Chovateľské prehliadky sú potrebné

obr.: horar.sk

Nemusím kolegom poľovníkom hovoriť o tom, ako tvrdo zasiahol COVID-19 a s ním spojený núdzový stav a lockdown do rôznych oblastí života nás poľovníkov. Jednou z takýchto oblastí je organizovanie každoročných chovateľských prehliadok. A práve téme chovateľské prehliadky sa budem venovať v nasledujúcich riadkoch.

Už v minulom roku sa neorganizovali chovateľské prehliadky a je veľký predpoklad, že tohto roku tomu nebude ináč. Naši ideologický oponenti dosiahnu aj tohto roku svoj cieľ, že to ide aj bez „kontroly kostí „.

Odkiaľ pramení ich čiastočne ideologické odmietnutie tejto legislatívne (právne) zakotvenej udalosti ?

Obviňujú nás z „kultu trofejí“, ale parožie predkladáme s lebkou, vrátane I.vekovej triedy ( VT ). Práve u I.VT poukazujeme na to, že tu neexistuje akási uniformita, ale je tu možné vidieť bohatú rôznorodosť ( rôzne deformácie, dĺžky a pod ) v paroží. A aj tejto VT najmladších vzdávame náležitú poľovnícku úctu. Nemôže to byť ani v práci, ktorú musíme vykonať každý úspešný strelec pri úprave trofejí. Ďalej nám predhadzujú, že našim jediným cieľom je dosiahnutie čo najvyššieho loveckého výsledku. Aj v tomto sa veľmi mýlia. V ceste k pokusu o jeho dosiahnutie nám stojí kontrolná funkcia, ktorou je oficiálne sledovanie schváleného ( ktoré si neschvaľujú samy poľovníci ) plánu lovu podľa veku, pohlavia a vekovej triedy. Práve táto kontrolná funkcia je podstatnou časťou legislatívne (právne) zakotvenej udalosti ( prepáčte, že v nasledujúcich riadkoch to budem stále uvádzať takto, ale chcem aby si nepoľovnícka verejnosť pri čítaní článku uvedomovala ich legislatívny resp. právny základ ) chovateľskej prehliadky. Je potrebné poukázať aj na to, že na prospech zveri lovecký plán vychádza z dôslednej realizácie a požadovaného množstva vedomostí a loveckých schopností nás zodpovedných kolegov poľovníkov. Vystavené trofeje na legislatívne (právne) zakotvenej udalosti chovateľskej prehliadke zanechávajú silný dojem u návštevníkov a odporcovia to musia prehltnúť. Akási nerovnováha tu vzniká v dôsledku toho, že informáciám o lokálnej situácii v danej oblasti sa venuje veľmi malý alebo žiadny priestor.

Každá legislatívne (právne) zakotvená udalosť chovateľská prehliadka musí napĺňať svoju informačnú povinnosť.

Ak by sme to chceli povedať stručne, tak cieľom tejto legislatívne ( právne ) zakotvenej udalosti chovateľskej prehliadky je oficiálne sledovanie regulovaného lovu, ktoré zaručuje druhovú ochranu zveri pri riadnom zohľadňovaní obnovy lesa. Vyžaduje si to zohľadnenie vekových a sociálnych štruktúr a v žiadnom prípade neumožňuje iba držanie sa hesla „ počet pred výberom „.

Čo si má odniesť z legislatívne (právne) zakotvenej udalosti chovateľskej prehliadky návštevník, ktorý sa zaujíma o zver, keď si na pozadí ulovených trofejí okrem početných „politických“ a interných prejavov poľovníckych orgánov vypočuje len informáciu o počte ulovenej zveri v poľovníckej sezóne ? A to bez ďalších informácií o predchádzajúcich rokoch a o tom, čo sa plánuje v budúcnosti!

Trofeje vystavené na legislatívne ( právne ) zakotvenej udalosti chovateľskej prehliadke sú len „momentkami“, ktoré neinformujú o stave populácie zveri v danej oblasti. Zvrchovanou úlohou poľovníckych orgánov v rámci nimi organizovaných každoročných legislatívne (právne) zakotvených udalostí chovateľských prehliadok musí byť, poskytovanie dôležitých informácií o zveri a samotnom poľovníctve v daných oblastiach. Legislatívne (právne) zakotvená udalosť chovateľská prehliadka ponúka príležitosť pre lesné úrady, aby zdôraznili výsledky hodnotenia vegetácie a očakávané problémy s obnovou lesov. Možno aj to by pomohlo k znižovaniu napätia dotknutých osôb. No prírodné prostredie v daných oblastiach sa neobmedzuje len na lesné oblasti. Je nutné aby sa na tejto legislatívne ( právne ) zakotvenej udalosti chovateľskej prehliadke podávali dôležité informácie o zmenách v obhospodarovaní pôdy v danej oblasti a tiež aj o tom, čo výrazne zlepšilo alebo zhoršilo biotop zveri žijúcej v danej oblasti.

Samotné trofeje nám zodpovedným poľovníkom vypovedajú niečo o zveri, ale nepoľovnícky návštevníci sú tu vynechaní. Áno abnormálna trofej je pre návštevníka zaujímavá. Legislatívne ( právne ) zakotvená udalosť chovateľská prehliadka musí otvorene rozširovať informovanosť nepoľovníckej verejnosti prostredníctvom štatistík, grafov, fotografií a pod.

Všetci vieme, že zver je národným majetkom a preto má verejnosť právo byť informovaná o výskyte a stave populácií zveri zo strany poľovníckej verejnosti, ktorá sa v prvom rade stará o ich riadny chov a ochranu.

Preto sa z dôvodu poskytovania dostatočných informácií verejnosti musí na legislatívne ( právne ) zakotvené udalosti chovateľské prehliadky pozerať ako na verejné udalosti.

Zahrňuje to kontroly odstrelu zveri, opis stavu poškodenia zveri, vplyvy na obnovu lesa, štrukturálny vývoj populácie zveri podľa pohlavia a veku, rôzne obmedzenia týkajúce sa dobrých životných podmienok zveri a jej ochrany povinným obmedzením napr. zákazom lovu a pod. Veď samotná zver je cenným bioindikátorom ich biotopu. Informačná povinnosť sa nesmie obmedzovať len na zver, ktorá podlieha selektívnemu lovu, ale na všetku žijúcu zver. Cenné sú nálezy o ohrozených druhoch zveri v daných oblastiach. Dokumentácie a pozorovania v jednotlivých poľovných revíroch a spolkoch umožňujú zhromažďovať rovnaký objem údajov.

Len tak sa legislatívne ( právne ) zakotvené udalosti chovateľské prehliadky stanú nepostrádateľnou udalosťou pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o prírodu a sú za ňu zodpovední, keď sú tam uvedené aj údaje a poznatky z nich získané.

Je dobre, keď legislatívne ( právne ) zakotvenú udalosť chovateľskú prehliadku spájame s folklórom, nezabúdame pri tom na zviditeľnenie tej ktorej obce alebo mesta návštevníkom z blízkeho alebo vzdialeného okolia. Mnohé legislatívne ( právne ) zakotvené udalosti chovateľské prehliadky sú spájané s exkurziami školákov, na ktorých im zodpovední poľovníci hovoria o našej práci a tiež o jednotlivých druhoch zveri. Aj to sú len niektoré z možností, ako priblížiť poľovníctvo širokej verejnosti.

No ako je uvedené vyššie aj pri organizovaní legislatívne ( právne ) zakotvených udalostí chovateľských prehliadok čaká ešte veľa poctivej práce.

 

Autor:  Ing. Ján Krnáč

 

2 Comments

  1. Podstatným dôvodom odporu proti chovateľským prehliadkam je prekonaný spôsob „Plánu chovu a lovu“ , ktorého podstatou je dochovať !!! a následne uloviť teoreticky stanovený počet výradových jedincov bez ohľadu na všetky priaznivé či nepriaznivé vplyvy ! Tvrdenie,že sa to väčšinou „podarí “ je podmienené faktom ,že skutočný stav zveri je násobne väčší ako normovaný a tak je z čoho vyberať . Tento stav však nebude trvať večne a už tento rok bude mať veľa združení problém naplniť bezhlavo nadvýšené limity odstrelu a už vonkoncom nie v teoreticky určenej štruktúre . Agrobaróni sa potešia ,budú mať oficiálny dôvod na vymáhanie náhrady škôd , hoci hlavným vinníkom miestneho nadstavu zveri sú oni sami , svojim „nepredvídavým “ hospodárením .

  2. Poľovníci nemusia mať legislatívne /právne/ povinné chovateľské prehliadky. Poľovníci nemusia povinne podporovať biznis a nadradenosť laserových posudzovateľov.

    Buď je poľovníckym spoločnostiam zverený selektívny odstrel pod drobnohľadom hospodárov a štátnych inštitúcií, alebo nie je.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená.