nárazu. U niektorých ručných zbraní je možné asymetrickým umiestnením otvorov úsťovej brzdy kompenzovať zdvih zbrane.

Princíp úsťovej brzdy si vysvetlíme na priloženom obrázku. Pri výstrele horúce plyny tlačia strelu a plyny prachovej náplne dopredu a zbraň dozadu. Celkový impulz spätného nárazu Ir sa rovná súčtu impulzu strely Ip a impulzu plynov prachovej náplne Ic.

Ir = Ip + Ic

clanok_ustova_brzda_1

Impulz strely Ip sa vypočíta z hmotnosti strely a určitej časti zrýchlenej zmesi plynov prachovej náplne. Pre aproximáciu sa v literatúre často uvádza, že až 50 % tejto zmesi postupuje so strelou k ústiu hlavne.

Ip = ( mp + 0,5 x mc ) x Vo

Vo je počiatočná rýchlosť strely

Impulz plynov prachovej náplne Ic je možné vypočítať podľa nasledujúceho vzorca

Ic = 0,5 x mc ( u – vo ) + 0,5 x u x mc

pričom u je stredná výtoková rýchlosť plynov prachovej náplne na ústí hlavne.

u = √ ( vo2 + a2 )

kde a je stredná hodnota rýchlosti zvuku v priečnom priereze ústia hlavne.

Toľko krátko z teórie úsťovej brzdy a teraz sa pozrime na výsledky testu, ktorý bol prezentovaný v nemeckej poľovníckej tlači ( Wild und Hund ). Pri teste boli použité tri guľovnice – Sauer 202 GTI, Savage 116 Bear Hunter a Tikka T3 Tactical – na priloženom obrázku v poradí zhora dole – vybavené úsťovými brzdami.

Sauer 202 GTI kaliber 30-06 Spr. mala naskrutkovanú úsťovú brzdu dĺžky 57,5 mm, priemeru 21,8 mm a hmotnosti 72 g. Hmotnosť flinty vrátane puškohľadu Zeiss Varipoint 1,1 – 4 x 24 T bola 4 kg.

Savage 116 Bear Hunter kaliber 300 Win.Mag. mala pevne namontovanú úsťovú brzdu dĺžky 59,5 mm, priemeru 18,8 mm. Hmotnosť flinty vrátane puškohľadu Leupold VX-R 3 – 9 x 50 bola 4,3 kg.

Tikka T3 Tactical kaliber 308 W mala naskrutkovanú úsťovú brzdu dĺžky 70 mm, priemeru 35 mm a hmotnosti 244 g. Hmotnosť flinty vrátane puškohľadu Schmidt & Bender PM II 3 – 12 x 50 bola 4,6 kg.

V prípade guľovnice Sauer a Tikka bola uvádzaná dĺžka hlavne 51 cm a v prípade Savage 52 cm. Pri teste bolo pri prvej guľovnici použité strelivo Brenneke TUG nature 8,5g a LFB SM TMS HP 11,7 g. Pri druhej guľovnici strelivo Hornady GMX 10,7 g a RWS Uni Classic 11,7 g a pri tretej strelivo Rem. Core-Lokt PSP 11,7 g a RWS ID Classic 9,7 g.

clanok_ustova_brzda_2

Pri teste sa zisťovala :

a) percentuálna miera redukcie spätného nárazu ( je na škodu veci, že v tomto prípade išlo len o subjektívny názor strelcov a nie jeho zmeranie ) V tejto časti testu štyria strelci vystrelili 3x z guľovníc bez a 3x s úsťovou brzdou. Strieľalo sa v ľahu a s oporou. Subjektívne zhodnotenie percentuálnej ( údaje sú v % ) redukcie spätného nárazu je uvedené v tabuľke.

clanok_ustova_brzda_3

Ako je zrejmé z údajov z tabuľky, redukcia spätného nárazu pri guľovnici Tikka vykazuje „vysoké „ hodnoty, čo je spôsobené vhodnou konštrukciou úsťovej brzdy. Dobré hodnoty boli dosiahnuté aj pri guľovnici Sauer. Pri guľovnici Savage boli dosiahnuté pomerne nízke hodnoty redukcie spätného nárazu, k čomu asi výraznou mierou prispela samotná konštrukcia úsťovej brzdy. Pri strelive rovnakého kalibru dosahuje úsťová brzda vyššiu účinnosť pri použití ľahšej strely.

b) veľkosť rozptylu bez a s úsťovou brzdou. V tejto časti testu sa strieľalo 5-krát na vzdialenosť 100 m s využitím Bench-Rest-Auflage ( údaje sú v mm )

clanok_ustova_brzda_4

Ľahká guľovnica Sauer vykazuje s úsťovou brzdou výrazne nižšie hodnoty rozptylu ako bez nej.

c) zmeranie hodnoty rýchlosti vo pomocou meracieho prístroja BMC 17 a odchýlky bodu zásahu.V prípade hodnoty rýchlosti vo ( údaje sú v m/s ) sa jedná o strednú hodnotu z aspoň 3 meraní a odchýlky bodu zásahu ( údaje sú v cm na 100 m ) z aspoň 5 výstrelov.

clanok_ustova_brzda_5

d) hladina zvukového tlaku pri pravom uchu strelca meraného pomocou meracieho prístroja Voltcraft SL-100.V nasledujúcej tabuľke sú uvedené stredné hodnoty hladiny zvukového tlaku ( údaje sú v dBA ) aspoň z 3 meraní.

V prípade streľby z flinty vybavenej úsťovou brzdou sa zvyšuje hladina zvukového tlaku v našom prípade v rozsahu 4 – 8 dBA. Z toho dôvodu sa zvyšuje zdravotné riziko poškodenia sluchu.

Okrem toho pri použití úsťovej brzdy vystupujú ešte ďalšie problémy. Jedným je, že spálený prach je odrazený v smere k strelcovi. Pri intenzívnej streľbe môže dôjsť jednak k podráždeniu kože alebo pri alergii strelca vyústiť až k dýchacím problémom. Niektoré zdroje uvádzajú, že aj po hodine od streľby je možné ešte cítiť zápach napr. v uzavretých posedoch. Výrobcovia odporúčajú pri streľbe zo zbraní vybavených úsťovou brzdou používať ochranné okuliare.

Článok si kladie za úlohu oboznámiť poľovnícku verejnosť nie len v skratke z teóriou úsťovej brzdy ale tiež poukázať na niektoré praktické výsledky pri streľbe zo zbrane vybavenej úsťovou brzdou. Hodnoty namerané pri teste nech si každý zhodnotí sám. Aj keď o niektorých sa možno dá polemizovať napr. percentuálna redukcia spätného nárazu, ale využitie vyššie uvedených meracích zariadení môže zabezpečiť určitú mieru relevantnosti ďalších nameraných hodnôt a tým zabezpečiť ich dostatočnú vypovedaciu hodnotu pre využitie v praxi.

Autor: Ján Krnáč

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments