Právna ochrana vlka nie je management vlka

Ilustračný obr.: pixabay.com

Každý konflikt medzi človekom a divočinou ohrozuje existenciu mnohých živočíšnych druhov na celom svete. Do týchto konfliktov sú často zapájané veľké mäsožravce a to nie len z dôvodu potravy ale aj z dôvodu rozsiahlych domovských oblastí. Preto je pre zabezpečenie ochrany veľkých šeliem ( u nás medveďa, rysa a vlka ) rozhodujúce, uľahčenie ich spolužitia na miestach, kde dominujú ľudia a prítomnosť veľkých šeliem negatívne ovplyvňuje ľudské záujmy. Takéto situácie si vyžadujú novú koncepciu chovu a nachádzať nové spôsoby, ako by sa malo s veľkými šelmami zaobchádzať, čoho základom je

Management ( plán riadenia a hospodárenia ) veľkých šeliem

V nasledujúcich riadkoch sa budem venovať problematike managementu vlka, aj keď rovnako sa u nás musí postupovať aj pri medveďovi a rysovi. Prítomnosť vlka v prírode prináša so sebou množstvo ekologických aj ekonomických problémov a rovnako aj zodpovedajúci potenciál konfliktov. Máme tu nie len zástancov ale aj kritikov ochrany vlka na Slovensku.
Zástancovia, ktorí obhajujú ochranu vlka, to vidia ako obnovenie prirodzenosti a tiež zásadný príspevok k fungovaniu pôvodných ekosystémov. Vlk sa často označuje ako „lesná zdravotná polícia“, ktorá udržiava zdravú zver a útočí na choré a slabé jedince. Na tomto mieste je potrebné tiež uviesť, že keď má možnosť uloviť aj zdravú zver, tak ju uloví. O tom by vedeli hovoriť mnohí z nás zodpovedných poľovníkov, ktorí nachádzame pozostatky po nich napr. parožie a iné.

Na druhom konci názorového spektra sú zástupcovia chovateľov oviec, kôz a dobytka, ktorí pociťujú priame dôsledky prítomnosti vlka v prírode.

Jedným z kľúčových cieľov managementu vlka je zabezpečiť dlhodobé prežitie populácie tejto veľkej šelmy, ktorý je schopný prežiť nie len z kvalitatívneho ale aj z kvantitatívneho hľadiska pri harmonickom spolužití s ľuďmi. Všetky činnosti s tým spojené musia disponovať poznaním dostupných možností zdrojov, medzi ktoré patria informácie o biológii vlkov, o potrave a správaní, ako aj o stave populácie vlka, oblastiach rozšírenia populácie a kvalite ich biotopov. Okrem toho je potrebné stanovenie intenzity vplyvu človeka na populáciu vlka a potravy.

Na druhej strane je potrebné zohľadňovať potreby miestnych obyvateľov, rovnako tiež všeobecné postoje všetkých zainteresovaných strán: ochrancov životného prostredia, lesníkov, nás zodpovedných poľovníkov, vedcov, mimovládne organizácie a širokú verejnosť.

Vlk je dnes nepochybne jedným z najkontroverznejších divých zvierat aj u nás na Slovensku a ako taký spúšťa silné pocity, negatívne aj pozitívne. V minulosti tu boli len dve zainteresované strany – chovatelia hospodárskych zvierat a zodpovedných poľovníci. Obidve zainteresované strany si obvykle navzájom dopĺňali aktivity a postoje k vlkom a preto neboli medzi nimi žiadne konflikty. Potom sa na scéne objavili určité „nové“ zainteresované strany – biológovia a tzv. ochrancovia životného prostredia. Hodnoty a záujmy týchto nových zainteresovaných strán týkajúce sa vlkov sa čiastočne líšia od tradičné postojov „starých“ zainteresovaných strán chovateľov a zodpovedných poľovníkov. Podľa nich nie je potrebná žiadna komunikácia alebo spolupráca medzi „novými“ a „starými“ zainteresovanými stranami, čo v konečnom dôsledku viedlo a stále vedie zo strany „nových“ k vytvoreniu takých kanálov, ktoré vytvárali a vytvárajú v očiach širokej verejnosti obraz na základe často neobjektívnych správ v médiách a v neposlednom rade vyústili do vytvorenia nedôvery a konfliktov nie len medzi „starými“ a „novými“ zainteresovanými stranami a prispievajú k negatívnemu pohľadu širokej verejnosti na nás zodpovedných poľovníkov. Dá sa povedať, že konflikty vyvrcholili po nedávnom zavedení právnej ochrany vlka na Slovensku bez konzultácií nie len s chovateľmi a nami zodpovednými poľovníkmi, ale tiež ďalšími zainteresovanými stranami.

