Malé zamyslenie nad územnou ochranou prírody v SR.

obr.: pixabay.com

          Medzi protagonistov ochrany prírody vo svete, osobitne jej  územnej formy, patria jednoznačne Spojené štáty americké a Kanada. Ich chránené územia (CHÚ) – národné parky (NP) a rezervácie patria medzi  najcennejšie z toho, čo sa darí ľudstvu pre súčasné , ale aj budúce generácie  zachraňovať. Niet preto divu , že aj slovenská chrana prírody (či už tá dobrovoľná – prevažne  detinsky naivná – , alebo tá  štátna – bohužiaľ často vo vleku tej prvej ) vidí v severoamerických chránených územiach nasledovania hodný vzor.

     Lenže …

Ak  máme nejaký vzor , mali by sme sa zaujímať aj o to , či existujú podmienky k tomu , aby sme ho mohli nasledovať.


A tu je malý príklad porovnania severoamerických a našich podmienok v konkrétnych číslach:
     

                                                                                         

      Vyhlásenie  najväčších  amerických NP umožnil totiž nielen prakticky pôvodný stav prírody v týchto územiach a ich obrovská výmera  , ale aj celková nízka ľudnatosť krajiny. Obrovská výmera a zachovalosť prírody amerických NP zaručuje  tiež vysoký stupeň samoregulácie ich ekosystémov cez uplatňovanie bezzásahového režimu.Vieme však , že  aj z týchto pravidiel existujú výnimky (napr. riadené požiare  , odchyt alebo odstrel synantropných medveďov, odlov a odchyt bobrov , búranie bobrích hrádzí a pod.).

     V našich NP  sa navyše (na rozdiel od severoamerických pomerov ,kde ešte pred 200-300 rokmi žili len pôvodní Indiáni , takmer na úrovni doby kamennej  !) na väčšine pozemkov (s výnimkou väčšiny ochranných lesov)  v záujme prežívania obyvateľstva  už  niekoľko tisícročí realizuje či už živelná ,alebo uvedomelá exploatácia lesov  (čiže ochranármi tak kritizovaná ťažba dreva , umelá obnova lesa a sprístupňovanie lesov lesnou dopravnou sieťou) , poľovníctvo a lov rýb, poľnohospodárstvo (hlavne ako pastva oviec a rožného dobytka), vodné hospodárstvo, aktivity cestovného ruchu a pod.

     Je zaujímavé, že napriek tomu sú „ochranári“, ktorí majú plné ústa akejsi „slovenskej divočiny“. Dokonca na jednej strane bijú do lesníkov  , že títo ničia lesné ekosystémy  a na strane druhej sú schopní aj to lesníkmi  „zničené“ vydávať za takmer „nenarušenú slovenskú divočinu“. Akosi nevnímajú , že táto  divočina (aj to bohužiaľ málokde pôvodná a nenarušená) existuje už len v rozptýlených vzorkách reprezentovaných  cca na 980 km  našich maloplošných chránených území, väčšinou prírodných rezervácií . Človek si musí položiť  otázku, či je to len hlúposť a naivita , alebo dokonca účelové pokrytectvo ?! Ako ďalej uvidíme , tá druhá  možnosť nie  je až taká nepravdepodobná.

    Naše ochranárske naivky si totiž uvedomujú ten priepastný rozdiel vo veľkosti našich a amerických  území s bezzásahovým režimom a preto sa v slovenských NP snažia plochu s bezzásahovým režimom čo najviac zväčšiť. Najnovšie by  tomu mala poslúžiť pripravovaná zonácia NP , pričom požadujú , aby sa do bezsásahovej zóny dostala až polovica výmery našich deviatich NP , ktorých sumárna výmera predstavuje celkom  3.180 km2. Čiže keď divočinu nemáme , tak si ju chcú aspoň vytvoriť, aj keď v silne iluzórnej podobe. Skutočnosť, že  tým nikdy  nevznikne  niečo , kde by sa mohol praktizovať americký model (bezzásahovej) územnej ochrany buď nevidia , nechcú vidieť, alebo ju takticky zatajujú.

     Alebo naivne očakávajú , že napr. medvede , rysy či vlčie svorky  uvedomele zmenšia svoje domovské okrsky len preto , aby boli v korelácii s miniatúrnymi priestormi , ktoré sú im schopné  naše národné (mikro) parky poskytnúť ?! Skôr naopak , budú nútené ich zväčšiť (čím  klesne aj ich populačná hustota), pretože v lesoch bez rúbaňových ťažbových zásahov rapídne ubudne typickej rúbaniskovej flóry, čím sa zmenší potravná  základňa veľkých prežúvavcov a tým aj dostatok potravy pre  veľkých srstnatých predátorov.     

Súdnemu človeku musí byť jasné, že aj keby sa do bezásahovej zóny dostali celé výmery našich NP  , aj tak by v porovnaní s americkými vzormi  vyzerali naše  NP ako miniatúry  –  takmer ako akváriá , prinajlepšom oceániá oproti  veľkým moriam. Zabúdajú však na jedno : práve pre miniatúrnosť akvárií či oceánií musí  ich ekosystémy umelo udržiavať človek. Z toho jednoznačne  vyplýva, že režim umelého riadenia prírodných procesov musí zákonite platiť aj v prípade našich národných (mikro) parkov , a to aj keby bola plocha ich bezzásahovej zóny  100%-ná.  

   Po dôkladnom zvážení týchto argumentov si dovolím tvrdiť , že Slovensko vlastne žiadne skutočné národné parky nemá, resp. má len územia , ktoré národnými parkami nazýva. Ba čo viac ,  je  nanajvýš zrejmé, že Slovensko skutočné národné parky ani mať nemôže , pretože na to nemá nielen dostatok priestoru , ale ani vyhovujúce demografické a už vôbec nie ekonomické podmienky.( Má teda význam, aby sme tieto územia ešte národnými parkami vôbec nazývali ? Nebolo by lepšie vrátiť sa k názvu chránená krajinná oblasť ,kde má byť ekonomické využívanie územia v rovnováhe s OP. Alebo ich NP aj nazývajme, ale uvedomme si  , že to nemôžu byť ani len také územia  kde by sa uplatňoval bezzásahový režim čo i len na väčšej časti územia ako sa uplatňuje dnes.)  

K čomu a hlavne komu  by teda mala slúžiť zväčšená bezzásahová zóna ?

Že by len  k tomu ,aby sa pár desiatok či stovák našich občanov malo kde bavkať na tzv.ekológov  a nechať sa živiť naivne veľkorysým (alebo účelovým ?!) zahraničím vypísanými vedeckými grantami ?!

     Myslí niekto z protagonistov zámerov na bezzásahové NP aj na to, že Slovensko vždy potrebovalo aj materiálne pôžitky , ktoré územie dnešných NP celé tisícročia  produkovalo a stále produkuje cez ekonomické aktivity – drevo, zverina, produkty živočíšnej výroby, ekonomické využitie športovo – rekreačných aktivít a pod.? Alebo sú nedajbože presvedčení, že tento chudobný štátik môže  uvedené prírodné ekonomické aktivíty bez problémov hodiť za hlavu ?!

     To , čo bolo v našej prírode najcennejšie,  je už dávno zahrnuté v maloplošných chránených územiach (MCHÚ) , hlavne v NPR (nár.prír.rezervácia). Popritom sú do nich zahrnuté aj také územia , ktoré  kritériá na vyhlásenie za MCHÚ príliš nespĺňali (dovolím si to tvrdiť aj preto , lebo sám som autorom a spoluautorom projektov viacerých MCHÚ vo Veľkej Fatre : Lysec, Madáčov, Borišov,Tlstá, Suchý vrch, rozšírenie Jánošíkovej kolkárne, Skalnej Alpy, veľmi dobre poznám aj MCHÚ susediaceho NP Malá Fatra a aj o MCHÚ TANAP-u  a NP  Slovenský  raj  viem toho dosť – mimochodom – aj moja diplomová práca sa týkala dynamiky lesných fytocenóz NPR Stužica v NP Poloniny  ..). Preto je jednoznačné, že  dosiahnutie súladu cieľov ochrany prírody a životných potrieb našej spoločnosti v preľudnenej strednej Európe nemôže ísť cez zvyšovanie výmery bezzásahovej zóny , ale cez hľadanie pragmatickej rovnováhy a spolupráce medzi OP a materiálnymi potrebami človeka .

       V oblasti lesného hospodárstva sú tieto možnosti v prísnom uplatňovaním prírode blízkych hospodárskych spôsobov (účelový výber, výberkový hosp.spôsob, prirodzená obnova lesa …), pre poľnohospodárstvo je dôležité prispôsobiť únosnosti prostredia druh , počet a somatotyp hospodárskych zvierat (napr. aj navrátením stád oviec na naše hole a horské pasienky- len čo na to medvede a vlci ?), vodné hospodárstvo by malo regulovať odber podzemných vôd  tak, aby prebytočný odber neznižoval  prietok vody vo vodopisnej sieti  hneď od samotných záchytných objektov , poľovníci  by nemali nekriticky favorizovať tzv.úžitkové druhy zveri a na strane druhej by ochrana prírody nemala fetišisticky vzhliadať len k predátorom  atď. atď…

    Nejednému z nás je jasné ,že  Slovensko už jednoducho nemá priestor na zvyšovanie objemu územnej ochrany prírody. Treba (spolu) pracovať na vyššie popísanom a celoplošnom zvyšovaní ekologickej kvality ekonomického manažmentu prírodnej krajiny  a nie deliť ju na takú , ktorá bude – dokonca aj bez ohľadu na aktuálne nelichotivý východiskový stav – totálne chránená ( bezzásahová zóna chránených území) a krajinu, ktorá sa bude môcť hospodársky využívať – v porovnaní s bezzásahovou zónou teda vlastne  devastovať (viď napr. našu poľnohospodársku krajinu). Toto je  cesta do pekla, od ktorého už napr. naša poľná krajina nemá  veľmi ďaleko (všeobecne znížená vrstva ornice vinou rozsiahlej plošnej vodnej a veternej erózie nasledujúcej po „socialistickej kolektivizácii poľnohospodárstva“, obrovské výmery monokultúr, chémiou umŕtvený pôdny edafón, zničená pôvodná či aspoň na „kultúrnu step“ adaptovaná  fauna, invázia pôvodne lesných a lesostepných veľkých cicavcov , napr.jelenej a diviačej zveri do poľnej krajiny  atď.).

     Ako nasledovania hodný príklad nám môže vhodne poslúžiť Švajčiarsko. Hoci podľa kritérií našich pseudoochranárov by národným parkom mohol byť celý štát, ba aj celý alpský oblúk,  táto prekrásna horská krajina má len jediný národný park ! Je to NP Engadin s výmerou  okolo 170 km2 . S touto výmerou by sa aj u nás radil tento „parčík“ medzi najmenšie. Ako je možné, že tento vyspelý štát s takou nádhernou prírodou má len jeden jediný národný park ? Nuž jednoducho preto, lebo je to štát, ktorý patrí medzi najvyspelejšie na svete. A medzi najvyspelejšie na svete sa dostal hlavne zásluhou toho, že tamojší občania (na rozdiel od mnohých slovenských pseudoochranárov a samoukov typu IT Homo panelacus)  rozmýšľajú hlavou .  Švajčiarsko, ako štát s vysokou hustotou obyvateľstva totiž  nielen , že kategoricky odmieta albistickú teóriu veľkoplošnej bezzásahovosti , ale  na celom svojom území dôsledne uplatňuje filozofiu  trvalého využívania obnoviteľných prírodných zdrojov ! Švačiarski lesníci napr. hospodária na 75 % výmery lesov tým najpokrokovejším, prírode najbližším, výberkovým spôsobom  a plne ekologické poľnohospodárstvo zabezpečujú na 100 % tradičné rodinné farmy…  

      Málokto si zrejme uvedomuje , že účelom ochrany prírody u nás slúži okrem cca 980 km2  bezzásahovej  zóny  v  MCHÚ a cca 1.900 km2 iných lesov osobitného určenia aj  cca 2.700  km2 z hospodárenia prakticky vylúčených  ochranných lesov čo spolu predstavuje asi 5.580 km2, de facto, bezzásahových lesov ,alebo aspoň lesov človekom minimálne narušovaných. To je už plocha , ktorá sa v sumáre veľmi blíži výmere menšieho amerického NP ( a týmto podielom – 12 % z výmery krajiny  – zrejme disponuje máloktorý stredoeurópsky štát )! Z pohľadu rozhľadeného a objektívneho stredoeurópana je  evidentné ,že toto musí byť pre  realizáciu  územnej ochrany prírody nanajvýš dostatočná výmera. Dostatočná aj preto, že štát nevlastní v našich tzv.národných parkoch ani len polovicu pôdy. Tak aké sú to teda národné parky !? 

      Zväčšenie výmery bezzásahovej zóny musí preto  človek s objektívnym nadhľadom považovať len za snahu o zväčšenie výmery samoúčelného ochranárskeho piesočku na – o niečo  väčšie pieskovisko. To všetko hlavne na úkor odôvodnených a historicky pôvodných  ekonomických aktivít, pre materiálnu , ale aj kultúrnu existenciu tohto  národa  však  nenahraditeľných. Osobitne smutným je fakt, že sa tak deje aj na úkor rozvíjania spomenutých nanajvýš potrebných a užitočných metód tvorivej  (progresívnej ) ochrany prírody.

      Na tomto mieste mi nedá nezačudovať sa nad tým, ako je možné , že niekto  10 semestrov študuje environmentalistiku a to len preto, aby vo svojej praxi  v silne zmenených stredoeurópskych prírodných podmienkach  presadzoval bezzásahovosť, čiže jedno veľké  ničnerobenie ! (Podľa E.T.Seatona , zakladateľa skautingu ,jedno  indiánske príslovie hovorí : „Keď nevieš čo máš robiť, nerob nič!“ –  žeby podobnosť čisto náhodná ?!)

    Tento piesoček  pre skutočné potreby ochrany slovenskej  prírody bohužiaľ zatiaľ nič moc neprináša , a jeho zväčšenie o ďalšiu nemalú výmeru  niekoľko tisícročí človekom využívaných a teda silne zmenených  lesov  cez zonáciu NP, môže mať vedecký význam len v tom , že sa zase raz vyrobí  experiment pre experiment , ktorý sa po pár rokoch až desaťročiach nejako vyhodnotí. A nedajbože , aby pri jeho vyhodnotení prevládli negatíva (čo je takmer isté) – to je totiž  najlepší dôvod  k otrieskaniu sa o opačný mantinel !! A to nám rozhodne nechýba …

     Je smutné, že sme ľahkovážne opustili osvedčený model jednotne vykonávaného lesného hospodárstva , poľovníctva , rybárstva a ochrany prírody , ktorý takmer pol storočia účelne fungoval v TANAP-e a PIENAP-e,vtedy  pod egidou lesníckeho rezortu. Treba povedať, že to bol model , ktorý nám veľmi závideli  v českom KRNAP-e, kde boli ochrana prírody (pod Min.kultúry) a správa lesov (pod lesníckym rezortom) oddelené . A aký paradox – bratia Česi , hneď po revolúcii  správu KRNAP-u zjednotili  a urobili tak aj v iných NP. My sme však napodiv túto koncepciu , namiesto jej vylepšovania  a rozširovania aj do iných NP  –   opustili. A urobili sme to tak „veľkoryso“ , až to vyzerá (vo svetle súčasných  skúseností) ako poriadna  hlúposť. Hlúposť , preto, lebo naša ochrana prírody zrazu prichádza na to , že národné parky by mali byť predsa len pod jedným (samozrejme pod ich) „velením“…

     Orientácia slovenskej ochrany prírody na územnú ochranu lesných ekosystémov je samozrejme pochopiteľná .Veď les je u nás už posledný prírodný ekosystém, ktorý (hlavne však zásluhou lesníkov) funguje na veľmi slušnej úrovni , minimálne v porovnaní s inými štátmi Európy. Menej pochopiteľná je však  zaslepenosť, ktorá našim „ochrancom“ prírody bráni vidieť , že Slovensko , ako jeden z najmenších a najchudobnejších  európskych štátov  na to ich bezzásahové šialenstvo  – z viacerých aspektov – jednoducho nemá a ani mať nemôže . Okrem iného aj preto, lebo  na Slovensku žije síce (len)  5,3 milióna obyvateľov, ovšem v populačnej hustote, ktorá je skoro 4 x vyššia ako v USA a 36 x vyššia ako v Kanade !

      Alebo máme na našich spoluobčanov apelovať , aby boli takí „uvedomelí“ a  v záujme rozšírenia územnej ochrany prírody trpeli drahý dovoz  , aj územím našich NP doteraz produkovaných komodít (drevo, voda, zverina,  tradičné mliečne výrobky, včelie produkty, lesné plody a pod.) či  , aby  v mene väčšieho uplatnenia územnej ochrany prírody opustili svoj po predkoch zdedený majetok, čí dokonca , aby rozšíriac rady ekonomických emigrantov , sa zo Slovenska vysťahovali ?!

     A ešte niečo : aký je to druh slepoty  , ktorý spôsobuje že slovenská OP  nevidí  našu zničenú poľnú krajinu, pričom táto predstavuje viac ako 50 % plochy štátu ?! Vyzerá to skôr tak, že slovenská OP nad ňou už dávno zlomila palicu – tak je to totiž pohodlnejšie …aj keď to skôr vyzerá ako riadne pokrytectvo. Alebo sú naši ochranári   presvedčení , že pojem biodiverzita platí len v prípade lesných ekosystémov ?!

Prečo je naša poľná krajina po 60 rokoch devastovania údajnou kolektivizáciou“ a integráciou poľnohospodárstva   odkázaná len na ekologickú iniciatívu jedného človeka – nového ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ?!(Ale vďaka aj za to – konečne aspoň niekto !)  Ale zonácia tzv.národných parkov sa slovenským občanom podáva div nie ako problém, s ktorým stojí a padá zachovanie celej európskej prírody … 

     Preto malá otázka na záver : má vôbec ešte niekto s takýmto prístupom k riešeniu problémov ochrany prírody aspoň morálne právo nazývať sa jej ochrancom ?! (Odpoveď ponechávam na samotného čitateľa…)

 

Ing. Jaroslav Ďurík
Martin , máj 2021

Autor je lesník, poľovník a bývalý
pracovník št.ochrany prírody

 

 

13 Comments

 1. Pravdivý a odborný článok.
  Ďakujem za Vašu odvahu ho napísať. Mali by sa ho naspamäť naučiť všetci poslanci NRSR, aby vedeli v jeho duchu prijať potrebnú legislatívu.

 2. Ďakujem za dobrý článok p. Ďurík. Veľmi dobre ste popísal situáciu aj to čo sa v skutočnosti deje. Snáď si to prečítajú aj kompetentní a otvoria sa im oči.
  Laco

 3. Základné ľudové príslovie z Izraela: Kto veľa pracuje – nemá čas zarábať peniaze!
  U nás sa aj doplniť – Kto veľa pracuje – nemá čas dávať pozor!!!
  Pritom stále platí to pôvodné!
  Zase hľadajú cestu, ako okradnúť národ – a aj vás všetkých – aj vaše deti a vašich vnukov. A to sa deje s požehnaním vlády – otázka je – koho záujmy vláda presadzuje? Korupcia ako vyšitá – a čo robí slávna NAKA?
  Tá komu slúži?
  Hovoríme tu o poľovníctve – a na čom budete poľovať, ak vám salámovou metódou ukroja zo všetkého? Ukrajujú – zanedlho nepôjdete von na prechádzku, nieto ešte do revíru s puškou. Ľudia zobuďte sa. Lidé – bděte !!!
  https://www.hlavnespravy.sk/zmocnia-sa-narodnych-parkov-zahranicni-investori/2754084

 4. Patrick Linhart poslanec
  16. decembra o 1:13 ·
  Požiadal som o presadenie do radov opozície!

  Po hlasovaní „koaličnými kolegami“ o najväčšom rozkrádaní peňazí v histórii Slovenska a jeho vidieka pod PR rúškom „ochrany Národných Parkov“ som dnes požiadal Výbor NRSR o presadenie do radov opozície. Radšej budem sedieť vo Výbore NRSR s opozíciou, ktorá sa spoločne s hnutím Sme rodina snažila zabrániť rozkradnutiu peňazí mimovládkami, ako medzi zradcami – Zemanovou, Halgašovou (SAS) a Mičovským, Šíblom (OĽANO).

  Pretože na výbore vedľa seba nemám kolegov z nášho hnutia a vedľa mňa sedí na jednej strane Dedo NeLes Mičovský a na druhej už namiesto Halgašovej ešte väčšia pohroma – Zemanová, nechcem byť evidovaný v prítomnosti týchto zradcov národa v jednej rade. Sú to totiž ľudia, ktorým kvôli protinárodným postojom odkazujem, nech sa vzdajú mandátu, pokiaľ tu nie sú pre ľudí a slovenský národ. Ja som národovec a byť vnímaný vedľa ľudí, čo konajú proti Slovákom, byť nemienim. Necítim sa medzi nimi v tomto zveráku národných zradcov dobre.

  Iba pre info, jednu z mimovládiek, ktorá dostane milióny eur, založil práve predkladateľ návrhu „zákona pre rozkrádanie“ – sám poslanec Šíbl z OĽANO. Všetci predošle vymenovaní judáši sú členmi parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

  My naozaj ideme rozdať milióny a milóny eur pod falošným rúškom „ochrany prírody a národných parkov“ a 34 eur v hrubom záchranárom, ktorých ešte za pomoc ľuďom zatýkali?! Bol som medzi nimi, tak zatknite aj mňa!

  To, že zradila Jarmila Halgašová (SAS) zástupkyňa otravinárov v parlamente, ktorá ešte hodinu pred hlasovaním vravela, že bude hlasovať proti takémuto rozkrádaniu a citujem „ONI SI JU NEKÚPIA“, ma neprekvapilo. Nakoniec sa podpísala pod pozmeňovák zradcov, čo je pre SAS (Stranu Amatérov Slovenska) typické, keďže ani nechápala, čo tým urobila.
  Sklamanie však prišlo, keď zradil judáš Mičovský. Mesiace chodil medzi lesníkov, čo chceli zachrániť lesy a protestovali proti mimovládkam, poukazovali na pripravovanú krádež, keďže im rozdáme milióny eur, ktoré sme radšej mohli dať zdravotníkom, ktorí sú ľuďmi v prvej línii v „dobe kovidovej“. No mi radšej nalievame financie na pozorovanie hrabošov a neexistujúcich korytnačiek, bobra a medveďov….. Slovenské mimovládky budú najzazobanejšie mimovládky z celej Európskej Únie.
  Najviac ma však mrzí zrada poslanca (a bývalého ex-ministra Dedo NeLesa) Mičovského. Ten zradil nielen slovenský vidiek, ale hlavne svojich bývalých kolegov, lesníkov, ktorým sľuboval mesiace podporu!
  Iba vďaka jeho počinu (nevytiahol hlasovaciu kartu aby návrh zákona pre okrádanie neprešiel) podporil rozkrádanie po tom, čo zničil už raz zničené ministerstvo pôdohospodárstva. 5 minút pred hlasovaním mi pán poslanec Mičovský osobne a do očí povedal, že on vidiek a lesníkov nezradí. Povedal som mu, že je správny chlap aj keď ma sklamal ako minister. Mýlil som sa. Sklamal. Zjavne mu ráno pohľad do zrkadla neprekáža.
  Do dnešnej doby ministerstvo nedokázalo „dohnať zameškané“. Medzi zameškanými projektmi je aj potravinový semafor, ktorý kvôli zlyhaniu pána ex-ministra Mičovského nebude spustený včas. Ministerstvo, ktoré má v rukách OĽANO nedokáže za pár týždňov dohnať práce na projekte, ktorý nebol po jednohlasnom schválení parlamentom, ex-ministrom Mičovským vôbec realizovaný.
  Po zrade lesníkov a slovenského vidieka vyzývam poslanca Mičovského, po tom, čo sklamal ako minister, aby zložil svoj mandát a odišiel do dôchodku, lebo sklamal a zradil aj ako poslanec.
  Fotka sem nejde pridať – tú si pozrite priamo na linku:
  https://www.facebook.com/100046953317789/posts/441902504051523/?sfnsn=mo

 5. jeden názor človeka, ktorý dlhodobo vidí do vecí a dejov:
  Rozmýšľam už pár dní nad udalosťami posledných dní a chystám sa napísať pár riadkov kým to vo mne rezonuje a kým je táto udalosť ešte teplá, kým nevychladne, lebo ako sa hovorí každá senzácia trvá pár dní. Pýtate sa o čo ide? V utorok (14.12.21) bolo hlasovanie v parlamente k „reforme“ národných parkov. No „reforma“, ako to vznešene znie. Tých sľubov čo bolo vyrieknutých, že sa nikto nemusí obávať o prácu, že všetci zamestnanci budú mať robotu, že práve naopak sa budú prijímať noví ľudia aby sa všetka tá práca dala zvládnuť. Len čas ukáže aká bude realita. No za posledných 30 rokov tu prebiehalo toľko tých vznešených „reforiem“ kdejakého druhu, že sa len ťažko dá uveriť sľubom ktoré sme mali možnosť počúvať hlavne z úst pána Budaja a jemu poslušných prisluhovačov. Veď tie „reformy“ prichádzali v priemere každé 4 roky, takže sme sa dostali do stavu kedy sa len „refomovali reformy“. No a nakoľko je táto téma mne ako lesníčke a tiež môjmu manželovi ako lesníkovi veľmi blízka nemohli sme si nechať ujsť rozpravu k „reforme“ a k následnému hlasovaniu aj keď sa toto hlasovanie presunulo až do neskorých nočných hodín. Priznám sa aby sa to dalo počúvať a vôbec nejako skonzumovať si môj manžel (ktorý mimochodom vôbec nepije) musel naliať pár pohárikov a tie následne aj vypiť aby sa to celé dalo stráviť. Hlavne ten záver toho hlasovania. Dopadlo to ako to dopadlo a lesníkom zostali oči pre plač. Pýtate sa prečo pre plač, veď svitá na lepšie časy ako som už uviedla v nadpise. Veď teraz už budú tie parky v tých najlepších rukách životného prostredia pána Budaja už sa nemusíme obávať drancovania, rúbania hlava nehlava teraz to už bude všetko transparentné a čisté. Nepochybne, veď teraz sa dožijeme takých zázrakov aké tu v histórii slovenského lesníctva ešte neboli. Prechod sa má uskutočniť k prvému aprílu budúceho roku, kedy zaniknú Štátne lesy TANAP a už teraz vidím tie palcové titulky ako sa týmto dňom stav týchto lesov zo dňa na deň rapídne zlepšil, že všetko v tých tatrách týmto dňom skrásnelo, zozelenelo. Určite to však nebude skutočnosťou, že bude začínať vegetatívne obdobie, a príroda bude ožívať, ale možno naši kolegovia ochranári budú aj tie suché stromy v Tichej a Kôprovej farbiť na zeleno. Aj keď o tom by som mala určitú pochybnosť pretože ako vieme máme tu takú obyčaj, že kde sa robí tam ochranár nezavadzia. Do týždňa sa udeje ďalší zázrak a my sa dozvieme, že stav biotopov v Tatrách sa už po týždni od prechodu týchto lesov pod životné prostredie zlepšil minimálne o 20%. Do ďalšieho týždňa to bude ďalších 20% a do konca budúceho roka 2022 to bude minimálne 500%-né zlepšenie stavu biotopov. Tiež by som chcela upozorniť na to, že hoci už mám nejaký ten krížik na chrbte no stále sa cítim mladá som presvedčená že aj takí čo majú na chrbte zo 8 týchto krížikov tak sa rovnako ako ja dožijú ďalšieho zázraku. Pýtate sa akého? No pod vedením životného prostredia sa určite dožijeme doby kedy naše lesy povstanú z popola a Slovensko (to maličké Slovensko) bude prvá krajina na svete, ktorá nie že remízuje v boji s klimatickou zmenou, Slovensko bude krajina, ktorá prvá na svete tento boj vyhrá……… no pobavili sme sa ……….

  Ešte by som mala jeden odkaz pre toho pána v parlamente čo tak krásne rozpráva o lese a prírode blízkom obhospodarovaní. Vážený pán ak si myslíte, že keď prejdú všetky lesy pod životné prostredie tak nastane raj na zemi, tak sa mýlite. Lesníci nie sú tí ktorí už 30 rokov nechcú komunikovať a viesť odbornú debatu aj s ochranármi. Práve naopak, vždy sa snažili viesť dialóg, no keď je druhá strana hluchá, slepá a nemá voči 300 ročným (ak je to viac ospravedlňujem sa ale dejepis nikdy nebola moja silná stránka) odborným argumentom a skúsenostiam potvrdeným v reálne prevádzke (rozumej v lese) tak môže nastať len jediné – a to je diktát silnejšieho. No a kto bude ten silnejší na životnom prostredí? Pár lesníckych odborníkov alebo horda dobre zaplatených aktivistov z mimovládnych zoskupení ktorí nerozoznajú orla od orlice a medveďa od medvedice? Odpovedzte si sám.

  A ešte na záver, kolegovia kamaráti, nezúfajme veď lesníctvo ako odbor je tu už spomínaných 300 rokov a tie lesy sú tu ešte dlhšie. Napadol mi jeden vtip ktorý by sa dal aplikovať aj na realitu dnešných dní:
  V devätdesiatych rokoch prišla novinárka do poslednej obce východného Sibíra za 105 ročnou starenkou a pýta sa jej: „Babuška tak čo po toľkých rokoch komunistického útlaku, teraz sa už konečne tešíte na blahobyt?“ A babuška: „Oj dievča moje, prežila som cára, prežila som boľševika prežijem aj blahobyt!“
  Tak ešte raz kolegovia nezúfajme prežili sme 300 rokov …. prežijeme aj ochranu prírody.

 6. Vážení kolegovia. Tieto udalosti posledných dní určite NIE SÚ NÁHODNÉ. JE to overtúra (predohra) k vážnejším zmenám. Každý, kto bude zľahčovať tieto informácie ako konšpiráciu je vlastne spolupracovník Mafie, ktorej sa vraví ELITY. Sú to MEGA zlodeji národného majetku a už sa hľadajú cesty ako to realizovať. Národné parky sú prvou udalosťou. Tento link je len na upriamenie vašej pozornosti – čo si ďalej dohľadávať a čo sledovať. A sledujte skutky našich oficiálnych miest – ako našu prírodu idú odovzdať cudzej moci. A čo robia tí, ktorí nás majú chrániť. Ešte upozorňujem, že na západ od nás sa podnikalo ( aj koloniálnym spôsobom) 500 rokov a viac. Viete, koľko je tam peňazí? A čo si za ne idú kúpiť? Premýšľajte, ako by ste to urobili vy – a ako to asi idú robiť oni. Nie je takýto (nezmyselný) presun práve v tomto smere?
  Plán na převzetí pozemské přírody globální elitou
  http://www.zvedavec.org/komentare/2022/01/8981-plan-na-prevzeti-pozemske-prirody-globalni-elitou.htm

  Čítajte – a hľadajte, či tam niekde nájdete čo i len malú zmienku o poľovníctve. Tá agenda je postavená veľmi umne – akoby sa jej nedalo NIČ vyčítať: V článku se píše, že po celém světě brzy vzniknou společnosti poskytující „ekosystémové služby“. Ekosystémy jsou přírodní továrny, které pohlcují oxid uhličitý a další skleníkové plyny, recyklují odpadní vody a produkují kyslík a čistou pitnou vodu. Navíc zachovávají biologickou rozmanitost, genetické kódy milionů druhů živých organismů (fauny) a rostlin (flóry). A tyto kódy mohou být potřebné k řešení složitých problémů biotechnologie a genového inženýrství.

 7. Kolegovia – aj v tejto téme: zložme si ružové okuliare a TVRDO MENUJME NEŠVÁRY v OCHRANE PRÍRODY – ZLODEJINA A LÚPEŽE Z NÁŠHO SPOLOČNÉHO MAJETKU POD VEDENÍM TÝCH, ČO SÚ DOSADENÍ, ABY DOBRE HOSPODÁRILI – A ONI ICH TAM DALI, ABY KRADLI BEZODNE !!
  Kde to žijeme – v akej gubernii? A prečo je TICHO slávna KOMORA? Ich sa to akože netýka??? Komu tichúčko nahrávajú a umožňujú okrádanie národa?
  Čítajte dobre – a títo do toho iste vidia lepšie, ako prostučkí poľovníčkovia z dedín:
  Už je menej na kradnutie – treba kradnúť rovno pod nosom – aj zmenu zákona – aby sa dalo kradnúť – sa PODARILO urobiť – KTO TO UMOŽNIL? ČO robí POLÍCIA? Prokurátori?
  Polícia stráži obidva konce ulice – aby sa v strede ulice bezpečne kradlo?
  Sú opäť prokurátori rovno menovaní s úlohou na to, aby kryli zlodejinu, ak by sa prevalila?

  V liste signatári napríklad uvádzajú, že niektorí z Kőszeghyho nominantov na čele odštepných závodov Lesov SR sa snažia o zvýšenie ťažby dreva aj v chránených oblastiach. Signatári tiež upozorňujú, že hrozí prinavrátenie finančných tokov oligarchom, ako aj odvolávanie a prepúšťanie zamestnancov, ktorí sa podieľali na transformácii štátneho podniku.
  https://www.hlavnydennik.sk/2022/01/13/nemozeme-mlcat-zamestnanci-lesy-sr-ziadaju-odchod-riaditela

 8. Určite ste si všimli úbytok malých spevavcov. Tíško sa o tom mlčí – nikto to nespochybňuje, len sa o tom (cielene) nehovorí. Nevyhovuje to technologickým firmám – obrovským investorom – typu mobilné siete. Smrtiaci vplyv sietí 4G a najmä 5G na malé vtáky je hrozivý. Lepšie ho znášajú väčšie vtáky. Aj človek ochorie – hovorí sa o veľmi silnom prepojení – ZHODE – v zavádzaní 5G sietí a zrazu vznikom ochorení covid19. Rozkmitávanie vody v tele týmito mikrovlnnými frekvenciami spôsobuje vznik ochorení v tele človeka, ktoré je treba maskovať ako vírusové ochorenie. Malí vtáčiky to zabíja rýchlo, človeka pomalšie. Každý rozvoj novej technológie má zabíjacie účinky na ľudský organizmus. A maskuje sa to, aby ľudia neničili tie technologické zariadenia. Nepovie sa pravda – ELITY majú odskúšané, že treba upriamiť pozornosť na INÉHO nepriateľa – aj preto sa tomu hovorí PODVOD COVID19. Áno, ľudia umierajú ale lieči sa niečo úplne iné – čo je podvod – a preto ľudia umierajú – a tie úmrtia sú používané presne zase na to, aby sa ľudstvo hrozilo niečoho, čo nieje, ale maskuje skutočný dôvod úmrtí. A ELITÁM – aj technologickým, aj farmaceutickým (majiteľov majú spoločných – veľké banky) to vyhovuje, lebo to pomáha ich podnikaniu. Potom sa objavujú takého články, ktoré podprahovo vysvetľujú PREČO sa veci dejú. No a všimnite si nenápadnú vetu na konci článku – v ktorej sú „zakliate“ veľké pravdy – len sú zakrytým spôsobom napísané. Prezradené, ale nie každému. Typický mafiánsky spôsob – však sme vám to povedali – kto pochopi vie, kto nepochopil – jeho vec:
  „Takto získané výsledky nám na základe zmien početností jednotlivých druhov vtákov napomôžu pochopiť nielen účinok globálnych klimatických činiteľov, ale aj vplyvy zmien v krajine, ktoré vykonáva človek,“ podotkol Baláž.“

  https://www.cas.sk/clanok/2630073/vplyv-klimatickych-zmien-sa-ukazuje-aj-na-pocte-vtakov-na-slovensku-co-sa-stane-ked-su-zimy-teplejsie/

 9. Veľmi vážne doplnenie úbytku vtákov, životne dôležitých VČIEL, chrobače a – STROMOV ! Ničenie prírody ako celku – v mene boha (majiteľov) mobilných sietí ! A čo robí naše vzácne Mini zverstvo VRAJ ochrany – koho? Prírody určite nie! A určite to nerobia preto, aby sa vám na posede lepšie mobilovalo! Odposluchy, sledovanie vašich trás(pohyb), sledovanie vašich pravidelností(návyky), sledovanie vašich kontaktov (pri vypočúvaní – kto vás dobre pozná = zdroje informácií, ktoré ste do telefónu nepovedali) tiež s kým a kam spolu chodíte – mobilný signál o vás povie toľko, že to stojí aj za zničenie celej zeme. Samozrejme výkonné počítače sledujú každého.A info sa vytiahnu aj 20 rokov naspäť, kedy si to už vôbec nepamätáte. Najhorší zločinec je ten, kto sa bráni sledovaniu tak, že nenosí mobil so sebou. Nielen bráni sledovaniu ale aj klame tým, že ich uvádza do omylu. To sa ale zisťuje kamerami na každej ulici, dedine, autostráde. cez mobil vedia o vašich milenkách – smsky, hovory a pravidelná pozícia telefónu pri inom telefóne – potom môžete ísť robiť politika – ihneď ste poslušný foxteriér toho, kto disponuje vašimi intímnosťami..a kto vlastní siete a záznamy? Kto ich vymyslel a vyrába? Slovensko veru nie.
  …………………
  Dnes tu máme približne 75- až 80-percentnú stratu vo všetkých populáciách vtákov, včiel, hmyzu na celom svete, v dôsledku nedávneho dramatického nárastu žiarenia mobilnej telefónie za posledných tridsať rokov. V roku 2014 zaslalo americké ministerstvo vnútra Federálnej komisii pre komunikáciu (FCC) list, v ktorom uviedlo negatívne zdravotné účinky žiarenia základňovej stanice na navigáciu vtákov. Naznačuje to tiež obrovský počet odumretých stromov po celom svete. Budem sa venovať aj odumieraniu stromov, a moja teória skutočnosti, že určité stromy by nemali odumierať no predsa odumierajú, najmä keď sa niektoré odumierajúce stromy nachádzajú aj v nedotknutých lesoch… Ide o lesy nedotknuté žiarením 5G alebo akýmkoľvek žiarením mobilnej telefónie, takže je namieste otázka, prečo odumierajú?

  Jeden z vinníkov spôsobujúcich odumieranie flóry a fauny je spojený s nanočasticami, kovmi a chemikáliami rozprašovanými do ovzdušia s primárnym cieľom vytvorenia pozitívne nabitej atmosféry a jej ionizácie v záujme zvýšenia elektrickej vodivosti vo vzduchu na účely úpravy počasia pomocou technológie fázovaných anténnych polí, ktoré nájdeme vo všetkých našich základových staniciach a 5G. Ďalšie účinky geoinžinierstva samozrejme súvisia s odumieraním stromov. Vysoký obsah prvkov hliníka, stroncia a bária otravuje pôdu, stromy, flóru a faunu na celom svete.

  http://prekladyodlesa.sk/5g-a-debakel-vo-wuhane

 10. Priatelia, tento článoček by sa dal dať aj do inej témy ale spaľovne – podľa smeru vetra – dočahujú aj národné parky, chránené územia a všemožné AKOŽE chránené veci, ktoré však reálne nechránime, len sa farizejsky tvárime. A podporujeme podnikanie spaľovní – napr. privážaním odpadu z Rakúska a pod.Akože ENVIROMENTÁLNA ČINNOSŤ..dokonalé.
  Tak si počítajte, čo to znamená. A spalným plynom je úplne jedno, ako ÚZEMNE akože chránime prírodu, keď zasierame vzduch, ktorý tam – plný karcinogénov – rakovinotvorných látok – vietor prinesie. Tak čo to teda naša vláda dovolila? Čo to obyvateľom urobila?..a stále robí, lebo toto beždí DEŇ – NOC furt. A v článku spomínané vajíčka je len JEDNA vec, čo skúmali – keby sa opreli do čohokoľvek – napr mäsa diviny v širšom okolí spaľovní (lebo zver žerie to, na čo tie spaliny padajú)- čo nájdu?
  https://outsidermedia.cz/hnuti-duha-okoli-spaloven-odpadu-je-kontaminovane-vysoce-toxickymi-latkami/

 11. Vážení priatelia, toto sa táka celkového stavu prírody – a organizácie klamstiev ELITAMI a ich sluhami – dosadenými a zaplatenými vládami, ministrami a ostatnými prisluhovačmi..tam vymenovanými. Dočítate sa o organizovaní a prebiehaní podvodov na globálnej úrovni, ktoré sa dotýkajú aj nás, lebo spomínané firmy „podnikajú“ aj u nás. Na úkor našich domácich, ktoré boli práve pre to zlikvidované, aby uvoľnili priestor. Změna klimatu jako další nástroj na naše ovládání a okrádání a co je skutečná pravda:
  http://www.nwoo.org/2022/02/08/zmena-klimatu-jako-dalsi-nastroj-na-nase-ovladani-a-okradani-a-co-je-skutecna-pravda/

 12. A toto je základný princíp ELÍT – ktorý posmešne nazývajú demokracia, ale je to elito-kracia – ergo otrokárstvo. Čo si môžu dovoliť ONI – to si nemôžete dovoliť VY. A vlastnia zákonodárstvo, vlády, médiá. Odhlasujú si pre seba čo len chcú. A musíte ich poslúchať. Zatiaľ tzv.mäkká sila, ale čoraz viac pritvrdzujú – a už sa otvorene hovorí o návrate k otroctvu. V podstate už v istom druhu otroctva sme – bankové a dlhové otroctvo. Socialistické pôžičky boli zmenené na hypotéky. Pri pôžičkách vám siahli len na plat, aj to životné minimu muselo zostať, ale teraz vám vezmú všetko. Teda podstata otroctva je zachovaná, ale názov sa zmenil. Čítajte, ako sa ochrana prírody vníma pre ELITY. A to ešte nevieme všetko. Zanedlho si začnú brať aj prírodu – to sa už pripravuje. Myslíte, že sa to nestane? A čo akcia covid 19? Pod zámienkou covid boli zatvorené podniky, firmy = odstrihnutie štátu od daní – jediného príjmu = zadĺženie štátu u súkromných bánk! A štát je ovládaný súkromnými organizáciami! Navyše zopár iných bonusov pre koho? Farmamafie – kto ich vlastní? Že by zase banky? Niekde začali – ale budú pokračovať, buďte si istí – aj na odobratie prírody a slobôd v nej príde. Už sa to chystá. Tak si prečítajte, čo si naša najvyššia vrchnosť EÚ sama sebe darovala. Čomu potom naozaj veríte? Alebo ste veriaci a dôverčiví idealisti?
  Luxusné jachty budú vyňaté z cenotvorby EÚ pre uhlík:
  https://zemavek.sk/luxusne-jachty-budu-vynate-z-cenotvorby-eu-pre-uhlik/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=luxusne-jachty-budu-vynate-z-cenotvorby-eu-pre-uhlik

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená.