Posun kontrolných strelieb do vyššieho levelu

obr.: pixabay.com

Každoročne v zmysle zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., § 42 písm. e) organizuje SPK za výdatnej spolupráce s OPK kontrolné streľby svojich členov. Kontrolné streľby v zmysle smernice o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK, ako sa v nej uvádza :

Sú organizované s cieľom preveriť a spresniť evidenciu zbraní, ktoré sú v držbe za účelom výkonu práva poľovníctva, overiť správnosť nastrelenia zbrane a jej funkčnosti, kontrole jej technického stavu a v samotnej streľbe pred poľovníckou sezónou. A v neposlednom rade význam spočíva predovšetkým v overení schopnosti člena SPK bezpečne ovládať zbraň pri výkone práva poľovníctva tzn. zver zasiahnuť tak, aby sa zbytočne netrápila a nevznikli straty nedohľadaním postrieľanej zveri.

A na posledne citovanú vetu chcem v nasledujúcich riadkoch upriamiť Vašu pozornosť. Lov našej raticovej zveri sa stal nevyhnutnosťou z rôznych dôvodov, väčšina ktorých je nám poľovníkom známa. Výsledkom nášho lovu zveri dochádza k „produkcii“ veľkého množstva diviny, ktorá je hodnotnou potravinou pre ľudí. Čo všetko ponúka divina pre konzumenta, si môžete prečítať v článku na tejto web stránke : Z lesa na tanier. Samozrejme, že v prípade samotného lovu musíme brať do úvahy ekologické faktory a tento musí byť vždy v súlade s dobrými životnými podmienkami zveri a musí byť vykonávaný takým spôsobom, ktorý zabezpečí najlepšiu možnú kvalitu diviny .

Aké sú aspekty dobrých životných podmienok zveri ?

Ide o to, aby bola zver netrpela bolesťami, utrpením a značnou úzkosťou. To v našej poľovníckej praxi znamená, že k etickému uloveniu zveri okrem technických požiadaviek ( stav zbrane, výber streliva, balistika a pod. ) a stavu poľovníka strelca ( skúsenosť, presnosť, zdravotný stav a pod. ) sa vyžadujú aj anatomické znalosti zveri poľovníkom lovcom.

Aké sú aspekty zabezpečenia najlepšej možnej kvality diviny ?

Je to ako v bežnom živote, aj Vy si nekupujete mäso, ktoré nie je kvalitné. V prípade diviny je potrebné prísne dodržiavanie hygieny diviny, ďalšie informácie o tom sa dozviete, keď si prečítate článok na tejto web stránke : Hygiena diviny. Len o kvalitnú divinu bude veľký záujem a bude sa dobre predávať aj v bežných obchodoch ostatným spotrebiteľom – gurmánom. Aj toto je jedna z možností, ako je možné spropagovať význam poľovníctva v dnešnej dobe. Raticová zver sa tradične strieľa do prednej časti hrudníka. Niektorí poľovníci strieľajú na iné miesta ( hlava, krk ), ale je to spojené s veľkým rizikom chybného výstrelu ( títo poľovníci neradi hovoria o tom, koľkokrát netrafili alebo len postrelili zver a nedajbože ju nedohľadali ) a nie vždy to zaručuje požadovaný stupeň krvácania. Problematike streľby na krk sa venuje článok na tejto web stránke : Streľba na krk ( ne )môže byť problém. Trvanlivosť diviny ovplyvňuje stupeň krvácania. Ak pri zásahu dôjde k otvoreniu veľkých ciev v srdcovej oblasti, môže sa dosiahnuť stav, ktorý je porovnateľný s krvácaním zvierat zabitých na bitúnku. V prípade, že zver bude zasiahnutá do zadnej časti hrudnej dutiny alebo nebodaj do brušnej dutiny, obsah žalúdka a čriev unikne do telových dutín. Potom dochádza k značnému bakteriálnemu znečisteniu brušnej dutiny, ale aj hrudnej dutiny. Bakteriálna kontaminácia sa môže vyskytnúť na povrchu exponovaných svalov, môže sa šíriť krvným riečiskom alebo sa dostať hlboko do tkanív. V horšom prípade nie je zásah smrteľný, zver trpí bolesťou a navyše je nutné zver dohľadať. V takýchto prípadoch dochádza k výraznému zníženiu kvality diviny.

Ako som už uviedol vyššie, k etickému uloveniu zveri sú potrebné anatomické znalosti zveri poľovníkom lovcom. A pri anatomickej znalosti zveri by som sa rád zastavil. Hrudná dutina je spredu ohraničená hrudnou kosťou, zvrchu chrbtovými kosťami, zboku rebrami a zozadu bránicou. Poloha posledne menovanej bránice sa líši v závislosti od druhu zveri, polohy zveri, stavu naplnenia bachora a stavu dýchania. Bránica je sklonená pod určitým uhlom smerom dozadu, pričom jej vrchná časť zostáva viac-menej konštantná na úrovni siedmeho hrudného rebra alebo siedmeho až ôsmeho medzirebrového priestoru.