A práve preto sa dôležitým kľúčovým cieľom managementu vlka stáva práve nadviazanie komunikácie a vzájomná spolupráca medzi týmito skupinami zainteresovaných strán, čomu musí byť prispôsobená jeho metodika vývoja, ako aj budúce rozhodovacie procesy týkajúce sa managementu vlka. Z tohto hľadiska sú všetky záujmy dôležité a je potrebné ich plne rešpektovať a musia byť aktívne zapojené do managementu. Že to bude so sebou prinášať množstvo konfliktov je jasné, ale samotná kvalita aj množstvo vnútorných vzťahov sú rozhodujúce pre ich zvládnutie. Zodpovední poľovníci sú stále pripravení prijať podanú ruku na korektnú komunikáciu aj spoluprácu založenú na vzájomnom rešpektovaní sa.

Pamätajme, že len vzájomný súhlas všetkých zainteresovaných strán ( nových aj starých ) je tým jediným spôsobom, ktorý zabezpečí praktické vykonávanie navrhovaných činností a naplnenie všetkých cieľov managementu vlka.

Vzhľadom na to, že sa vlčie územia líšia svojou veľkosťou medzi regiónmi, tu vyvstáva požiadavka, aby management bol nie len flexibilný ale tiež založený na sociálno-ekonomických a biologických podmienkach na regionálnej a miestnej úrovni.

Zatiaľ čo zastrešujúci právny rámec týkajúci sa managementu a ochrany mnohých populácií vlkov je stanovený na európskej úrovni, rozhodnutia o implementácii sa musia prijímať na miestnej a regionálnej úrovni na základe aktívnych rozhodnutí manažmentu na zvýšenie pocitu zmocnenia a na zníženie konfliktov s ľuďmi, ktorí žijú v rovnakej oblasti ako vlci.

Osoby s rozhodovacími právomocami a ďalšie príslušné zainteresované strany musia plne zohľadňovať potreby a záujmy vrátane úzkosti, ktorú prežívajú niektorí ľudia žijúci v blízkosti vlkov. Existujú rôzne hrozby spojené s prítomnosťou vlkov, ktoré sa musia zohľadniť v rozhodnutiach manažmentu. Veľmi často sa opomína hrozba útoku vlka na človeka. Je preto potrebné informovať, že k dvom zdokumentovaným útokom na človeka došlo v nedávnej dobe v jednom zo severských štátov, kde museli byť po útoku osoby ošetrené. Podľa dostupných informácií v oboch prípadoch išlo o mladé jedince, ktoré prišli do dediny za potravou. Okrem toho všetky ochranné politiky musia byť pragmatické, dlhodobé a ľahko pochopiteľné.

Nemenej dôležité je aj tá skutočnosť, že prítomnosť vlka výraznou mierou ovplyvňuje časopriestorové správanie ostatnej lesnej zveri ( napr. jelenej zveri ). Táto lesná zver sa zgrupuje do väčších čried, čo jej na jednej strane prináša pocit väčšej bezpečnosti voči útokom vlka, na druhej strane však zvyšuje hospodárske škody a presúva jej aktivitu na nočné hodiny. To samozrejme v zmysle platnej legislatívy zodpovedným poľovníkom sťažuje plnenie schváleného plánu lovu.

V ďalšom si povieme niečo, čo súvisí s ochranou stáda napr. oviec pred útokom vlka. Všetky prijaté opatrenia v súvislosti s ochranou stáda, musia vychádzať z nasledujúceho:

– sociálno-ekonomická udržateľná ochrana stáda znamená, že zainteresované strany sú presvedčené o výhodách implementácie a sami si ju navrhnú a tiež, že náklady s tým spojené sú pre tých, ktorých sa to týka únosné. Všetko to musí byť založené na prevádzkových a topografických štruktúrach príslušného regiónu a osobitne praxe chovu oviec. Musia sa tiež zohľadniť aj štrukturálne aspekty priemyslu a regiónu.
– technická možnosť ochrana stáda, čo znamená, že lokalizačné faktory ( topografia, vegetácia, infraštruktúra, cestovný ruch a rekreácie ) umožnia alebo povolia vykonávanie potrebných prevádzkových opatrení na ochranu stáda.

Skúsenosti získané zo sveta, ako aj vedecké postrehy z iných európskych krajín ukazujú, že počet roztrhaných hospodárskych zvierat nezávisí od veľkosti populácie vlka, ani od počtu hospodárskych zvierat v danom regióne, ale od ochranného účinku použitých opatrení na ochranu stáda. Len prostredníctvom komplexného uplatnenia opatrení na ochranu stáda môžeme znížiť počet útokov vlkov na hospodárske zvieratá. Kombinácia preventívnych opatrení, kompenzácia za poškodenie a odstránenie problémových jednotlivcov je považovaná za najracionálnejší a najúčinnejší prístup na podporu ochrany vlkov.

„Vlk je oportunista, ktorý sa pri love koristi vydáva cestou najmenšieho odporu a najväčšej efektívnosti.“ cit.: Univ.-Prof. DR. Klaus Hackländer

Dôležitou súčasťou adaptívneho prístupu k managementu veľkých šeliem je pochopenie toho, aký vplyv má lov na zver. Vlk stále zostáva vlajkovou loďou generujúcou konflikty a je úzko spätý so zachovaním kultúrneho dedičstva pre budúce generácie – pastierstvo a stáda oviec na našich lúkach.

Autor: Ing. Ján Krnáč

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
jarik
jarik
2 years ago

Problém vlk sa už rieši aj u nás ,tpv. podľa západnej normy . A síce ochranári sa tvária, že vlk je chránený a poľovníci sa tvária, že to aj dodržiavame . Pri diletantskom spôsobe riadenia ochrany prírody asi nezostáva nič iného len túto “líniu” chápať …Veď takto to beží všade na západ od nás a nič sa nedeje a nikoho tam z toho hlava nebolí , dokonca ani v Rakúsku – a tam sú “zelení” dokonca vo vláde …Takže “Slováčik” zvykaj si !

Ján Krnáč
Ján Krnáč
2 years ago

Najnovšia správa z Nemecka, konkrétne Brandenburska hovorí o tom, že tam klesá rozsah lovu muflóna. Pred 7 rokmi mal muflón ešte zastúpenie v 13 okresoch, v súčasnosti má zastúpenie iba v 8 okresoch.
“Veľké obavy vyvoláva skutočnosť, že rozšírenie vlka preukázateľne viedlo k tomu, že regionálne populácie muflónov v Brandenbursku sa musia považovať za vyhubené, ” hovorí Dr. Dirk-Henner Wellershoff, prezident Brandenburského krajského poľovníckeho zväzu (LJVB) v tlačovej správe združenia.

Ján Krnáč
Ján Krnáč
2 years ago

Správa z tlače :
Kompatibilné spolužitie vlkov a pasúcich sa zvierat môže fungovať len vtedy, ak je zaručená bezpečná ochrana stáda. To predpokladá, že chovatelia dobytka, ktorí sa pasú, dostanú od odborníkov pokyny, ako treba navrhnúť a dimenzovať ochranu stáda chránenú proti vlkom.
Systémy plotov sú navrhnuté tak, aby zabránili vlkom preskočiť a podkopať sa. “Odporúčaná ochrana stáda” v NRW určuje výšku plotu 120 cm. Túto výšku plota však teraz Gloria ( vlčica ) a jej svorka preliezli viac ako 35-krát (v týchto zdokumentovaných prípadoch sa nenašlo žiadne podkopanie, ani sa nenašli žiadne možnosti prešmyknutia).
Keďže ministerka pani Heinen-Esser, zamestnanci LANUV a tiež vlčí poradcovia – v rozpore s týmito skutočnosťami – trvajú na tom, aby vlky túto výšku plotu nepreliezali, Gahlener BürgerForum zriadilo odporúčaný plot na ochranu hospodárskych zvierat – elektrifikovaný podľa špecifikácií. – a nahrali priložené video. Pôsobivo ukazuje, že aj nevychovaný pastiersky pes ho ľahko preskočí. Elektrické napätie v hornom vlákne nemá žiadny vplyv, pretože pri skoku nie je žiadny zemný kontakt, a preto nedochádza k prúdovému rázu.
Aký vysoký musí byť plot, aby sa doň nedostali vlci? V každom prípade to nie je 120 cm! Nesmie sa stať, že milióny peňazí daňových poplatníkov sa investujú do plotových systémov, ktoré neriešia problém vlkov.

Záver: Ochrana stáda, ktorú v súčasnosti „odporúča“ LANUV a politika, nemôže zabrániť preskakovaniu. Gloria a jej svorka rýchlo pochopili, že tieto ploty pre nich nie sú žiadnou prekážkou.

Ignorovaním týchto skutočností ministerka Heinen-Esserová, jej poradcovia a Lanuv presúvajú zodpovednosť na dotknutých pastierov a kladú tak nesprávne základy pre právne názory na odstránenie týchto problémových vlkov.

Anonymous
Anonymous
1 year ago

Prinášam ďalšiu správu z tlače :
Korutánskymi oblasťami sa potuluje čoraz viac vlkov z Talianska či Slovinska, ktorí spôsobujú veľké škody. Minulé alpské leto sa obeťou útokov vlkov stalo 123 hospodárskych zvierat. Tento rok je v jednej doline napočítaných už 35 trhlín.
V Korutánsku orgány nepovažujú opatrenia na ochranu stád na alpských pastvinách za realizovateľné ani rozumné. Pokrajinský radca Martin Gruber: „Čím viac sa tento dravec stáva u nás pôvodným, tým väčším problémom je pre každého vlk. Preto nemôže byť riešením chrániť kultivované a turistické korutánske vysokohorské pasienky vysokými plotmi a strážnymi psami pre hospodárske zvieratá.“ Prezident Agronomickej komory Siegfried Huber zhŕňa problém s plotmi „odolnými proti vlkom“ a strážnymi psami z tzv. perspektíva poľnohospodárstva: „Ochrana stáda na vysokohorských pastvinách je drahá a nefunguje. Všetko ostatné je rozprávka environmentálnych organizácií!“
Vztlak hospodárskych zvierat, ktorý je dôležitý pre otvorené plochy a zachovanie typickej vysokohorskej vegetácie, aj tak klesá. Tento vývoj urýchľuje vlk. Sepp Obweger, predseda korutánskeho Almwirtschaftsverein hovorí: “Ak nedôjde k prehodnoteniu na európskej úrovni ohľadom nepochopiteľne prísnej ochrany vlka, súčasné celoplošné vysokohorské hospodárenie a tým aj krajina v našom štáte sa natrvalo zmení!”

Čo sa týka poslednej vety, tak tá platí v plnom rozsahu na dnešnú situáciu na Slovensku.

Krnáč

Ján Krnáč
Ján Krnáč
1 year ago

Prinášam myšlienky z českej poľovníckej tlače, ktoré platia aj pre Slovensko :
Plán péče o vlka však jejich regulaci fakticky nepřipouští, a tak stát z peněz daňových poplatníků vyplácí miliony na náhradách vlky působených škod, dotacích na předcházení škodám a komunikačních kampaních, které mají za cíl přesvědčit veřejnost, že vlci jsou vlastně fajn.
Vedle toho vznikají nikým nevyčíslené škody přírodní, zejména oplocováním pastvin a snižováním jejich plochy, i společenské, například ztrátou pracovních míst v živočišné výrobě či vylidňováním venkova. A právě veškeré s vlky spojené náklady je třeba posuzovat v kontextu soužití s člověkem. Mohou se vlci namnožit tak, že tyto náklady přerostou únosnou mez? Jistě mohou, a i proto také nejen ve Skandinávii stavy vlků regulují.

Ján Krnáč
Ján Krnáč
1 year ago

Najnovšia správa zo Saska :
Na juhu okresu Görlitz je napríklad podľa Štátneho úradu životného prostredia „pozorovaný výrazne zvýšený výskyt útokov vlkov na hospodárske zvieratá“. Vo väčšine prípadov boli zvieratá dostatočne chránené. V prípade opakovaných útokov na bránu bol dokonca minimálne v dvoch prípadoch prelomený 1,80 metra vysoký pevný plot. To znamená, že ochranné opatrenia prijaté majiteľmi zvierat dokonca prekračujú požadovanú minimálnu ochranu.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OCHRANU V SASKU
Ako minimálna ochrana proti vlkom musí byť elektrický plot v Sasku vysoký 90 cm a minimálne napätie 2000 voltov po celej dĺžke plota. Trvalý plot z drôteného pletiva, uzlového pletiva alebo podobného materiálu musí byť vysoký najmenej 120 cm a vybavený pevným prízemným ukončením (napínacím drôtom), ktoré svojou konštrukciou bráni prekĺznutiu vlkov.

Zdroj: Štátny úrad životného prostredia

Ján Krnáč
Ján Krnáč
1 year ago

Posledná správa ( preklad ) z dnešného dňa, ktorá sa objavila v zahraničnej poľovníckej tlače :
Veľký úspech pre juhotirolského poslanca EÚ Heberta Dorfmanna: jeho uznesenie, ktorého cieľom je v konečnom dôsledku znížiť štatút ochrany vlka, schválila vo štvrtok väčšina Európskeho parlamentu.
„Väčšina pre moje uznesenie bola jasnejšia, ako som očakával,“ hovorí šťastne Dorfmann.
Čo to však znamená teraz: „Je to prvýkrát, čo Európsky parlament väčšinou povedal, že je potrebné niečo urobiť so štatútom ochrany vlka, pretože existujú vážne problémy,“ povedal Dorfmann.
„Európsky parlament po prvýkrát vyzýva na ďalekosiahle prehodnotenie toho, ako sa vysporiadať s vlkmi.“ Uznesenie nie je záväzné, ale: „Komisia EÚ je teraz pod tlakom, aby túto požiadavku zohľadnila pri revízii vlčia stratégia,“ hovorí Dorfmann .
„Nesmú sa však uberať potrebné prostriedky z poľnohospodárskeho rozpočtu, pretože by to znamenalo, že škody by museli farmári hradiť z vlastných zdrojov,“ hovorí Dorfmann. “Ak je široká verejnosť presvedčená, že v našom kultúrnom a prírodnom prostredí sú potrebné veľké predátory, potom musí zaplatiť aj výsledné náklady.
Hlavný cieľ, ktorý Parlament spája s uznesením, je v konečnom dôsledku politický, zdôrazňuje Dorfmann. Zabezpečuje, že Komisia a členské štáty sú teraz nútené zaoberať sa stratégiou týkajúcou sa veľkých šeliem vrátane otázky vlkov a prehodnotiť ju.

Ján Krnáč
Ján Krnáč
1 year ago

Doplňujúce informácie k predchádzajúcemu komentáru :
Európsky parlament v uznesení z minulého týždňa požiadal Európsku komisiu, aby prehodnotila stratégiu vlkov a zohľadnila zvyšujúce sa počty. V súlade s tým by sa mal okrem iného okamžite začať postup s cieľom znížiť štatút ochrany vlka v smernici o biotopoch – z „prísne chráneného“ na „chránený“. Cieľom je prísnejšie regulovať vlka, pretože mu už nehrozí vyhynutie.

„Komisia EÚ musí teraz konať podľa toho a vziať do úvahy väčšinové rozhodnutie volených zástupcov z členských štátov,“ povedal podpredseda DJV Helmut Dammann-Tamke. Cieľom uznesenia je okrem iného poskytnúť účinnú podporu pasúcemu sa dobytku. Vyzýva tiež na revíziu štatútu ochrany vlkov v Európe. Našťastie bol zamietnutý pozmeňujúci a doplňujúci návrh o zákaze lovu ako riadiaceho nástroja podľa výnimiek článku 16 európskej smernice o ochrane prírody.

Ján Krnáč
Ján Krnáč
1 year ago

Najnovšia správa ( preklad ) :
Doteraz smeli vo Švajčiarsku strieľať len problémových vlkov. To sa teraz zmenilo. Švajčiari majú k vlkom nový prístup. S ohľadom na problematiku vlkov v nemecky hovoriacich krajinách to možno určite považovať za revolučné. Podľa „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) by sa vlky mali regulovať preventívne. Čo sa však skrýva za byrokratickou frázou? To stojí za pojmom byrokracia
Okrem iného sa pozornosť sústreďuje na potenciálne nebezpečenstvo pre ľudí alebo zvieratá, napríklad ochranu stád. Ak je to ťažké realizovať, kantóny majú možnosť medzi 1. septembrom a 31. decembrom – so súhlasom federálnej vlády – schváliť streľbu. V prípade potreby môžu lovci zabíjať aj celé svorky. Jedno je však jasné: zásah nesmie ohroziť populáciu vlkov vo Švajčiarsku. Odstránenie musí byť nevyhnutné na ochranu biotopov a biodiverzity. Preventívna regulácia naberá na obrátkach
Štátna rada schválila novelu zákona 8. decembra a súhlas dala teraz aj Národná rada – podľa NZZ.
Situácia so psovitými šelmami vo Švajčiarsku bola doteraz iná. Vlci mohli byť zastrelení len s povolením, ak preukázateľne zabili niekoľko stádových zvierat alebo boli klasifikovaní ako nebezpeční.