Aj poľovníci majú právo na ochranu svojho zdravia

Jedným z najdôležitejších zmyslových orgánov v ľudskom tele je sluch a tento plní veľa dôležitých funkcií. Termínom hluk označujeme zvuky, ktoré sú rušivé, stresujúce alebo škodlivé pre ľudské zdravie. Pobyt v prostredí, kde je hladina hluku škodlivá, vyžaduje ochranu sluchu.

Stále väčší a väčší dôraz sa kladie na ochranu pred hlukom na pracoviskách, pri výstavbe letísk alebo na výstavbu protihlukových stien pozdĺž diaľnic alebo železničných tratí. Jednou z oblastí kde sa zabúda na vydanie povolenia na využívanie prostriedkov, ktoré umožňujú predchádzať škodám na zdraví spôsobených škodlivým hlukom, je výkon práva poľovníctva a s ním spojená lovecká streľba.

Stretávame sa často s tvrdením, že výkon práva poľovníctva je voľnočasová aktivita a preto ide o vedome akceptované znečistenie hlukom. Ako by sa niekto, kto býva v blízkosti letiska, diaľnice alebo rušnej cesty asi cítil, keby sa mu odporúčalo odísť, ak ho hluk obťažuje. Niekto môže tiež namietať, že nech poľovníci používajú osobné chrániče sluchu alebo štuple do uší. V zmysle smernice Európskeho parlamentu a rady 2003/10/ES by tieto boli vhodné v prípade, že sa inými prostriedkami nedá zabrániť rizikám vznikajúcim z vystavenia hluku. Okrem toho, pokiaľ je známe miesto pôvodu hluku a existujú prostriedky, ktoré je možné umiestniť na tomto mieste, tak by sa mali v prvom rade tieto využívať. V prípade výkonu práva poľovníctva a s ním spojenej loveckej streľby ide o používanie tlmičov na loveckej puške.

Zámerom tohto článku nie je propagácia tlmiča, ani poukázanie na argumenty za a proti jeho používaniu , ale aby sa hodili cez palubu zaryté predsudky a začala sa vážna debata o tejto téme. A či je sluch jednoduchého zodpovedného poľovníka menej hodný ochrany nehovoriac o poľovníckych psoch ?

Pre laickú verejnosť, ktorá sa s tlmičom na zbrani stretáva len v literatúre alebo v špionážnych filmoch, môže tento byť považovaný za zhmotnené zlo a pytliactvo vtelené do relatívne jednoduchého výrobku.

„ Kto používa tlmič je pytliak, načo by ho inak mal, správny poľovník ho nepotrebuje“

Asi zabúdajú na tú skutočnosť, že ten kto chce pytliačiť alebo páchať inú tresnú činnosť si tlmič zaopatril iným spôsobom. Je tiež potrebné laickej verejnosti povedať, že v prípade použitia tlmiča na loveckej puške nejde o nič podobné, čo vidia v rôznych filmoch, ale o účelný a zdravie chrániaci prostriedok, naviac podporujúci kľud v lesoch a v okolí obcí a miest. Streľbu z loveckej zbrane vybavenej tlmičom nie je možné utajiť a v žiadnom prípade nehrozí, že by niekto mohol strieľať úplne nehlučne, ako to často vidieť vo filmoch. Na podporu vyššie uvedeného pripájam v grafickej forme výsledky z projektu, ktorý uskutočnila Sozialversicherung für Landwirtschaft Forsten und Gartenbau v roku 2018 s cieľom zmerať intenzitu hluku pri výstrele z loveckých zbraní s a bez tlmiča. Samotné meranie sa uskutočnilo v reálnych podmienkach, okrem toho sa merala intenzita hluku u strelca a aj u osoby sediacej vedľa strelca. Aby sa podmienky priblížili čo najbližšie situácii pri výkone práva poľovníctva, tak sa strieľalo z poľovníckych zariadení tzn. z posedov konkrétne uzavretého kazateľnicového posedu, kazateľnicového posedu so strechou a bez strechy.

Ako môžeme vidieť na grafoch, tak došlo u väčšiny pušiek vybavených tlmičom k zníženiu limitnej hodnoty ( nachádzajúcej sa niekde medzi 160 – 165 dB ), ktorá zodpovedá napr. petardám, niekde do oblasti dolnej hodnoty ( nachádzajúcej sa niekde medzi 135 – 140 dB ), ktorá zodpovedá napr. stolárskemu kladivu.

Na tomto mieste sa môže niekto spýtať, či z dôvodu „malého“ zníženia hlučnosti je potrebné vôbec uvažovať o používaní tlmiča na loveckých puškách. Áno je potrebné uvažovať o ich používaní na loveckých puškách. Decibely sa merajú logaritmicky, čo znamená, že 20 dB je desaťkrát silnejší zvuk ako 10 dB, ale 30 dB je už stokrát silnejší zvuk ako 10 dB. Teda aj nepatrné zníženie hodnoty dB tak výrazne znižuje intenzitu hluku.

Ak dovolíte ešte sa vrátim k používaniu osobných chráničov sluchu a štupľov do uší. Pri nich je potrebné pamätať na to, že obmedzujú posudzovanie smeru a vzdialenosti zdroja zvuku, čo sa preukázalo aj vo vedeckých štúdiách. Problémom je aj ich používanie v prípade hluku vetra, alebo pri pohybe v podraste, čo sa môže pri hľadaní stať, kedy nebudete počuť iné zvuky okolia z dôvodu silných škrabancov na chránič sluchu. Posledne uvedené predstavuje nezanedbateľné riziko pre hľadajúceho, ako aj pre ostatných účastníkov alebo použité psy. Okrem toho časté používanie štupľov do uší pri poľovačke môže spôsobovať nepríjemné pocity tlaku v ušnom kanáli. Naproti tomu časté používanie osobných chráničov sluchu pri poľovačke môže spôsobovať bolesti hlavy. Nezanedbateľná je aj tá skutočnosť, že zatiaľ čo osobné chrániče sluchu alebo štuple do uší chránia len strelca alebo osobu nachádzajúcu sa jeho v blízkosti, použitie tlmiča na loveckej puške chráni navyše aj poľovné psy a znižuje stres u poľovnej zveri.

A teraz niečo k situácii v oblasti používania tlmiča na loveckej puške vo svete. Vo Veľkej Británii, ktorá má najprísnejší zákon o zbraniach je nariadené používanie tlmiča aj pri streľbe z malorážky. K dátumu 10.2.2019 bolo povolené používanie tlmiča na poľovné účely v 56 štátoch, 17 krajinách z toho v 11 európskych – Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Lotyšsko, Írsko, Španielsko, Nemecko, Nórsko, Švédsko, Veľká Británia, Rakúsko a od 1.2.2021 aj v Čechách.

V nasledujúcich riadkoch sa zameriame nie len na samotný tlmič, ale aj na technické požiadavky kladené na spoj tlmič lovecká puška, otázky súvisiace s používaním a údržbou tlmiča. Najdôležitejšou výhodou tlmiča je, že bojuje s hlukom na mieste, kde k nemu dochádza t.j. pri ústí hlavne pušky, čiže na mieste kde strela opúšťa hlaveň. Po zakúpení tlmiča musí byť tento „iba“ uchytený na hlaveň pušky a to tak, aby sa dal zdemontovať. Pre odpojiteľné mechanické spojenie tlmiča a hlavne pušky existujú dve rôzne možnosti :

  • silové spojenie pomocou upínacieho zariadenia, ktorého dimenzovanie obmedzuje prenášané sily
  • tvarové spojenie patrí medzi najbezpečnejšie spojenie medzi tlmičom a hlavňou a je tvorené úsťovým závitom

Tlmič má valcovitý tvar so stredovým otvorom a vo vnútri sú vytvorené komory oddelené panelmi rôzneho tvaru. Pri prelete strely tlmičom dočasne zablokuje stredové otvory v paneloch, preto sa plyny môžu postupne šíriť z komory do komory pričom súčasne dochádza k víreniu, čo pomáha zabezpečiť, aby plyny vytekali dlhšiu dobu. Súčasne dochádza nie len k zníženiu tlakovej špičky ale aj ochladzovaniu plynných pár absorpciou tepla samotným tlmičom. Najčastejšie sú vyrobené z nasledujúcich materiálov :

  • oceľových plechov, ktoré majú veľmi dobrú absorpciu tepla. Sú lacné, mimoriadne robustné a ťažké. Pri zanedbanej údržbe môžu hrdzavieť.
  • hliníka, tieto sú o niečo menej odolné, ale menej vplývajú na vyváženie zbrane a sú odolné voči korózii
  • titánu, ktoré sú drahšie a menej odolné voči opotrebovaniu ako hliník

 

V praxi je možné sa stretnúť s niekoľkými konštrukciami tlmiča, ktoré majú svoje výhody aj nevýhody.

Klasický štandardný tlmič má v zadnej časti závit, ktorým sa pripevnia k hlavni pušky. Celá ich dĺžka predlžuje celkovú dĺžku zbrane. Pri výbere modelov s priemerom 40 – 45 mm zostáva zorné pole voľné a mechanické mieridlá je možné použiť. Pri teleskopickom tlmiči je váha o niečo bližšie k strelcovi, preto je vyváženie zbrane o niečo lepšie. Na zadnom konci má plastový vodiaci krúžok, ktorého vnútorný otvor má priemer hlavne a slúži ako ďalší kontaktný bod. Pri Overbarrel tlmiči nie je možné využívať mechanické mieridlá a nie je tiež možné namontovať predný otočný záves na remeň v blízkosti ústia hlavne. Predĺženie celkovej dĺžky zbrane je podobne ako u teleskopického tlmiča kratšie. Takéto prevedenia tlmiča sú menej citlivé na pákový efekt.

V prípade výberu tlmiča hrajú pre poľovníka dôležitú úlohu nasledujúce faktory :

  • tlmiaci výkon
  • hmotnosť
  • čistá dĺžka tlmiča tzn. predĺženie celkovej dĺžky zbrane

Ale najdôležitejšie rozhodovacie kritériá sú vonkajší priemer hlavne a kaliber. Ide o to, že medzi vývrtom hlavne a samotným úsťovým závitom musí zostať dostatok materiálu, aby vonkajšia stena hlavne v mieste závitu nebola tenká a nestabilná. Dosadacia plocha musí mať po celom obvode minimálnu šírku 1,5 mm ale lepšia by bola šírka 2 mm a súčasne musí byť vycentrovaná s vývrtom hlavne.

 

Výhodu majú tí poľovníci, ktorí si kúpili pušku, ktorú výrobca už vybavil úsťovým závitom. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené doporučené úsťové závity ( min/max) pre uvedené kalibre a priemery hlavní.

Úsťové závity sú vyrábané na CNC strojoch pričom zbrojár musí upnutím zabezpečiť aby bolo možné hlaveň posúvať vo všetkých rovinách a vyrovnávať osi. Pre dosiahnutie väčšieho výkonu tlmiča výrobcovia znižujú priemer na minimum, čím sa zvýšili požiadavky na správne vycentrovanie dosadacej plochy. Pokiaľ nie je zabezpečené vycentrovanie, dochádza ku kontaktu strely s tlmičom čo vedie k jeho poškodeniu. K poškodeniu tlmiča môže dôjsť aj pri výstrele tzv.olejovej rane, keď sa v hlavni nachádza olej. Strela má pri kontakte s naolejovanou hlavňou odlišné balistické vlastnosti, čo vedie k jej nestabilite. Ak je na hlaveň upevnený tlmič, môže strela po opustení ústia zasiahnuť kmitaním chvosta panely komôr alebo koncový kryt tlmiča, čo spôsobí jeho poškodenie. Čiže pred výstrelom z pušky s namontovaným tlmičom nesmie hlaveň obsahovať zvyšky oleja. Tlmič by nemal byť naskrutkovaný cez úsťový závit na hlaveň s čo najväčšou silou, čo by sťažilo jeho demontáž.

Bez ohľadu na to, aká ochrana je zvolená, o úsťový závit je potrebné sa starať rovnako ako o hlaveň pušky. Pre dlhodobé používanie v najdôležitejšom mieste spojenia by ste nemali šetriť na ochrannom kryte závitu, ktorý môže byť dodávaný s tlmičom. Ak puška napriek opatrnej manipulácii nešťastne spadla alebo bola vystavená mimoriadne vysokému mechanickému zaťaženiu alebo ak je cítiť tesný závit, je potrebné poradiť sa so zbrojárom.

Aj keďže sa tlmiče montujú na jednohlavňové lovecké pušky, je potrebné dbať na to, aby nedošlo k ich prehriatiu. To sa síce pri poľovačke stáva zriedka, ale iná situácia je pri streľbe na strelnici, kde je nebezpečenstvo prehriatia tlmiča väčšia. Maximálna pracovná teplota loveckého tlmiča je okolo 200oC, čo zodpovedá asi 10 výstrelom v krátkych intervaloch štandardného kalibru akým je napr. 308W alebo 30-06. Preto by sa nemalo dotýkať horúceho tlmiča. Pri kalibroch Magnum je potrebné robiť dlhšie prestávky na ochladenie. V tejto súvislosti sú problematické púzdra tlmiča najčastejšie vyrobené z neoprénu, ktoré prispievajú k ďalšiemu zníženiu hluku pri výstrele. Bránia rýchlejšiemu ochladzovaniu tlmiča a preto by mali byť pri streľbe na strelnici odstránené.

Počas streľby sa vo vnútri tlmiča tvorí kondenzát a preto by sa mal po streľbe odskrutkovať z hlavne pušky, aby nedošlo ku korózii hlavne. Počas prepravy musí byť tlmič tiež oddelený od pušky. Súčasne by mal byť uložený vodorovne, aby cez neho mohol bez prekážok prechádzať vzduch a tlmič tak mohol vyschnúť. Aj pri skladovaní v skrini musí byť tlmič vždy uložený vo vodorovnej polohe.

V prípade keď tlmič zmokne na daždi, keď doňho vnikli cudzie predmety alebo bolo vystrelených veľa rán musí sa vyčistiť, nakoľko v jeho vnútri dochádza k hromadeniu prachu a dymu. Výhodu z pohľadu čistenia majú rozoberateľné tlmiče. Nedemontovateľné tlmiče sa musia prefúknuť stlačeným vzduchom a vyčistený v ponornom kúpeli.

Pri streľbe s loveckou puškou vybavenou tlmičom dochádza k zmene bodu zásahu, nakoľko zvýšená hmotnosť hlavne výrazne mení jej vibrácie. Preto sa len ťažko dá vyhnúť prestaveniu optiky. No tlmič nepomáha len k zmenšeniu zdravotného rizika, ale má aj iné dobré vlastnosti. Z dôvodu zníženia úsťového tlaku zabezpečuje výrazné zníženie spätného rázu a príjemná streľba vedie hlavne u menej skúsených strelcov k lepším výsledkom.

 

Autor:  Ing. Ján Krnáč

 

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Zdeněk Urban
Zdeněk Urban
3 years ago

Všechny důvody k používání tlumičů, které popsal pan ing. Krnáč,jsou relevantní.Někdo chce a někdo nechce používat tlumič,to je osobní postoj.Ochrana sluchu je důležitá,přesto ,že pisatel neupřednostňuje špunty a sluchátka,tak jsou velmi dobrou ochranou.Zvláště na střelnici.Tou vehemencí na povolení tlumičů,si můžeme nadělat velký problém.Může se stát,že různé organizované nepřátelské skupiny,popřípadě jednotlivci,budou striktně požadovat používání tlumičů na střelnicích,tak aby se snížila hluková zátěž.Pokud střelec má a používá více zbraní,které nejsou uspůsobeny na nasazení tlumiče,má dost velký problém.Už v současné době není dostatek střelnic a v revíru si nemůžeme ani kulovnici nastřelit,tak neustálí stěžovatelé na hluk,provoz střelnic velmi znesnadňují.Neustále se zástavba přibližuje ke střelnicím a pak si obyvatélé stěžují na hluk.Proto jsem pro možnost používat tlumiče,ale jsem proti povinnosti používat tlumiče.Myslivost zdar.

Zdeněk Urban
Zdeněk Urban
3 years ago

Komentář se nevytiskl celý a ještě jsou tam zvláštní chyby,proto koncovou část doplňuji.Proto schvaluji možnost tlumiče používat,ale nepřejme si aby byla povinnost tlumiče používat.Myslivosti zdar.

sanchez
2 years ago

VEĽKÉ ZMENY pre poľovníkov, športových strelcov aj majiteľov zbraní. Povolené budú TLMIČE
BRATISLAVA – Strelné zbrane, zbrojné preukazy aj strelnice sú v súčasnosti v móde. Záujem o vlastnú zbraň je u Slovákov v súčasnosti enormný a tak sa pripravujú aj viaceré legislatívne zmeny.
Športoví strelci a poľovníci by v budúcnosti mohli používať zbrane s tlmičom hluku výstrelu. Vyplýva to z návrhu zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu, ktorý v utorok posunulo plénum Národnej rady do druhého čítania. “Po vzore viacerých krajín Európskej únie sa uvoľňuje režim tlmičov hluku výstrelu ich preradením z kategórie A (zakázané zbrane) do iných príslušných kategórií,” uvádza sa dôvodovej správe. Medzi zakázané doplnky zbraní má naďalej patriť tlmič, ktorý nebude spĺňať podmienky podľa zákona. Možnosť nadobúdať tlmiče by mali mať len športoví strelci a poľovníci. Športoví strelci ich budú môcť mať pripevnené na zbrani a používať ich pri streľbe len na strelniciach. Poľovníci ich budú môcť mať pripevnené na zbrani a používať ich pri streľbe okrem strelníc aj za podmienok uvedených v zákone o poľovníctve.
Záujem Slovákov o zbrane, strelivo a zbrojné preukazy je v posledných týždňoch enormný. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Uvoľnenie režimu tlmičov bude mať podľa predkladateľov prínos pri ochrane sluchu strelcov, prípadne blízko stojacich osôb. Ich používanie tiež priaznivo ovplyvní hlučnosť v okolí strelníc, čo je častým dôvodom ich zániku. Umožnenie nadobúdania a používania tlmičov poľovníkmi sa využije napríklad aj na zníženie populácie diviakov šíriacich africký mor ošípaných. Zbraň kategórie A s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu by mala ostať zaradená do kategórie A. Odnímateľný tlmič hluku výstrelu spĺňajúci podmienky podľa osobitného predpisu, zbraň kategórie B s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu a zbraň kategórie C s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu sú zaradené do kategórie B. Zbraň kategórie D s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu sa zaraďuje do rovnakej podkategórie, ako táto zbraň bez tlmiča.
zdroj:
https://bratislava.zoznam.sk/velke-zmeny-pre-polovnikov-sportovych-strelcov-aj-majitelov-zbrani-povolene-budu-tlmice/