Zodpovedajú informácie uvádzané v poľovníckej literatúre a ciele na terčoch ( napr. srnec )s bodovým ohodnotením, ktoré sa používajú pri kontrolných streľbách skutočnej anatómii zveri ( srnca ) ?

To je otázka, na ktorú dalo jednoznačnú odpoveď röntgenové vyšetrenie srnčej zveri, ktoré sa uskutočnilo v Nitre na Slovensku v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky o dobrých životných podmienkach zvierat. Podľa týchto röntgenových snímok hranice orgánov tomu nezodpovedajú. Zadné obmedzenie spôsobené bránicou je príliš posunuté dozadu. Platí to aj pre znázornenia, ktoré označujú celé pľúcne pole ako zasiahnutú zónu.

Bežne používane terče srnca s bodovým ohodnotením zvádzajú k nesprávnym záverom : deviaty, ôsmy a siedmy kruh naznačujú relatívne dobrú kvalitu zásahu, ale z pohľadu hygieny diviny ( kvality ) sú neprijateľné, nakoľko sa nachádzajú za bránicou, čo by spôsobilo zveri nie len otvorenie bachora, ale aj bolesť, alebo poranenie sleziny bez jej rýchlej smrti. Tiež je nezodpovedné strieľať do miesta za trojhlavý sval ramena, aby sa ochránili svaly ramena, nakoľko nie je možné zabrániť pretrhnutiu bránice a poraneniu brušných orgánov.

Vyhodnotením skutočnej anatomickej situácie z Nitry sa dospelo k tomu, že optimálny cieľový bod by mal byť posunutý dopredu, oproti dnešnému stavu uvádzanému na terčoch srnca ( obr.1 modrý kruh ). Pri streľbe na tento nový optimálny cieľový bod by nehrozilo žiadne nebezpečenstvo zásahu lopatky alebo ramennej kosti, čím dochádzalo k značnému poškodeniu okolitých ramenných svalov. Ak bude zásah v opísanom cieľovom bode, očakáva sa zničenie veľkých cievnych kmeňov strelou a fragmentmi kostí, čo bude viesť k rýchlej smrti zveri. Tento nový optimálny cieľový bod vedie k hygienickému usmrteniu zveri, ktoré je zlučiteľné s dobrými životnými podmienkami zveri. Pri odchýlke zásahu do vzdialenosti 5 cm bude stále zaistený zásah životne dôležitých orgánov. Ide tu o dostatočne bezpečnú rezervu, nakoľko skutočná poloha zásahu je ovplyvnená rôznymi, ťažko odhadnuteľnými vonkajšími balistickými faktormi ( napr. vonkajšou teplotou, trasom strelca ).

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami tu vzniká veľký priestor pre rozšírenie cieľov organizovaných kontrolných strelieb, dnešného preverovania a overovania o veľmi dôležitý faktor a tým je výučba a vedenie poľovníkov k lovu zveri tak, aby tento bol stále v súlade s jej dobrými životnými podmienkami pri dodržaní hygieny diviny. Prejsť od podľa mňa dnešných „streleckých pretekov“, nakoľko je stanovená hranica, koľko je potrebné nastrieľať, k vyššiemu levelu – k prehĺbeniu vedomostí a vedeniu poľovníkov k lovu zveri, ktorý je v súlade s jej dobrými životnými podmienkami pri dodržaní hygieny diviny. Pritom nie je potrebné vymýšľať niečo nové, ale stačí len využiť skúsenosti z Dolnorakúskeho štátneho poľovníckeho zväzu, ktorý využíva strelecký terč, ktorý má na prednej strane zobrazenú zver ( srnca ) bez označených pomôcok na zamierenie a na zadnej strane sú vyznačené hranice orgánov ( obr.2 a 3. )

(https://jagderleben.dlv-shop.de/schussplakat-rehbock-1047 )

 

Po absolvovaní kontrolných strelieb s takýmto terčom, vzniká pre poľovníka možnosť, overiť si, či jeho streľba je v súlade s dobrými životnými podmienkami zveri pri dodržaní hygieny diviny, alebo musí niečo opraviť.

Organizátori kontrolných strelieb majú v rukách aj ďalšiu možnosť a tou je, že tieto nové ciele môžu začať aplikovať aj pri kandidátoch kurzu o prvý poľovný lístok. Výsledkom čoho budú poľovníci, ktorí budú mať dostatočné vedomosti o tom, že lov zveri musí byť stále v súlade s jej dobrými životnými podmienkami pri dodržaní hygieny diviny.

Je na kompetentných, ako sa k tejto veci postavia, ale keď sa pred nami objaví možnosť, ktorá vedie ku skvalitneniu kontrolných strelieb a v konečnom dôsledku prispeje k takému lovu zveri, ktorý bude stále v súlade s jej dobrými životnými podmienkami pri dodržaní hygieny diviny, táto musí byť využitá. V inom prípade to bude mať výrazný vplyv na znižovanie hlavne kvalitnej diviny.


Autor:  Ing. Ján Krnáč

 

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
0 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments