Aké je skutočné pozadie dnešného stavu diviačej zveri ?

obr.: Simona Benčaťová

Podobne ako u vysokej tak aj u diviačej zveri ( čiernej ) sa veľakrát stretávame s tým, že v médiách sa širokej verejnosti prezentuje čierna ako tá, ktorá spôsobuje poľnohospodárom veľké škody na ich poliach.

obr.: www.forestportal.sk/

Priložená mapka znázorňuje rozšírenie čiernej na území Slovenska. O vzťahu poľovníci vs. poľnohospodári aj na tejto web stránke už bolo písané. Jediné čo zaznieva z druhej strany na adresu nás poľovníkov je, že stavy čiernej sú preto tak vysoké, lebo ich málo lovíme. A k tomu ešte prirátajme AMO ( Africký Mor Ošípaných ) a opäť sme poľovníci na „výslní“. V jednom z predchádzajúcich článkov na tomto webe som písal, že ako je to už na Slovensku bežné, kto chce psa biť, palicu si nájde.

Čo sa týka dnešného stavu čiernej, nie je to také jednoduché. Podobne ako som písal v predchádzajúcom článku o vysokej, aj v súvislosti s dnešným stavom čiernej lov je súčasťou riešenia, ale nie je príčinou problému.

Bolo napísaných veľa vedeckých štúdií, kde boli uvedené výsledky výskumu na ulovenej čiernej v reálnych podmienkach v západnej resp. strednej Európe. Mnohé z nich som prečítal a pokúsim sa Vám laicky sprostredkovať ich výsledky, ktoré poukazujú na skutočnú príčinu dnešného stavu čiernej aj na Slovensku.

V mnohých vedeckých štúdiách sa uvádza, že v súvislosti so zmenou klimatických podmienok, čo sa týka aj podnebia na Slovensku, dochádza k zásadným zmenám v potravinovej situácii u čiernej. Zimy už nie sú tie, ktoré si mnohí z vekom aj skúsenosťami starších kolegov poľovníkov pamätajú.

Rozhodujúcimi faktormi dnešného stavu čiernej sa stali okrem dĺžky denného svetla počasie a dostupnosť potravín. Niekto by mohol namietať, že sa zabúda na situácie, kedy sa lovia vedúce bachyne. Áno situácia okolo ulovenia vedúcej bachyne je znakom nezodpovedného prístupu poľovníka a môže mať vážne dôsledky pre populáciu čiernej. S tým sa nedá nesúhlasiť.

Čo sa týka počasia, tak jeho súčasné zmeny sú výsledkom ľudskej činnosti od jej vzniku až do dnešnej doby. Tieto nedokážeme zmeniť, ale len ich spomaliť. V súčasnosti počasie napomáha tomu, že čierna má počas roku dostatočné zdroje krmiva. Rozľahlé lány kukurice a obilia poskytujú čiernej nie len bezpečný úkryt pred poľovníkmi, ale tiež bohatý zdroj krmiva. Niekto sa môže spýtať, ako súvisí dostupnosť potravín s dnešným stavom čiernej. Odpoveďou nech sú mu nasledujúce riadky.

V prípade čiernej môžu samice pohlavne dospieť už v prvom roku života. Toto zistenie už bolo v literatúre veľakrát uvádzané a učili sme sa to aj mi poľovníci v kurzoch. Informácie o minimálnom veku s ohľadom na dosiahnutie sexuálnej zrelosti, ktoré uvádzajú Cellina (2007), Delcroix a kol. (1990) podľa hodnotenia nálezov vo vaječníkoch, sú 4 až 11 mesiacov. Ako sa uvádza v štúdiách (Appelius 1995, Ahmad a kol. 1995, Biber & Ruf 2005, Malmsten a kol. 2017) u čiernej nie je pre vstup do puberty rozhodujúcim faktorom vek, ale určitá minimálna hmotnosť jedinca. V literatúre môžeme nájsť minimálne hmotnosti po vývrhu, ktoré sa pohybujú medzi 14 kg (Linderoth et al. 2010) a 28 kg (Stubbe & Stubbe 1977). Vyšetrenia prevedené v Bádensku-Wurttembersku ukázali, že koncentrácia pohlavného hormónu, ktorý spôsobuje zápach kancov, stúpa až do veku 10 mesiacov a v tomto veku dosahuje prahovú hodnotu pre vstup do puberty (Treyer 2008). Tu je potrebné uviesť, že mernou jednotkou tohto pohlavného hormónu je nanogram / gram tuku. Tuk vzniká predsa z krmiva. Koncentrácia hormónu u samíc dosahuje prahovú hodnotu pre sexuálnu zrelosť na konci 8 mesiaca a jeho mernou jednotkou je nanogram / mililiter krvnej plazmy. Napr. autori Mauget & Boisson (1987) vo svojej štúdii uvádzajú zvýšenie koncentrácie hormónu ako bodom sexuálnej zrelosti od 9 mesiaca pri telesnej hmotnosti 30 až 35 kg. Štúdia tiež poukázala na to, že vrchol bol dosiahnutý v mesiacoch január a marec a najnižšie hodnoty boli od júla do septembra. Keď zoberieme do úvahy, jednak kedy sa rodia diviačatá, jednak možnosti prístupu čiernej ku krmivu počas roku a kedy prebieha ruja, tak závery sa ponúkajú samy.

A to nie je všetko. Väčšina cicavcov využíva zdroje uloženej energie v tele na prekonanie najzložitejších štádií rozmnožovania ( posledné štádium gravidity, skorá laktácia ) a pretože čierna vyžaduje viac energie na reprodukciu, je preto viac závislá od konštantného príjmu krmiva ako iné kopytníky. Čierna využíva energiu z rezerv, ktoré nazhromaždila počas predchádzajúceho leta a jesene v rozľahlých lánoch kukurice a obilia, ktoré vysádzajú poľnohospodári. V nich má čierna dostatok času na to aby sa zotavila z vysokej spotreby energie ešte pred ďalšou reprodukciou.

A teraz niečo do vlastných radov. Bezhlavým prikrmovaním čiernej, ako prostriedku na získanie finančných prostriedkov z hosťovských spoločných poľovačiek, sme prispeli a tiež prispievame k dnešnému stavu v populácii čiernej. Prebiehajúce omladzovanie populácie čiernej tiež tomu prispieva.

Na záver je potrebné pripomenúť, že podmienky na dnešný stav populácie čiernej vznikali niekoľko rokov a bolo by naivné si myslieť, ako to vyznieva z „jednostranne vedených“ novinárskych článkov, že náprava je možná v krátkej dobe len činnosťou nás poľovníkov, ktorí máme byť za to v plnej miere zodpovední. Omyl, na dnešnom stave v populácii čiernej nesú spoločnú vinu počasie, činnosť poľnohospodárov, lesníkov a samozrejme svoj podiel na dnešnej situácii nesieme aj my poľovníci. Tak ako ide o spoločnú vinu, musí aj riešenie súčasnej situácie vychádzať zo spoločnej spolupráce poľnohospodárov, lesníkov a nás poľovníkov.

Dôležitú úlohu pri riešení zohráva informovanosť širokej aj poľovníckej verejnosti o skutočných príčinách danej situácie a zabrániť prenikaniu jednostranných informácii, ktoré nie sú založené na vedeckých podkladoch a radšej skĺznu do oblasti „bulvárneho plátku“ .

Autor: Ján Krnáč

 

4 Comments

 1. Najprv takto:
  https://horou.sk/spravy/k-31-12-2018-bol-plan-lovu-diviaka-splneny-na-takmer-90/
  K 31.12.2018 bol plán lovu diviaka splnený na takmer 90%
  Podľa hlásení z okresných úradov bolo v poľovných revíroch na Slovensku ulovených spolu 50 939 diviakov, čo predstavuje približne 89,92% z plánovaného lovu. Diviačatá a lanštiaky sa môžu loviť po celý rok, diviačice a dospelé diviaky od 1. júla do 15. januára. Do 30. júna 2019 je však povolený mimoriadny lov diviakov vo všetkých vekových kategóriách ako opatrenie proti hroziacemu africkému moru ošípaných.
  Kvóta lovu diviaka lesného
  Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola určená kvóta na lov diviaka lesného v poľovníckej sezóne 2018/2019 v počte 56 652 ks.
  Podľa hlásení z okresných úradov bolo v poľovných revíroch na Slovensku ulovených spolu 50 939 diviakov, čo predstavuje približne 89,92% z plánovaného lovu.
  Opatrenie proti AMO
  V súčasnosti vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR povolenie na mimoriadny lov diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica v termíne od 18.01.2019 do 30.06.2019 vo všetkých poľovných revíroch v rámci Slovenskej republiky.
  Tabuľka je v linku

  OOP Diviačica Diviak Lanštiak Diviača SPOLU
  plán lov plán lov plán lov plán lov
  Bratislava 208 135 174 157 796 941 1677 1133 2366
  Trnava 168 111 163 192 613 1667 1556 1509 3479
  Nitra 335 302 229 285 1002 2211 2179 1726 4524
  Trenčín 580 390 447 248 2737 3057 5983 4447 8142
  Banská Bystrica 1204 1086 1035 928 4164 4796 9486 6270 13080
  Žilina 388 292 386 235 1859 1815 4294 2793 5135
  Prešov 692 444 516 267 2531 2049 5430 3831 6591
  Košice 338 471 321 427 1533 3414 2986 2715 7027
  VLM 61 81 40 55 146 185 395 274 595
  Sumár 3974 3312 3311 2794 15381 20135 33986 24698 50939

 2. A osamotené jedince treba zachovať, neloviť ich.

  Podľa názoru skúseného poľovníka, keď lovíme srny, danielice, jelenice, teda samice, treba loviť aj diviačice. No prednostne lanštiačky! Ak poľovník stretne vodiacu diviačicu, ktorá nemá viac ako 40 kilogramov, okamžite ju má odloviť a najlepšie aj s diviačatami. Pohlavne dozrela v siedmich až deviatich mesiacoch, zúčastnila sa na ruji a keď má mladé, je v podstate ešte lanštiak. Gravidita a neskôr tvorba mlieka ju zabrzdí vo vývoji, všetko berie zo živín a zásob, ktoré by normálne organizmus použil na svoj vývoj. Z nej podľa I. Schlossera nikdy poriadna diviačica nebude. Navyše tvrdí, že diviačica, čo má chrutie v atypickom termíne, či už v lete, alebo na jeseň, ho bude mať atypické každý rok.

  https://polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/polovnictvo/diviaky-vyhravaju-zmenime-taktiku

 3. Pán Krnáč – ako vždy – výborná téma! Už som tu trikrát prispel – ale povedzte sám – čomu rozumejú títo akože poľovníci tu, ak sa nevyjadria – myslím zmysluplne – k takejto závažnej téme? Čomu teda rozumejú??? Namieriť optiku na niečo a vystreliť? A možno trafiť – a TOTO je podľa nich poľovníctvo? Teda – celé poľovníctvo? Vážení kolegovia, všetci musíme poľovať podľa zákona – a v tom zákone je chyba. Teda – vo viacerých zákonoch. Už som tu raz dal jedno krátke videjko – je najmä o rozume a odbornosti. A to je na Slovensku problém. Pozrite si znovu to videjko – je v diskusii Poľnohospodári vs poľovníci : https://www.youtube.com/watch?v=fIGzzQ96XjQ
  od 3min 35sec je ukázané, ako by to malo vyzerať na poli. A nevyzerá!
  Obrovské lány kukurice, obrovské lány repky, obrovské lány slnečnice – odkiaľ sa zver nedá vyhnať a už vôbec nie odpoľovať. Keby boli povinnosťou pásy kultúr striedať tak, ako je to bežné v Nemecku – a toto by mal prikázať zákon o ochrane prírody! A neprikazuje…lebo páni podnikatelia sú lobby – a dosadení ministri poslúchajú peniaze podporovateľov strán! A aj vedenie poľovníctva netlačí – lebo sú to ich papaláš-kámoš…inak sa nedá pochopiť, že by boli až takí hlupáci, ktorí by toto odborne nevedeli? Vedia-veru-vedia – ale „investori“ nedovolia.
  No a ďalší zákon, ktorý je úplne zlý – čo sa diviakov týka na 100% – je zákon o poľovníctve – v súbehu so zákonom o strelných zbraniach – presnejšie ustanovenia o love diviakov a nedovolených doplnkoch zbraní – je zaujímavé, že komunisti zakázali lampy na puškách a demokrati práve túto hlúposť ponechali – predĺžili….celé desaťročia ! Kto nemá na nočné videnie – mal by mať povinne lampu – aby bola aj bezpečnosť lovu a aj správny výber! Pretože bol ten spôsob lovu ( bez lampy a pod) zavedený za doby, kedy lovilo okolo 7000 ks diviakov za sezónu a vytrval dodnes – tento hlúpy spôsob lovu nás priviedol do stavu, kedy sa MUSÍ loviť 10 x viac diviakov – až k 70 000 ks ! To nikomu nebije do očí, čo je za tým a ako k tomu došlo??? A to by sme si mali mali uvedomiť, že žiadny zákon – ani ten o ochrane prírody nám nestanovuje nejakú hornú hranicu – maximum dovolených stavov jednotlivých druhov na našom území. Kto je za toto zodpovedný? Kto to mal navrhnúť? Kto sa o to má starať? Veterinári – z hľadiska premnoženia a následného ohrozenia? Alebo Min. živ. prostredia? Alebo Min pôdohospodástva – z dôvodu ochrany plodín? Alebo Min vnútra – ako všeobecnú ochranu štátu? Čo sa týka situácie s papaláš-kámoš – možno trochu AMO zmiernilo hlavný nešvár majiteľov revírov – vyberanie pokút za strelenie bachyne na spoločnej poľovačke, ale nemýľte sa – stále to funguje – hoci je to vážne porušenie finančnej disciplíny štátu a za toto by sa mali odoberať revíry a konateľ by mal byť stíhaný za daňový únik – a iste o tom orgány vedia – nevidel som, že by niekoho odstíhali. Prečo? že by papaláš – kámoš? A majú rôzne finty – povinný príspevok na kŕmenie, odobratie povolenky členovi, ktorý hosťa pozval a pod…ale vždy je to vymáhanie neoprávnenej pokuty. Pokuty môže ukladať iba zákon a sú vymenované v zákone. A daňový únik je vážny trestný čin – ide o zbrane, poľovné lístky, aj podmienky až slobodu.
  Teda je oveľa viacej dôvodov, prečo je stav taký aký je.
  Ešte poznámka – čo je vlastne vodiaca bachyňa? Viete dakto definíciu?

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená.